การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


  • วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมตัวในสถานประกอบการ ณ ห้อง 41108 อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์สหกิจศึกษา จะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เช่น ประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกแห่งการทำงานและสหกิจ หัวข้อเรื่อง การเตรียมตัวในสถานประกอบการ การจัดทำรายงานโครงงานสหกิจศึกษา เป็นต้น

Posted by : สหกิจศึกษา

ปรับปรุง : Jul 30, 2020แฟ้มภาพกิจกรรม