งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คุณลักษณะการจัดซื้อจ้าง

15:28  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์  2562
งวดงานงวดเงินประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน

15:27  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์  2562
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน

15:26  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์  2562
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน

11:42  วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์  2562
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ไตรมาส 2 ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:58  วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์  2562
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และ ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:01  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
รายการประกอบแบบงานโยธาและกำแพงกักดินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:01  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
แบบรูปรายการแบบระบบไฟฟ้าประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:00  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
แบบรูปรายการแบบระบบประปาและสุขาภิบาลประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:59  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
แบบรูปรายการแบบภูมิทัศน์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:58  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
แบบรูปรายการแบบโครงสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:53  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:52  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:51  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:49  วันศุกร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์  2562
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:10  วันพุธ ที่ 30 มกราคม  2562
ขอบเขตงานการจัดทำหนังสือที่ระลึก "เกียรติภูมิราชภัฏ" กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:31  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
งวดงานงวดเงินงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:30  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
รายการประกอบแบบงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:29  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
แบบรูปรายการระบบประปาและสุขาภิบาลงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:28  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
แบบรูปรายการภูมิสถาปัตย์งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:28  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
แบบรูปรายการไฟฟ้างานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:25  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
แบบรูปรายการโครงสร้างงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:05  วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม  2562
ใบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:55  วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม  2561
ปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09:53  วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม  2561
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:51  วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม  2561
แบบรูปรายการ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างเหมาปูกระเบื้อง หอพัก 5 และ หอพัก 6 จำนวน 1 งาน ประจำหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:49  วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม  2561
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 18 ตัว ประจำหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:47  วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม  2561
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัด จำนวน 22 ชุด ประจำหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:25  วันพฤหัส ที่ 29 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส์ จำนวน 1 ระบบ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

11:21  วันพฤหัส ที่ 29 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดการจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัติโนมัติ (Matrix) จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14:18  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:16  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประจำคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:13  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:08  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 3 ระบบ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:54  วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 1,500 ตัว ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:53  วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน 100 เครื่องประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:59  วันพฤหัส ที่ 08 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม จำนวน 20 ตู้ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:57  วันพฤหัส ที่ 08 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:55  วันพฤหัส ที่ 08 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:19  วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน  2561
รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อเสื้อมหาวิทยาลัย จำนวน 1,369 ตัว และเสื้อคณะ จำนวน 1,369 ตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:38  วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม  2561
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องศุนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

15:12  วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม  2561
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องสังเกตการณ์สอน จำนวน 1 ชุด คณะครุศาสตร์

10:13  วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม  2561
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์พลศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

14:24  วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม  2561
ขอบเขตงานจ้างจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2

17:58  วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม  2561
ปริมาณงานและราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคารศูนย์ภาาาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:18  วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม  2561
งวดงานงวดเงินจ้างเหมาปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคารศูนย์ภาาาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:17  วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม  2561
แบบรูปรายการจ้างเหมาปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคารศูนย์ภาาาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:01  วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม  2561
ปริมาณงาน งานจ้างปรับปรุงหอดูดาว จำนวน 1 งาน

15:38  วันพฤหัส ที่ 30 สิงหาคม  2561
แบบรูปรายการงานจ้างเหมาปูกระเบื้อง หอพัก 4 และ จ้างเหมาต่อเติมหลังคาตากผ้า หอพัก 4 จำนวน 1 งาน ประจำหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

15:33  วันพฤหัส ที่ 30 สิงหาคม  2561
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ระบบ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งในห้องประชุมศรีรามเทพ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

16:29  วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม  2561
แบบรูปรายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ อาคาร 15 และงานปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 29 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:20  วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม  2561
รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:18  วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม  2561
ขอบเขตการจัดจ้างบำรุงรักษารถโดยสารส่วนบุคคล (รถบัส) ทะเบียน 40-0444 พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:28  วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม  2561
ปริมาณงานและราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ อาคาร 15 และงานปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 29 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:09  วันพฤหัส ที่ 23 สิงหาคม  2561
บัญชีแสดงรายการและปริมาณจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:05  วันพฤหัส ที่ 23 สิงหาคม  2561
ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:15  วันอังคาร ที่ 31 กรกฏาคม  2561
แบบรูปรายการจ้างก่อสร้่างจ้างเหมาปรับปรุงลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ ระหว่างอาคาร 6-7 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:13  วันอังคาร ที่ 31 กรกฏาคม  2561
ใบแสดงปริมาณงานและราคาจ้างก่อสร้่างจ้างเหมาปรับปรุงลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ ระหว่างอาคาร 6-7 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:49  วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม  2561
งวดงานงวดเงินจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์และร้านค้า จำนวน 1 งาน

13:48  วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม  2561
ใบแสดงปริมาณงานและราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์และร้านค้า จำนวน 1 งาน

13:47  วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม  2561
แบบรูปรายการจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์และร้านค้า จำนวน 1 งาน

16:24  วันอังคาร ที่ 17 กรกฏาคม  2561
แบบรูปรายการจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยายนต์และร้านค้า จำนวน 1 งาน

16:21  วันอังคาร ที่ 17 กรกฏาคม  2561
ใบปริมาณงานและราคา (ปร.4-6) งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์และร้านค้า จำนวน 1 งาน

10:38  วันพฤหัส ที่ 12 กรกฏาคม  2561
รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ และ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กิจกรรม