งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คุณลักษณะการจัดซื้อจ้าง

16:01  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
งวดงานงวดเงินประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:01  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:00  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:42  วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวัดอุณหภูมิพร้อมซอฟท์แวร์จับเฉพาะใบหน้า ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18:27  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:26  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
งวดงานงวดเงินงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:26  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:25  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:25  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:24  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:19  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:34  วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและนวัตกรรมด้านเสียง ตำบลประตุชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:29  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
บัญชีแสดงรายการปริมาณและราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:27  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
ขอบเขตงานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:15  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:14  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 40 เครื่อง และสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

16:00  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง 47201) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:59  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง 47201) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:58  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง 47201) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:25  วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:24  วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน  2563
รายละเอียดขอบเขตของงาน ราคากลาง และหลักเกณพ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างเหมาอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

10:43  วันศุกร์ ที่ 05 มิถุนายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:58  วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อ SIM โทรศัพท์มือถือ โครงการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:31  วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม  2563
รายการประกอบบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน (ปรับปรุงแก้ไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:30  วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน (ปรับปรุงแก้ไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19:47  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (ST) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:47  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (SN) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:46  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (ID) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:46  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (ME) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:46  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (EE) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:45  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (AR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:42  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:40  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:40  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:37  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (AR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:36  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (SN) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:35  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ (EE) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:33  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:32  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:32  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:30  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ 06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:29  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ 05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:28  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ 04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ 03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ 01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
แบบรูปรายการ 02 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:25  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:37  วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อรถขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ปรับปรุงแก้ไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:34  วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ แบบ Short throw (ปรับปรุงแก้ไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:32  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ แบบ Short throw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:24  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:40  วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 6 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:37  วันพฤหัส ที่ 26 มีนาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:48  วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม  2563
รายการและราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม

16:27  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อรถขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:05  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนวัสดุจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:03  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:59  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:06  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:06  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:02  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:03  วันศุกร์ ที่ 07 กุมภาพันธ์  2563
งวดงานงวดเงินจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:04  วันศุกร์ ที่ 07 กุมภาพันธ์  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:03  วันศุกร์ ที่ 07 กุมภาพันธ์  2563
แบบรูปรายการจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:20  วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ และราคามาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิจารณาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:32  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง (ตลาดนัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:31  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง (ตลาดนัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:31  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง (ตลาดนัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:29  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม  2563
ขอบเขตงาน ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกวดราคาจ้างเหมาอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:22  วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม  2562
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:09  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ขอบเขตงานจ้างเหมาอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:07  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ขอบเขตงานจ้างเหมาอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:06  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ขอบเขตงานจ้างเหมา English Day จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:49  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ขอบเขตงานจ้างเหมาจัดสอบ Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม  2562
ขอบเขตและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:24  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

16:23  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
พื้นที่ใช้สอยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
รายการประกอบแบบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)

16:20  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
รายการประกอบแบบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

16:19  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
งวดงานงวดเงินประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:18  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6)

16:17  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5)

16:16  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)

16:16  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)

16:15  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)

16:12  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

11:54  วันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม  2562
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:52  วันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม  2562
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:51  วันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม  2562
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:17  วันพฤหัส ที่ 06 มิถุนายน  2562
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13:38  วันอังคาร ที่ 09 เมษายน  2562
การจ้างเหมาดำเนินการสอบ placement test ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:50  วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม  2562
รายละเอียดขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:34  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม  2562
รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:46  วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม  2562
รายละเอียดคุณลักษณะหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำโรงเรียนประถมสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:29  วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม  2562
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้ software ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,000 สิทธิ์ ประจำศูนย์ภาษาและศูนย์การศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม