งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี

รายการ
วงเงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศ(เดือน/ปี)


กิจกรรม