การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา