วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

         สถาบันอยุธยาศึกษา รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ ๒) จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓ / ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ (คุณพัฑร์ แตงพันธ์ เลขานุการกองบรรณาธิการ)

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา