ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะจำนวน 4 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 1-3 โดยการนำของอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 8/2563

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิรินันท์ นุ้ยภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการปฐมนิเทศพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการปฐมนิเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครดังนี้ 1. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด 2. ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic สำหรับนักศึกษา โดยมีวิทยากร คือ ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการสอนภาษาจีน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020”

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020” รอบตัดสินโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 9 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมี รองคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานประกันคุณภาพ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และทีมงาน เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 13/2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 13/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง) (ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ศึกษาดูงานในโครงการการจัดการท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ อาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกุล และอาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นำนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานในโครงการการจัดการท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การจัดการภาครัฐแนวใหม่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษา และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020”

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบตัดสิน) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้สนับสนุนกิจกรรม ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 21.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020”

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020” รอบคัดเลือกการแสดงความสามารถพิเศษ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นประธานการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานห้องสมุด โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมโครงการอ่านพระธรรม “ใบไม้ในกำมือเดียว” และโครงการวิจัยเรื่องพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการอ่านพระธรรม “ใบไม้ในกำมือเดียว” และโครงการวิจัยเรื่องพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารงานภาครัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารงานภาครัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา กษิณาลัย 2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยา จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา กษิณาลัย 2563” ให้กับ อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล บุคลากรสายวิชาการ และ นางภัทราภรณ์ ศรีประสงค์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเครื่องซีลปิดถุง และอบรมระบบการผลิตน้ำแกงส้มสำเร็จรูป

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แกงส้มสำเร็จรูปตราชฎาไทย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารนิศานาฏ ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบความสามารถพิเศษ)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบความสามารถพิเศษ) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 31020 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 9/2563

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 9/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และกำหนดแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพ”

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ โดยให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องของการแต่งกาย การวางตัวและการแสดงออกอย่างเหมาะสม การรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษา การทำนุบำรุงและการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ - ดนตรี)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดลพบุรี ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษา การทำนุบำรุงและการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ - ดนตรี)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมส่งมอบงานด้านหลักสูตร

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมส่งมอบงานด้านหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมอาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมอาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)

ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) วิทยากรโดย บริษัทจีที เทคโนโลยี จำกัด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

กิจกรรม “ปันรักให้น้อง”

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษา ARU Ambassador ร่วมกับ นักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายและงานสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรม “ปันรักให้น้อง” ณ โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งต่อโอกาสในการช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์รงรอง แรมสิเยอและอาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ (อาจารย์ที่ปรึกษา) เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึก โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข ได้กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมให้โอวาท และขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการคณะ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและและแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงานบริการวิชาการและโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 7/2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 7/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีวิทยาและการปฏิบัติงานทางโบราณคดี”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีวิทยาและการปฏิบัติงานทางโบราณคดี” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

กิจกรรมไหว้ครูการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครูการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

casino Fick Geschichten
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมการจัดทำสื่อประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้จัดอบรมการจัดทำสื่อประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ โดยมีบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดทำบัญชีธุรกิจ ให้กับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดทำบัญชีธุรกิจ ให้กับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย Connext ED ปี 3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดาราศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

โครงการ ARU พบครูแนะแนว

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย และนักศึกษา ARU AMBASSADOR ให้การต้อนรับและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา ตลอดจนได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 150 หน่วยงาน ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเป็น 150 หน่วยงาน ที่สนับสนุนขับเคลื่อน“บวร”ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

รับมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวเทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563 เพื่อรายงานและกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

สัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normai”

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normai” โดยทีมที่ปรึกษาและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการตัดต่อวีดีโอบน Mobile Computer

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการตัดต่อวีดีโอบน Mobile Computer ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

การแข่งขัน e-Initiative HACKATHON

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ภายใน 17 ชั่วโมง ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการเรียนใน 4 หัวข้อ “การมองเห็นปัญหารอบตัว”

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการเรียนในสัปดาห์ที่ 4 หัวข้อ “การมองเห็นปัญหารอบตัว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุม Pre-Audit เพื่อรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ครั้งที่2)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุม Pre-Audit เพื่อรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ครั้งที่2) ได้รับเกียรติจาก ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นำโดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ คุณสารภี พูลศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คุณอนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ดูแลทุนการศึกษา ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า และโรงเรียนวัดบ้านป่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า และโรงเรียนวัดบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดรายวิชาแกนในหลักสูตร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักรัฐประศาสนศาสตร์กับเคล็ดลับการสมัครงานและไขข้อข้องใจในที่ทำงาน”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักรัฐประศาสนศาสตร์กับเคล็ดลับการสมัครงานและไขข้อข้องใจในที่ทำงาน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

นิเทศทาเลนต์ (Nitade Talent) ครั้งที่ 7

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิเทศทาเลนต์ (Nitade Talent) ครั้งที่ 7 และการแสดงความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ สร้างความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้องในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการที่มุมห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ในการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง วิทยากรโดย นายณัฐวุฒิ ขอดทอง บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ใน 4 ปี ข้างหน้า ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สาธิตกตัญญูบูชาน้อมวันทา พระคุณครู ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสาธิตกตัญญูบูชาน้อมวันทา พระคุณครู ปีการศึกษา 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

อบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่อง “สถาปัตยกรรมท้องถิ่น คุณค่าอันควรอนุรักษ์”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่อง “สถาปัตยกรรมท้องถิ่น คุณค่าอันควรอนุรักษ์” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรองประธานหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

งานวิจัยการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานการนำเสนองานวิจัยการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีเปิดนิทรรศการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) รุ่นที่ 1

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการอ่านสร้างชาติ มหกรรมหนังสือ เล่มละ 1 บาท

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสร้างชาติ” มหกรรมหนังสือ เล่มละ 1 บาท

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนำไปใช้ ประโยชน์ และพิธีมอบรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนำไปใช้ ประโยชน์ และพิธีมอบรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

เสวนาธุรกิจ “ภายในวิกฤต แค่เปลี่ยนมุมชีวิตก็เปลี่ยน” การรับมือของธุรกิจในยุค New Normal และการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะศูนย์วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ARUBI จัดเสวนาธุรกิจ “ภายในวิกฤต แค่เปลี่ยนมุมชีวิตก็เปลี่ยน” การรับมือของธุรกิจในยุค New Normal และการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการสัมมนา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพและระลึกพระคุณของครูอาจารย์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในการฝากตัวเป็นศิษย์เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยมีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 (The 6th Undergraduate Science and Technology Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 (The 6th Undergraduate Science and Technology Conference) ภายใต้หัวข้อ “Artificial Intelligence : A Modern Approach” โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 คณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมประธานและเลขานุการสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานและเลขานุการสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูกับครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครู และการติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายพีระยานุเคราะห์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีคณะกรรมการโครงการร่วมดำเนินงานและลงพื้นที่นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา นอกจากนั้น ได้มีการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย น.ส.กนกวรรณ น้อยนาฝาย น.ส.ภัทราพร บุญมา และ น.ส. นันทิพร ศรีนวน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครูใหญ่ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และคณะครูและนักเรียนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีวางพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีวางพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานวางพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ และ อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานคุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 12 ราย จาก 5 สาขา โดยแบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษา ดังมีรายนามต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนอธิการบดีพร้อมด้วย บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการ “กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (กิจกรรมปลายน้ำ)”

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและประเมินผลโครงการของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (กิจกรรมปลายน้ำ)” โดยกิจกรรม “ถอดบทเรียนการเรียนรู้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปี 2563

ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปี 2563 โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร และรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และแนวทางในการศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่หนังสือมีชีวิต ห้องสมุดมนุษย์

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่หนังสือมีชีวิต ห้องสมุดมนุษย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 งานสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การสัมภาษณ์และการสาธิตการทำกระเป๋าหนัง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สวท.รวมใจไร้คาร์บอน & กิจกรรม 5ส”ประจำปี พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “สวท.รวมใจไร้คาร์บอน & กิจกรรม 5ส”ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” Thailand Research Expo 2020

ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” Thailand Research Expo 2020 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สัมมนาการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาตราจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี และตัวแทนอาจารย์ บุคลากร ตัวแทนคณะกรรมการ ITA เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และร่วมงาน “สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018”

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และได้ทำการรับมอบหนังสือภาพวัตถุจัดแสดงของสถาบันอยุธยาศึกษา (ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

รับมอบสื่อสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบสื่อสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมจากนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาจัดมุม Eco Learning ในส่วนของห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ”

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีและงานรัฐพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีและงานรัฐพิธี สำหรับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการที่สังกัดส่วนงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีอย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งและมีแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับงาน ศาสนพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

สัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์วรางคณา ปัญญามี และอาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

สัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ หัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ หัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะบรรณาธิการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมคณะบรรณาธิการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

สัมมนาในหัวข้อ เรื่องบทบาทและ หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อ เรื่องบทบาทและ หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่เพื่อสรุปข้อมูลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่เพื่อสรุปข้อมูลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 2020”

ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร คือ นายอำนาจ แก้วภูผา และนางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2020

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2020

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

พื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบุคลากร ลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะการคิด

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะการคิด วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อุดร นามไพร และอาจารย์สมนึก สมนาค

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการทำงานอย่างรวมพลังของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการทำงานอย่างรวมพลังของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ และนางสาวศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ถนัตถ์โรจ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมบุคลากร กองนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ English Camp

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรพิเศษในงานบริการวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยมีกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ English Camp

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีน้ำ โดยวิทยากร คือ คุณจักรี รวมศิลป์ ศิลปินอิสระ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 5/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อม“ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู EDU 116”

ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม“ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู EDU 116” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนพริก (สวนไผ่ by ยายลี)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ “สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ “สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น” ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และ “อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ไพบูลย์ ภู่พวง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ตัวแทนกลุ่ม 11 ในการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมทีมวิทยากร ในกิจกรรม Red Star

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมทีมวิทยากร ในกิจกรรม Red Star เพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรมอบรมให้นักศึกษา ภาคปกติ ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเชียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์”

ระหว่างวันวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR และนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564 นี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องไทยธรรม ณ วัดธรรมิกราช

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ตรวจประเมิน 5ส สำนักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บุคลากรได้มีการตรวจประเมิน 5ส สำนักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณนัดดา ยาชุดะ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Furukawa, คุณนัฐวัฒน์ วิจิตรทัญนุกูล ล่าม/QA บริษัท Thai Nippon Foods และ คุณกานต์รวี มีวุฒิสม พนักงานต้อนรับฝ่ายหน้า โรงแรมอโยธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์”

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น ตลอดจนเทคนิคในการพูดต่อที่สาธารณะ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คุณสารภี พูลศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครู และการติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับคณะครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐ 1

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่แนะนำอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่แนะนำอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563