ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและ เพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ”วิทยากรโดย นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมชมการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการตามยุทธศาสตร์

วานนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตามยุทธศาสตร์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ)

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “ซุปเปอร์ครู...สู้เพื่อศิษย์”

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “ซุปเปอร์ครู...สู้เพื่อศิษย์” ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP), การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Aerospace) ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Aerospace) ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยการทำขนมไทยโบราณ

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ลานหน้าวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

“การทำกระเป๋าด้วยหลอดกาแฟ”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม DIY “การทำกระเป๋าด้วยหลอดกาแฟ” ได้รับเกียรติจาก คุณนภารัตน์ จำเนียร และคุณศศินันท์ เล้าประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดแผนการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูกับครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา จัดกิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน และชี้แจงความสำคัญของกิจกรรม โดยอธิการบดีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บุคลากร ทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษาให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และมอบหมายภาระงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และมอบหมายภาระงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้ากราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ากราบนมัสการพระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสสโร) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมมอบหมายการดำเนินงาน บัณฑิตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา และนางสาวธัญวลัย แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ได้ประชุมมอบหมายการดำเนินงานให้กับบัณฑิตในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(พื้นที่ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา พร้อมคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนประถมสาธิต

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

กราบนมัสการพระอาจารย์แก้ว ณ วัดตะโก

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กราบนมัสการพระอาจารย์แก้ว ณ วัดตะโก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับทีมงานจากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน ที่เข้ามอบของ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ปีที่ 5 ฉบับที่ 34 วันที่ 29 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารสถาบันได้มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย:

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ตัวแทนศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน ที่เข้ามอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับบทเพลงสมัยกรุงศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ทำบันทึกข้อตกลงการจ้างและปฐมนิเทศเพื่อการจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งบประมาณ 2564 จำนวน 172 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างและปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 172 อัตรา แบ่งเป็นประเภท นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป โดยช่วยปฏิบัติงานดำเนินโครงการในพื้นที่ 15 ตำบล ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารสถาบัน ได้มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดของคณะ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดของคณะ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

งานสื่อสารองค์กร ARU สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบกระเช้าของขวัญ แก่คุณเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยาคุณเกียรติยศ ศรีสกุล ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนพระนครศรีอยุธยา และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโพลล์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมทบทวนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมทบทวนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่สื่อมวลชน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่สื่อมวลชน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 2/2563

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดประชุมรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล และ บุคลากรงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง ประธานเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 /2564

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

พิธีวางพานดอกไม้สด วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด - โรงงานอยุธยา มอบน้ำดื่มจำนวน 984 ขวด

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด - โรงงานอยุธยา มอบน้ำดื่มจำนวน 984 ขวด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้แก่ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ดำรงตำแหน่งแทน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา มอบน้ำดื่ม รพ.อ่างทอง ร่วมหนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤตโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มอบน้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอ่างทองในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุม online เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีรอยุธยา จัดประชุม online เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงจึงขอความอนุเคราะห์จากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กราบนมัสการ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กราบนมัสการ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

เข้ากราบน้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปณฺญาโสภณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ากราบน้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปณฺญาโสภณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมสภากาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสภากาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ สาทิตานนท์ ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง และคุณเสรี ชิวค้า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี”

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี” โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการ Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบสองที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จึงสั่งดำเนินโครงการ Big Cleaning Day

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมบันทึกเทปรายการ ที่นี่อยุธยา ของสถานีข่าวเอทีวี

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบันทึกเทปรายการ ที่นี่อยุธยา ของสถานีข่าวเอทีวี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ดร.ดวงภัค มอบเงิน 1 ล้านบาท ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมฯมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนหลวง)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จาก ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น นอกจากกนั้น ยังได้บริจาคข้าวสาร อารหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นกับทางโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 155 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 155 ขวด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ เป็นประธาน การประชุม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผศ.จันจิรา หาวิชา ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร อาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอนน้องรู้รักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัยในชีวิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอนน้องรู้รักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัยในชีวิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ “กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ “กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้” ณ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และ รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาจนครบวาระ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องอาคารบ้านพลูหลวง คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ใน 4 ปี ข้างหน้าของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 3 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร จากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล 2. ผศ.ศุภกานต์ นานรัมย์ 3. นายสุรินทร์ ศรีสังข์งาม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

พิธีปิดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวปิดการสัมมนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระปีที่ 29 นับตั้งแต่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” ณ ลานโบราณสถานวัดไตรตรึง ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ “พระบารมีแผ่ไพศาล พระราชปณิธานปกเกล้าชาวอยุธยา” เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง 43 ครั้ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้โอวาท และร่วมสังเกตการณ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “HRM ภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การจัดการนวัตกรรม และการทำงานแบบภาคีเครือข่าย”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “HRM ภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การจัดการนวัตกรรม และการทำงานแบบภาคีเครือข่าย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ปฏิบัติตนอย่างไร..ให้ประสบความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายในกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ปฏิบัติตนอย่างไร..ให้ประสบความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน), รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมแข่งขันการประกวดกลอนสด ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม นำนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดกลอนระดับภาคกลาง เข้าร่วมแข่งขันการประกวดกลอนสด ระดับประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การนำเสนอผลงานดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรม KU Green@ เกษตรกำแพงแสน ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563 “ศาสตร์พระราชา : รวมภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรไทย”

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรม KU Green@ เกษตรกำแพงแสน ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563 “ศาสตร์พระราชา : รวมภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรไทย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) วิทยากรโดย นายวรพจน์ วรนุช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของพลเมืองไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของพลเมืองไทย ณ ห้อง 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 43108 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2563 วาระการประชุม เรื่อง รูปแบบและวิธีการใช้สื่อออนไลน์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลโดยใช้สื่อออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

สัมมนา หัวข้อ “นวัตกรรมวิถีไทย ในยุค New Normal” นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่อยู่ที่มุมมอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “นวัตกรรมวิถีไทย ในยุค New Normal” นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่อยู่ที่มุมมอง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมโครงการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ให้กับคณาจารย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ให้กับคณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถนำผลงานวิจัยไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างสรรค์งานวิจัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พร้อมบุคลากร ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ได้เข้าร่วมประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2563 ประเด็น เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารฐาน TCI 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาระพิเศษ หัวข้อ “กรุงเก่าที่เราสร้างได้ : อยุธยาที่เราอยากเห็น หลังการเลือกตั้งท้องถิ่น”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาระพิเศษ หัวข้อ “กรุงเก่าที่เราสร้างได้ : อยุธยาที่เราอยากเห็น หลังการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมวันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวนำคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต ครู และบุคลากรโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนำเสนอโครงการของนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)”

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ณ โรงแรมอีส้านอีสาน บูทิค รีสอร์ท เขาใหญ่ บายอันดาคูร่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 7 Street Cover Dance (เต้นด้วยกัน มันส์ยกแก๊ง)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 7 Street Cover Dance (เต้นด้วยกัน มันส์ยกแก๊ง) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ค่ายภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว อาจารย์วิจิตรา โป๊ะฮง อาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ ณ โรงเรียนวัดอินกัลยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

พิธีรำบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเป็นผู้ดำเนินการจัดรำบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

นักวิจัยและนักวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับประทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์"

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานโอกาสให้อธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

มรภ.พระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินอยู่ในระดับดี

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

สัมมนา เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภูมิปัญญาไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภูมิปัญญาไทย” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

สัมมนา เรื่อง แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารราชการแบบบูรณาการ

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารราชการแบบบูรณาการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ ณ ชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ ณ ชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ผศ.อภิเชษฐ กาญจนดิฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก คุณจิรายุ ทองชุบ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทียูไนเต็ด จำกัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง รูปแบบและวิธีการใช้สื่อออนไลน์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลโดยใช้สื่อออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งาน “อยุธยา ขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ (28 พ.ย.63) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “อยุธยา ขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา” ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานด้านหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานประกันคุณภาพ จัดประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ARUBI ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ARUBI ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก คุณพิกุล เจนกระบวน และคุณศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน จำนวน 37 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop ll

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop ll “ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่ข้อมูลงานบริการและข้อมูลงานวิจัย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 9/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารฐาน TCI 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

มอบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

การประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงและโครงการการสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงและโครงการการสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงส์ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทนคณะกรรมการ ITA ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้านำเสนอ ร่าง TOR 3 เรื่อง ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการจัดหารายได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการจัดหารายได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งานมอบแกรนด์เปียโนมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดงานมอบแกรนด์เปียโนมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในงานนี้ได้มีการเชิญศิลปินชื่อดัง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

เสวนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การศึกษารัฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การศึกษารัฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” ครั้งที่ 6 ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ อาจารย์ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ, คุณปิติมา นาคขำ, อาจารย์สมยศ คำแสง, อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส, อาจารย์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง, อาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์, และคุณอานนท์ แซ่แต้ มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ โดยมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 57 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินโดนีเซีย”

เมื่อพุธวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินโดนีเซีย” วิทยากรโดย อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีชอล์ค”

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีชอล์ค”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Google Form

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Google Form สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ครม. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “AYUTTHAYA WORLD HERITAGE ARU RUN 2021”

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “AYUTTHAYA WORLD HERITAGE ARU RUN 2021” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

แสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข ตามโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 6(156)/2563

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 6(156)/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ 5 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย รองศาสาตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า “เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563”

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า “เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคระกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

“กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง “กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” โดยมีกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

การแสดง“ระบำกินรีร่อน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดการแสดง“ระบำกินรีร่อน” ในการเลี้ยงต้อนรับในงาน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020)

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT), Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น, IEEE Education Society, IEEE Thailand Section และ IEEE Education Society Thailand Chapter จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020) ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมากรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ร่วมปิดบูธในงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมปิดบูธในงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย และหน่วยงานเครือข่ายได้เข้าเยี่ยมชม อุดหนุน และรับคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่เข้ารับ การบ่มเพาะในศูนย์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประเภทโรงเรียน ให้กับ นางขนิษฐา จำแนกยุทธ์ บุคลากรชำนาญการงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสมาชิกเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประเภทโรงเรียน ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายชนกนันท์ เผินสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายชนกนันท์ เผินสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ชะตากรรมเด็กไทยในห้องเรียน : มุมมองต่อเหตุการณ์ครูทำร้ายเด็ก” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (วิศวกรสังคม)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (วิศวกรสังคม)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน "ARU RUN 2021" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งบุคลากรลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งบุคลากรลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากรลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ใน “กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” โดยมีกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Hight Impact Mentor Relationship"

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Hight Impact Mentor Relationship" ทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันทรงพลังในการออกแนะแนวการศึกษา ให้กับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย และนักศึกษา ARU Ambassador ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เป็นทีมแนะแนวการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี ในการอบรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณี ลอยกระทง”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณี ลอยกระทง” โดยได้รับเกียรติจากผศ.จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกวด science&technology smart idol 2020

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวด science&technology smart idol 2020 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการตัดสินการประกวด science&technology smart idol 2020

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริพร ทิชาชาติ และอาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ เป็นวิทยากรการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทฤษฎี และมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยผ่านสถานการณ์จริง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563