ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มนุษยสังคมศาสตร์: สู่การพัฒนาหลักสูตร CWIE ในโลกยุค Viral Disruption”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (U2T) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมกับผู้จ้างงานของโครงการ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (U2T) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมกับผู้จ้างงานของโครงการ ผ่านระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี เรื่องต่างๆ และมีการเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางออนไลน์ Google Meet โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ในปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ดู แลผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก 3 ณ ศูนย์พักฟื้น (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เช้าวันนี้ (22 เม.ย. 64) เวลา 10.30 น. สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความห่วงใยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมหารือระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย และคณบดีคณะภาษาและศิลปะ มหาวิทยาลัยเมดัล เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย และคณบดีคณะภาษาและศิลปะ มหาวิทยาลัยเมดัล เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม กำหนดแนวทางกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเปิดให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานกลุ่มวิชาเข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

อธิการบดี ให้การต้อนรับ รมว.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเปิดศูนย์พักฟื้น (Hospitel) ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารหอพักตึก 6 ภายในหอพักอู่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับศูนย์พักฟื้น (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 697 ปี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 697 ปี ณ พระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดบรมพุทธาราม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดบรมพุทธาราม เพื่อให้โบราณในมหาวิทยาลัยสะอาดสวยงามน่าดู และสงวนรักษาโบราณสำคัญของชาติ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้สอน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้สอน อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตก้อนเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อบำบัดคุณภาพน้ำในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย นายรัช รุจิวรรธน์ และนายพัฒน์พงษ์ บุญเลิศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้ วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้ วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)” พื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนและแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนและแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานวิพากษ์หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ "สื่อระบบออนไลน์ ดนตรี และนาฏศิลป์"

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ "สื่อระบบออนไลน์ ดนตรี และนาฏศิลป์" ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน "เสียง" เพื่อใช้ประกอบการแสดง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีทำบุญสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับโล่เกียรติคุณรางวัลคนดี ศรี สกสค.อย. ปี 2564

เช้าวันนี้ (8 เม.ย.64) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับโล่เกียรติคุณรางวัลคนดี ศรี สกสค.อย. ปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

การแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาทุน รุ่นที่ 1-3 และนักศึกษาแอมบาสเดอร์ จัดการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และในช่วงเย็นได้จัดให้มีพิธีรดนำขอพรผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี อาจารย์นริทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี และรศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานนำประชุม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

“รื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จุลศักราช 1383”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม “รื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จุลศักราช 1383” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธปฏิมา รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส ขบวนแห่นางสงกรานต์ และกิจกรรมรื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์จากคณะวิชา 4 คณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการวิพากษ์ผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด “ฉุยฉายนางมณโฑ”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการวิพากษ์ผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด “ฉุยฉายนางมณโฑ” โดยมี อาจารย์สุนิศา โพธิแสนสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันนี้ที่ 3 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี คุณชาติชาย แสงทับทิม ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

งานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีให้มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์ ราชภัฏอยุธยา – ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ ในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ ในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ตำบลบ้านหีบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ตำบลบ้านหีบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ตำบลคลองจิกในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ตำบลคลองจิกในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสิงหาราม สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” และมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถื่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ สนามวัดพระราม สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผศ.กานดา เต๊ะขันหมากและอาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” และมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถื่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยศึกษาดูงานด้านเว็บโอเมตริก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ก่อนเปิดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ตัวแทนจาก สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบ่มเพาะผู้ประกอบการเชิงลึก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน และตัวแทนจาก สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบ่มเพาะผู้ประกอบการเชิงลึก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยในภาคเช้ามีการบรรยาย ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา” วิทยากรโดย ร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลอง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิบตำรวจโทนัฐพงษ์ ชำนาญ ส่วนในภาคบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ “หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และการรู้เท่าทันภัยอาชญากรรม” วิทยากรโดย พันตำรวจเอกเชิดพงศ์ ชูกลิ่น นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ ITA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานคณะ สำนัก/สถาบัน โดยกิจกรรมในวันนี้มีการทดสอบลิงก์ URL ข้อมูล OIT และพิจารณาหลักฐานประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยมี คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากคุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านพุแค “ตลาดหัวปลี” ตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้าง และคุณอัศวิน ไขรัศมี ผู้จัดการตลาดหัวปลี เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมและสำรวจข้อมูลความต้องการและศักยภาพการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมและสำรวจข้อมูลความต้องการและศักยภาพการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมี นายวิมล ประไพพิศ นางจุฑาภรณ์ มาหย่อม และนางมนีนุช หงส์ทอง เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรจากบริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด ว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานลงนามร่วมกับ นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการทั่วไป วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ชุมชน และรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน HUSO SPORT DAY

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน HUSO SPORT DAY ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวกิจกรรม โดยมีการแข่งขันกีฬาระหว่างภาควิชามนุษยศาสตร์และภาควิชาสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64 ค้นหาความถนัดและพัฒนาสู่อาชีพ”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64 ค้นหาความถนัดและพัฒนาสู่อาชีพ” ณ โรงเรียนบ้านบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมกับขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลการศึกษากับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2021” ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2021” ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 –25 มีนาคม 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจสปาแบบไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจสปาแบบไทยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นางสาวอิสรีย์ พงศ์ธนันกรณ์ เจ้าของเรือนสุวรรณธารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรเพื่อให้นักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government) หัวข้อ การบูรณาการเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์จากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ “Ransomware” สำหรับระบบ IT ภาครัฐ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 งานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ พิจารณา (ร่าง) แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ STEM Education แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์กนกพร ศรีทองแดง ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 – ม.3 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ STEM Education แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัย ลงพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานที่ประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบัวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาในแหล่งน้ำของตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก และ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

งาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE”

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการตลาด กล่าวว่า ภายในงานจัดให้มีการ ออกร้านซุ้มอาหารที่ลดการใช้พลาสติก เลือกใช้ใบตอง และวัสดุที่ย่อยสลายง่าย และจัดการแข่งขันการประชุด รีไซเคิล ธีม GREEN MARKETING

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสุข โดยนำเสนอฐานนิทรรศการให้ความรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน ทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน ทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัสสรา อินทร์สุข นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานทางการตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 120 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 120 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน โดย “ส่งเสริมการเกษตรครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เครื่องแขวนไทย”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เครื่องแขวนไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดลมงคล ประพัทธสุรพงศ์ และอาจารย์จตุพล อินทสร้อย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการหรืองานวิจัย ครั้งที่ 2/ 2564 (ภายใต้กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการหรืองานวิจัย ครั้งที่ 2/ 2564 (ภายใต้กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา และนางประภาพร แตงพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำหมูแดดเดียว”และ “น้ำพริกกากหมู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาร่างคำสั่ง และกำหนดวันในการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษาและวรรณคดีไทยมากขึ้น ตลอดจนมุ่งหวังนักศึกษาสามารถสร้างแบบฝึกหัดและสื่อเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำไอศครีมอินทผลัม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ร่วมหารือเพื่อทำความตกลงทางวิชาการกับวังช้างอยุธยา แล เพนียด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมหารือเพื่อทำความตกลงทางวิชาการกับวังช้างอยุธยา แล เพนียด โดยมีประเด็นในการหารือเพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาญี่ปุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา : วิธีวิทยาและการบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา : วิธีวิทยาและการบูรณาการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีมอบโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การใช้งานในระบบ KSP Self-service ในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นางพรพรรณ เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

มอบทุนการศึกษา “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษา “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเป็นทุนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,500 บาท (ปีการศึกษาละ 17,000) จนสำเร็จการศึกษา 1 ทุน และมอบทุนการศึกษา “ทุนซอนต้า” แก่นักศึกษา จำนวน 1 ทุน จนสำเร็จการศึกษา โดยมี นางสาวนิธิธวัลยา ยศนันทภัคกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิติศาสตร์ รับทุน “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” นางสาวปนิดา แก้วคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับทุน “ซอนต้า”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Arrow Space) ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Arrow Space) ครั้งที่ 2/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ) ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “การบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระน

มื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมคณิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “เทคนิคการปลูกผัก โดยวิธีชีววิธี (ไม่ใช่สารเคมี)”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อทบทวน Smart University

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อทบทวน Smart University โดยมี อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา”

ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเชิดหนังใหญ่”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเชิดหนังใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก ครูศุภชัย กองขวัญ และครูมนัสวี กาญจนโพธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ : “อบรมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ดร.ณรงค์ มีฐานะ มอบทุนสนับสนุนทีมประชาสัมพันธ์

วานนี้ (11 มี.ค. 64) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้กับทีมนักศึกษาประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วานนี้ (11 มี.ค. 64) ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิน้ำเงิน 0404” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 4 คณะ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา จำนวน 5 คน โดยได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนรู้ (KM) ประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนรู้ (KM) ประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวด BMCโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวด BMCโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานที่ประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวนไผ่ by ยายลี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า หรือ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว . (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวด ทูตวัฒนธรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประกวด ทูตวัฒนธรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การนำองค์ความรู้ เพื่อบริการชุมชนโดยการทำแมสเย็บมือ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ เพื่อบริการชุมชนโดยการทำแมสเย็บมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ”

มื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ” วิทยากรโดย พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยเอกสารสำคัญจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลบางม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องต้นทุนชีวิตและการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้วยทักษะ 5 ด้านให้แก่แกนนำในพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

กีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "โสนเกมส์"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "โสนเกมส์" โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่งเข้าร่วม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานกล่าว เปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 "โสนเกมส์"

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 "โสนเกมส์"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณมตินัยย์ โป่งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และเรื่อง “อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำ ซูชิ อาหารสร้างอาชีพ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้เชิญ ผู้รับจ้างงานมาร่วมประชุมกับคณะกรรมดำเนินงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณาจารย์สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคุณประพันธ์ เธียรประยูร ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทีมงานเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณมตินัยย์ โป่งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และเรื่อง “อัตลักษณ์ เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำน้ำมันหอมระเหย” และ “การทำเทียนหอม” วิทยากรโดย อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพพล อัคฮาด จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ดวงจิตร จากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16 “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 งานกิจการนักศึกษาร่วมกันสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน โดยมี อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16 “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2564 วิทยากรผู้ประกอบพิธี ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้ง ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์มหาอุทัย ชิตมาโร วัดใหญ่ชัยมงคล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 37 รูป ณ คณะวิทยาการจัดการ และทางคณะได้จัดตั้งกองทุน “สานฝัน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC 2021)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ประกอบพิธี ครูวิเชียร เกิดผล เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุดมนุษย์ ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา” ณ บ้านเลขที่ 56/7 หมู่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก คุณสุณี ทูลศิลป์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าจักสาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop การทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร เข้าร่วมการ Workshop การทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Happy Huso Day 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Huso Day 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัด Workshop ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัด Workshop ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การทำตะกร้าสานหวายเทียม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานห้องสมุดมนุษย์ ดำเนินการถ่ายทำการทำตะกร้าสานหวายเทียม วิทยากรโดย คุณสีนวล ชูศรี วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้จัดทำเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ (E-Living Book) เผยแพร่ให้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี เพื่อทบทวนและปรับตัวชี้วัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี เพื่อทบทวนและปรับตัวชี้วัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ระชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข และโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษเสริมรายวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ หัวข้อเรื่อง“กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัล”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สัมมนาและนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาและนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อบรมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายอายุวัฒน์ ค้าผล นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย Objectives & Key Results (OKRs)

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย Objectives & Key Results (OKRs)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน Workshop ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อมตามแบบประเมินของ Thai Stop Covid และขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยได้ดำเนินการทดสอบกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อบรมเรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครู”

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร, อาจารย์ชนิกา จิตจักร, อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน Workshop ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วานนี้ (17 ก.พ. 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก โดยมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 158 ทุน มูลค่า 492,000 บาท โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

วานนี้ (17 ก.พ. 64) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมถ่ายทอดกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมถ่ายทอดกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ AI

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการต้อนรับทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเข้าร่วมการประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ AI

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564