ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้รับจ้างงานและคณะกรรมการ โครงการ U2T ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้รับจ้างงานและคณะกรรมการโครงการ U2T ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยมี นางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตาม งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตามงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 243 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากร และอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ได้กล่าวแนะนำวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์กรกนก ฮับเปิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์วิชชุดา พลยางนอก อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าแสดงความยินดีกับนายวีระชัย นาคมาศ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าพบ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว มอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 40 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน และติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน และติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ สัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กับ NATIONAL MEANCHEY UNIVERSITY ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กับ NATIONAL MEANCHEY UNIVERSITY ประเทศกัมพูชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตมัธยมได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 310 คน เข้าฉีดวัคซีน Pfizer

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์อัครนันท์ สินธุประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนางสาวรุ่งนภา อุบาลี นักวิชาการศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้น ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จังหวัดลพบุรี ให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็นการอบรมทางไกลผ่าน VDO Conference โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และโรงเรียนในเขตอ่างทอง จำนวน 48 โรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน โดยมี นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวรุ่งนภา อุบาลี นักวิชาการศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์สุพินดา เพชรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก และอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ช่วงเช้าให้กับนักเรียนโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ ช่วงบ่ายโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีและโรงเรียนท่าเรือนิตยากูล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอธยุธยาซิตี้พาร์ค

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอธยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล นางสาวรุ่งนภา อุบาลี นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานจัดการความรู้ KM ที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานจัดการความรู้ KM ที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ผลรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีพุทธศักราช 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งแผนพัฒนาตนเอง การทำบทเรียนออนไลน์ และการวางแผนประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนางสาวฐานิต พันธุ นักวิชาการศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาขอบเขตการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาขอบเขตการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาขอบเขตงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (ARU Smart University) และจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) รับรองโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเข้ารับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการตรวจประเมิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา MOU ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองคณบดี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนหอวังปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทุกแผนการเรียน และร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีแนวทางความร่วมมือดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 โดยมีกิจกรรมบริการน้ำดื่มตรา “ARU” ให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID – 19)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 (วัคซีน AstraZeneca) ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน หลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ นำโดย ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับดี โดยการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับดี โดยการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หลั่งประยูร อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์สุพินดา เพชรา ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางซ้ายวิทยาคม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต เวลา 10.00 – 12.00 น. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย เวลา 13.00 – 15.00 น. และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมงานบริหารงานทั่วไป ผ่านระบบ การประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ผ่านระบบ การประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี และทีมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ตรวจหาเชื้อโควิด ให้บุคลากรด้วยชุดตรวจ ATK ทุกสองสัปดาห์ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับมาตรการองค์กรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับบุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ให้มีการคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุกสองสัปดาห์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อสรรหากรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยเป็นการเปิดรับสมัครเพิ่มติม ครั้งที่ 5/2564 โดยมีการเปิดรับ จำนวน 6 ตำบล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2654 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แห่ง ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

งานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสราญ ในความทรงจำ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสราญ ในความทรงจำ” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวมุทิตาจิต การจัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสราญ ในความทรงจำ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

อธิการบดี ม.ราชภัฏอยุธยา นำคณะผู้บริหารเคารพธงชาติ

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เคารพธงชาติ เนื่องในวันวันพระราชทานธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณเสาธงชาติ เนื่องจากวันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

พิธีบันทึกตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพืช“กัญชาและกัญชง” (Memorandum of Understanding) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีบันทึกตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพืช“กัญชาและกัญชง” (Memorandum of Understanding) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

งานเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักอำลา กษิณามุทิตาจิต”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสโมสรคณาจารย์ และสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักอำลา กษิณามุทิตาจิต” ให้กับผู้เกษียณทั้ง 9 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

พิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จากองคมนตรี

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ตรวจหาเชื้อโควิด ให้บุคลากร ด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

วันนี้ (20 กันยายน 2564) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับมาตรการองค์กรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับบุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ให้มีการคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) สัปดาห์เว้นสัปดาห์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน จิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คาบเรียนที่ 4 ปัญหารอบตัวเรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Google Meet โดยจัดแบ่งห้องย่อย 4 ห้องตามประเด็นที่นักศึกษาสนใจจัดทำโครงการจิตสาธารณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการบริหาร กำกับดูแลและพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการบริหาร กำกับดูแลและพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา และบริหารจัดการมูลนิธิศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาเอกสารดังต่อไปนี้ 1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด 2) (ร่าง) รายงานผลการประเมินผลตนเอง (SAR) พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์ จากบริษัทแมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท แมรีกอทจิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์ นำมาติดตั้ง ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประกาศย่านชุมชนเก่า ชุมชนคลองตะเคียนและชุมชนบ้านแสงโสม เป็นมรดกจังหวัด

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบ ในการประกาศย่านชุมชนเก่า ได้แก่ ชุมชนคลองตะเคียนและชุมชนบ้านแสงโสม เป็นมรดกจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณชมรม จป.อยุธยา และบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 10 กันยายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ ชมรม จป.อยุธยา และบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณชาติชาย แสงทับทิม (ประธานชมรม จป.) และทีมงาน ที่มาฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 พ่นละอองฉีดทำความสะอาดภายในอาคารสถาน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ลิฟท์ และห้องน้ำ ทั้ง 4 ชั้น ให้สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริบท:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่าฃวันที่ 6-8 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริบท:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

พิธีส่งมอบงานรับมอบงานในตำแหน่งคณบดี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบงานรับมอบงานในตำแหน่งคณบดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคนใหม่ โดยมีรองคณบดี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมกล่าวขอบคุณ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 คณาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่องปัญหารอบตัว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยการแบ่งกลุ่มห้องย่อย เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในหัวข้อปัญหารอบตัว เน้นการตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในห้องย่อยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการจิตสาธารณะต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ตรวจหาเชื้อโควิด ให้บุคลากร ด้วยชุดตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

วันนี้ (6 กันยายน 2564) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับมาตรการองค์กรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับบุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ให้มีการคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในการฝากตัวเป็นศิษย์เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยมีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาการจัดการ มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นำโดย ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ส่งมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 95 แกลลอน เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 95 แกลลอน และหน้ากากอนามัย จำนวน 750 กล่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนหลายพื้นที่ในอำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา MOU กับบริษัท โอเพ่น เอ็คยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมประชาสัมพันรับสมัครนักศึกษาในประเทศจีนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระดับ ป.โท และ ป.เอก

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทีมงานบริหารรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจประเมินจากระบบส่วนกลางในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting คณะผู้ตรวจประเมินฯ ดำเนินการตรวจเอกสาร ตรวจสอบสถานที่และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้ 1) ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ (หมวด 1) 2) ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก (หมวด 2 และ หมวด 6) 3) นายกิตตกุล สารสุวรรณ (หมวด 3) 4) นายทรงศักดิ์ ควรคิด (หมวด 4 และ หมวด 5)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

รมว.อว. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ราชภัฏอยุธยา ผ่านวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

นักศึกษาวิศวกรสังคมจัดกิจกรรม “ราชภัฏอยุธยาปันสุข” แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์นำถุงปันสุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

เสวนา อว. พาเที่ยว ครั้งที่ 1 ตอน “หลากหลายของดีที่ผักไห่”

มื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ร่วมจัดเสวนา อว. พาเที่ยว ครั้งที่ 1 ตอน “หลากหลายของดีที่ผักไห่” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ร่วมเสวนา โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เริ่มต้นรายวิชา โดยการแนะนำทีมอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา โดยภาพรวมของรายวิชา แผนการเรียนการสอนช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่การเรียนการสอน มีนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมร่วมรับฟัง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ครูวิเชียร เกิดผล เจ้าของวงปี่พาทย์ "พาทยรัตน์" ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2551 เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต เรื่อง “เพลงดนตรีเอกลักษณ์ของบ้านพาทยรัตน์” ให้แก่ครูอาจารย์ และนักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 Fight together Ready to fight in any conditions

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 Fight together Ready to fight in any conditions ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คณาจารย์ประจำ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับตัวอักษร จำนวน 2 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ส่งมอบวัสดุในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบวัสดุในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ให้กับตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันนี้ (23 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหา ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ “อยุธยาศึกษาเพื่อวิสัยทัศน์สู่อนาคต”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ “อยุธยาศึกษาเพื่อวิสัยทัศน์สู่อนาคต” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “อยุธยา on the move”

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “อยุธยา on the move” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการเสวนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2558 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างสรรค์การแสดง” ให้แก่ครูอาจารย์ และนักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

อบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และแนะนำการดูแลนักศึกษาใหม่ของคณะ ร่วมกับรองคณบดี และอาจารย์ตัวแทนสาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่ 1 และ 2 จะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะในการ เขียนบทความ รายงาน การฝึกให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และกิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาชีวิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมผู้สอนรายวิชาอยุธยาศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมผู้สอนรายวิชาอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนในคณะต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

จัดทำถุงอาหารแห้ง (ฮาลาล) จากการดำเนินการโครงการจิตสาธารณะ แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ตัวแทนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำถุงอาหารแห้ง (ฮาลาล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

สัมมนาออนไลน์พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จับมือ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จัดสัมมนาออนไลน์ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์” ระหว่างวันที่ 4 -6 สิงหาคม นี้ รวม 3 ครั้ง ทาง Facebook Live Fanpage ของ สทน. พร้อมฟังมุมมองการพัฒนาอาหารถิ่นของเชฟเอิร์ท ศริตวรรธน์, ลิตา ชีพจรลงพุงช่องอมรินทร์ และตุ๊ก ชนกวนันท์ และชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง อาทิ ใบเฟิร์น สุทธิยา, เอิร์น เดอะสตาร์, มาร์ค ธัชพล ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี !! แถมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลระหว่างการไลฟ์สด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) ผ่านโปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ทีมงานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายศักราช อัมวงษ์ (นายก ก้อง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ให้ความกรุณา ส่งทีมงานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้ากลุ่มวิชา ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Google Meet

เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้ากลุ่มวิชา ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีรับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 45 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางปะอิน

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 45 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางปะอิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยาบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 300,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Google Meet ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งประธานกลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยามอบเตียงกระดาษ 100 เตียง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก (เพิ่มเติม) ให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา มอบเตียงกระดาษ 250 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.สนามพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี และนางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก ให้แก่ โรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็น มูลค่า 25,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 4 ปี ข้างหน้า ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน 4 ปี ข้างหน้า แบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ คุณธวัชชัย คำกัน และ คุณภานุพันธ์ พันธ์รัมย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำอาหารมามอบให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการวัคซีน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ 19 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะครุศาสตร์ ใน 4 ปีข้างหน้า แบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยามอบเตียง 150 เตียง สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 150 เตียง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า” ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า” ให้กับคนในชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 เพื่อทบทวนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ศิริราชมูลนิธิ และอว. มอบเงินสนับสนุน Hospitel เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบเงินสนับสนุน Hospitel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยารวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินและน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนภารกิจการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม ARU จำนวน 600 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์ ดร.ณัฏภรณ์ พูลภักดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมวิเคราะห์ค่างานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการ ประชุมวิเคราะห์ค่างานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมร่วมพิจารณากรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมร่วมพิจารณากรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี การผลิตสื่อ คู่มือและการเผยแพร่ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Windows defender บนระบบปฏิบัติการWindows ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรมเรื่อง “การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย และการจัดทำแผนฉุกเฉิน”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย และการจัดทำแผนฉุกเฉิน” วิทยากรโดย อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลการดำเนินงานและประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลการดำเนินงานและประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

“โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ”

ระหว่างวันที่ 26- 27 และ 29 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ” ณ บ้านสามตุ่ม ตำบล สามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการส่งมอบ ดิน ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร และพันธุ์พืชนานาชนิด สาธิตการทำแปลงเกษตร และทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ร่วมกับครัวเรือนในชุมชน จำนวน 3 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 116 ปี “ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 1 กรกฎาคม 2564 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 116 ปี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ทั้ง 9 แห่ง บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์นักวิจัยดีเด่นเข้าร่วมงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผอ.ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้จ้างงานโครงการ U2T ลงพื้นที่ไปส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 หมู่บ้าน วัด 3 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ”(Transform to Digital University with Rajabhat Dataset) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Application

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ”(Transform to Digital University with Rajabhat Dataset) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรมเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมสำนักงานด้วย 7ส

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมสำนักงานด้วย 7ส วิทยากรโดย อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบ Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

การผลิตน้ำยาล้างจานสมุนไพร ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ ประธานบริหารหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอนการผลิตน้ำยาล้างจานสมุนไพร ให้กับบุคลากรของสำนัก จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 (ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง และแนะนำคณะกรรมการจากจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการนำเสนอการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาจังหวัดอ่างทองและปัญหาในพื้นที่ พร้อมแจ้งสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรและพันธุ์พืช โดยมี คุณกิติภพ เพ็งคาสุคันโธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เป็นตัวแทนรับมอบและทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ร่วมกับครัวเรือนในชุมชนจำนวน 3 ครัวเรือน และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions) สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการอบรม โ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ด้วยระบบ Google Meet ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)”

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล/รายงานผล โครการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ (U2T) ครั้งที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล/รายงานผล โครการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ (U2T) ครั้งที่ 5

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมตกแต่ง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ชุมชนคู้สลอด สำรวจพื้นที่ และนำอุปกรณ์การเกษตรไปมอบให้กับประชาชนเพื่อนำไป ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นการส่งเสริมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จำนวน 3 ครัวเรือนโดยมีคุณกานต์สินี เปลี่ยนรัศมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ชุมชนคู้สลอด ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ชุมชนตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 60 บรรยายการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ปัง..จบใหม่อย่างไร ก็ได้งาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 60 บรรยายการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ปัง..จบใหม่อย่างไร ก็ได้งาน โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก คุณเมทยา ปรียานนท์ วิทยากรจาก บริษัท JOB TOP GUN เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 3/2564 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ผ่านระบบ google Meet โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวานนท์ รองอธิการบดีมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ร่วมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานและการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เ

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานและการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรับฟังการ Coaching โดยมี คุณพยุงศักดิ์ บุญสิทธิ์ และ คุณรัฐพล วงศ์ลาภสุวรรณ ผู้จัดการและเลขานุการ สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยคณะกรรมการได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกันพิจารณารายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร และรายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสตรี โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสตรี โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมบุคลากรด้านไอที เพื่อปรับแผนกำหนดการสอบ “การพัฒนาทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Didital Literacy)”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรด้านไอที เพื่อปรับแผนกำหนดการสอบ “การพัฒนาทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Didital Literacy)” โดยมีอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Zoom จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ระชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการสอนทักษะนาฏศิลป์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดงเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43011 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

อบรมการพัฒนา Creative Thinking Business Canvas

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนา Creative Thinking Business Canvas ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับวังช้างอยุธยาแลเพนียด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการพูดคุยถึงกิจกรรมที่จะทำร่วมกันตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับวังช้างอยุธยาแลเพนียด (ลงนามเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564) โดยมี นายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

สนทนากลุ่ม เรื่อง “บทบาทและภารกิจของกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า ในความร่วมมือของ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการสนทนากลุ่ม เรื่อง “บทบาทและภารกิจของกองทัพไทย” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มนุษยสังคมศาสตร์: สู่การพัฒนาหลักสูตร CWIE ในโลกยุค Viral Disruption”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (U2T) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมกับผู้จ้างงานของโครงการ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (U2T) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมกับผู้จ้างงานของโครงการ ผ่านระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564