ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “การจัดทำวิดีทัศน์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2)”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “การจัดทำวิดีทัศน์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2)” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการอบรมการตัดต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม ได้แก่ Adobe Premiere CC และ Media Encoder CC เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการจัดทำวิดีทัศน์การสอนออนไลน์ ซึ่งภายหลังการอบรมมีการจัดมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31119 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5 ราย (ครั้งที่ 2) ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอกและรายชื่อวิทยากรบรรยายพิเศษเสริมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในวันเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ พ.ศ. 2565 และอวยพรปีใหม่ให้บุคลากรทุกคนมีความสุข สมปรารถนา และขอให้ตั้งใจร่วมกันทำงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมไตรมาส 2 โดยมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565

ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้กับสื่อมวลชน คือ คุณเผอิญ ไทยสม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง, คุณสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว ATV, คุณเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าว ภูมิภาค คมชัดลึก-ท็อปนิวส์ ภาคกลาง, และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า หนังสือพิมพ์สยามโพลล์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ในเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

วันนี้ (5 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง สโมสรคณาจารย์ และสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และในเวลา 10.00 น. ณ โรงยิม 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 76 ปี ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีปิดค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 4 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์วัชรพงษ์ ดียิ่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพคันธาราม คณะครู บุคลากร และนักศึกษา โดยค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดเทพคันธาราม ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ช่อเพชร จำปี ประธานศูนย์สหกิจศึกษา และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ” และหัวข้อ “การจัดทำรายงานโครงการสหกิจศึกษา” วิทยากรโดย ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล ที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย เอชอาร์เอ็มบิสิเนส จำกัด และนอกจากนี้ทางคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา ยังได้ชี้แจงให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา และการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอีกด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 12/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพิจารณาการกำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพิจารณาการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว (ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยแและพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว (ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ) ณ กศน.ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย พระอธิการ พรณรงค์ เขมวโร (พรณรงค์ อ่อนโยน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยแและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ณ กศน.ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณติกุล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาและการระดมความคิดเห็นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาและการระดมความคิดเห็นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเรียนในรูปแบบ On Site hybrid สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 (กลุ่มที่ 1) และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรูปแบบ On Site โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยมโดยได้รับการสนับสนุนจากทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่พบการเชื้อ 100%

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ช่อเพชร จำปี ประธานศูนย์สหกิจศึกษา และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ” และหัวข้อ “การจัดทำรายงานโครงการสหกิจศึกษา” วิทยากรโดย ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล ที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด และนอกจากนี้ทางคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา ยังได้ชี้แจงให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา และการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอีกด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ผ่านระบบออนไลน์) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 55 โรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยาจัดเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “อยุธยาในฐานะศูนย์รวมรัฐ : ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น – จีน” ในวาระครบรอบ 35 ปี ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จัดงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “อยุธยาในฐานะศูนย์รวมรัฐ : ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น – จีน” ในวาระครบรอบ 35 ปี ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา บุรณศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิชประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในบรรยากาศของการแต่งกายด้วยชุดจีน ญี่ปุ่น และไทยอย่างอยุธยาจำนวนมาก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยุธยา ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่าง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 ชั้น 3 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317 ชั้นล่าง) สถาบันวิจัยและพัฒนา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 “การถอดบทเรียน ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยแบ่งกลุ่มถอดบทเรียน เป็น 5 กลุ่ม (หน่วยงาน) ต่อไปนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรกลุ่มโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และ อาจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 11/2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 11/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

พิธีเปิดกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” นิทรรศการ “ยอพระยศยิ่งหล้า พระบารมีสองกษัตริย์ยาตราสู่กรุงเก่า” ณ ลานโบราณสถานวัดไตรตรึง ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระปีที่ 30 นับตั้งแต่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ โรงเรียนบางปะอิน (วัดเซ) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมนุ่งห่มอย่างไทย ไหว้พระงาม ตามรอยกาลเวลา อนุรักษ์ภูมิปัญญา ภูเขาทอง-คลองสระบัว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรม "นุ่งห่มอย่างไทย ไหว้พระงาม ตามรอยกาลเวลา อนุรักษ์ภูมิปัญญา ภูเขาทอง-คลองสระบัว"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ขายอย่างไรให้ปัง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ขายอย่างไรให้ปัง” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี อาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน OTOP

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน OTOP” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางปุณนา แสงอาวุธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Video Production by Smartphone Application)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Video Production by Smartphone Application) วิทยากรโดย อาจารย์จารุณี ทองอร่าม อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ณ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการกองกลาง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การดำเนินงานตามเกณฑ์ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย จากศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปรับมอบหนังสือบริจาค จากท่านนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี รองประธานศาลฎีกา โดยทางศาลฎีกามีความประสงค์ที่จะมอบหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย ให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมอาคารศาลยุติธรรม ยอดปราสาทยุติธรรม และชมนิทรรศการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาคารศาลฎีกา และอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกา ณ อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนิน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์ เธียรประยูร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายวีระยุทธ ยะสาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อเสนอจัดการผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์คณะ ความยาว 5-6 นาที โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม และ ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 8 บ้านมอญ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 9 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา’ ร่วมพิธีเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และร่วมเดินขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 และจัดให้มีการเดินขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก จำนวน 8 ขบวน ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร จำนวน 120 คน ร่วมเดินขบวนเป็นขบวนแรก ในธีมชุดขบวนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ชื่อขบวน ปฐมรามาธิบดินทร์ พระเจ้าอู่ทองรามเทพนครอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ได้การเรียนการสอนในรายวิชาเป็นคาบเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้การเรียนการสอนในรายวิชาเป็นคาบเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2564 โดยเป็นการสรุปเนื้อหารายวิชา ประเด็นด้านแนวคิดเกี่ยวกับจิตสาธารณะกับการทำงาน เพื่อสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้จากกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆในรายวิชาจากการระดมการเรียนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning) ไปสู่การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจัดทำโครงการ (Project Based Learning) โดยผ่านกระบวนการแนะนำจากคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชา (Coaching) รวมถึงในคาบเรียนนี้ได้มีการมอบหมายข้อสอบปลายภาคในรูปแบบ Take Home

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563 จากนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 6/2564 เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชุมชน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาต “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งห้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี และ อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. พร้อมรับฟังการบรรยายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในฐานะที่กระทรวง อว. เป็นกระทรวงแห่งความรู้และปัญญา กระทรวงแห่งอนาคต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ทปอ. ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมกันทบทวนโครงสร้างการบริหารตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน/ บุคลากร และเพื่อทบทวนประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาต้นมะพร้าวแคระ”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาต้นมะพร้าวแคระ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนายสุทธิพันธ์ ตรีหิรัญ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ.2563) ขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขา ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำความร่วมมือ (MOU) “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เพื่อเจรจาทำความร่วมมือในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางโรงเรียนได้ลงนามในหนังสือรับรองการให้ความร่วมมือในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ฯ และจะร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กันในภายหลัง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม ตรวจหาเชื้อโควิด ให้กับบุคลากร และนักเรียน ด้วยชุดตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเรียนในรูปแบบ On Site hybrid สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรูปแบบ On Site โรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนผังเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน”

ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนผังเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภูมิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขาระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขา ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เป็นความตกลงด้วยความสมัครใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จตุรพรศรีศักดิ์ (ยาน้ำระดมพล)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบำรุง อาจารย์.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ และ อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล ขำอ่อนค่า อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จตุรพรศรีศักดิ์ (ยาน้ำระดมพล) ในเรื่อง การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา โดยอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นำคณะนักแสดงรำบวงสรวง จำนวน 30 คน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เนื่องในโอกาสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2564

วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เนื่องในโอกาสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการ The 2nd ECTI Workshop on BEC and The 3 rd Asean-UEC Workshop เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคม ECTI และ University of Electro Communications ,Japan

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการ The 2nd ECTI Workshop on BEC and The 3 rd Asean-UEC Workshop เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคม ECTI และ University of Electro Communications ,Japan โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน AYUTTHAYA WORLD HERITAGE “ARU RUN 2022” เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกับผู้บริหารโรงแรมและเจ้าของกิจการร้านอาหารและร้านกาแฟ

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษาโครงการ ARU AMBASSADOR เป็นผู้แทนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน AYUTTHAYA WORLD HERITAGE “ARU RUN 2022” เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกับผู้บริหารโรงแรม และเจ้าของกิจการร้านอาหารและร้านกาแฟ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้มอบส่วนลดพิเศษ 5-20 เปอร์เซ็นต์ ให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 อาทิ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โรงแรมแคนทารี โรงแรมพร้อมสุข สวนอาหารไทรทองริเวอร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน ร้านคำปันไก่ย่าง ร้านบ้านข้าวหนม ร้าน Busaba Cafe & Meal และร้าน Nature Coffee In The Garden โดยนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถแสดงเอกสารการสมัคร, เสื้อ, เหรียญ และหมายเลขนักวิ่ง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งจะได้รับส่วนลดพิเศษจากการเข้ารับบริการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนา “ผ้าคลุมไหล่ลายธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนา “ผ้าคลุมไหล่ลายธรรมชาติ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางนภารัตน์ จำเนียร เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนา “การทำน้ำพริกหมูฝอย”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนา “การทำน้ำพริกหมูฝอย” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางวรรณา ปลีกกล่ำ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 10/2564

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 10/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางสาวบุญเชาว์ ไทรทอง (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้ออบรม เรื่อง “แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์และเว็บบล็อก”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ในรูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อมทั้งแนะนำวิทยากรบรรยาย โดยมีอาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ เรื่อง “แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์และเว็บบล็อก”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งแนะนำวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2564

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายภาระงาน มอบนโยบาย และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์กิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายภาระงาน มอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์กิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่มีให้แก่ปวงชนชาวไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง Guangxi Haibo Education Management Group Co., Ltd เป็นนายหน้าจัดหานักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง Guangxi Haibo Education Management Group Co., Ltd เป็นนายหน้าจัดหานักศึกษาจีน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีอาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ ประธานบริหารหลักสูตร ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณาจารย์จากชมรมอดีตผู้บริหาร ของวิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณาจารย์จากชมรมอดีตผู้บริหารของวิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในกิจกรรมทัศนศึกษา “จากราชสำนักอยุธยาสู่เมืองลูกหลวง” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งได้มอบหมายให้นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำชมให้กับชมรมดังกล่าว ในการเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2564) ผศ.ดร กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ร่วมกับทีมคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2564

วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2564) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัย Hagoromo University of International Studies เมือง Sakai จังหวัด Osaka ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานั

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย Hagoromo University of International Studies เมือง Sakai จังหวัด Osaka ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง (The University of Danang - University of Foreign Language Studies) ประเทศเวียดนาม ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์กิตติพศ วีรอนันตมิตร และอ.Yuka Sasamoto อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศระหว่าง มรภ. และ สอวช.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม ผ่านระบบ zoom โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศระหว่างมรภ. และ สอวช.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข หนึ่งในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ โถงอาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาว อว. แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ สดุดีจอมราชา ใกล้รุ่ง แสงเทียน ยามเย็น แผ่นดินของเรา และพรปีใหม่ พร้อมกับการแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัย ร่วมบรรเลงและขับร้องโดยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลและสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

กิจกรรมการนำเสนอผลงาน รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียน 1/64

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียน 1/64 ผ่านระบบออนไลน์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เขนยทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดสำมะกัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ในการมาเที่ยวชมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เข้าร่วมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ในการมาเที่ยวชมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประสานงาน MOU เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์โครงการครุวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกจิตสำนึก ในการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกจิตสำนึก ในการจัดการขยะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำไส้กรอก (ต้นแบบ)”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำไส้กรอก (ต้นแบบ)” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)โดยมีนางสาวธัญลักษณ์ ขำเอนก (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา“รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 4 คณะ ในนามของ "วิศวกรสังคม" ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคีรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ร่วมงานแถลงข่าว: อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript และเข้ารับมอบเกียรติบัตร

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าว: อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript และเข้ารับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร การจัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยจัดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดประชุมอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายรายวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (หลักสูตร Full Course) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (หลักสูตร Full Course) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting โดยมี อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งผลการรับนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 การประสัมพันธ์คณะผ่านสื่อ Social การขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อทำการประชาสัมพันธ์คณะ และการทำของที่ละลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การเลี้ยงปูนาน้ำใส”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การเลี้ยงปูนาน้ำใส” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนายวันชัย ชนาลังการ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดสำมะกัน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดสำมะกัน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ พร้อมด้วย ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาจารย์จวงจันทร์ เปลี่ยนคง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยการประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการนำเสนอผลงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/64

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/64 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนผลการดำเนินโครงการของนักศึกษาในรายวิชา ทั้งนี้มีโครงการที่นำเสนอ จำนวน 51 โครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ T1 Book E-Library

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บริษัท บีทูเอส จำกัด ในเครือ Central Group ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ T1 Book E-Library

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

พิธีมอบโล และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดพิธีมอบโล และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีในการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่น 5 โดยมีน้อง ๆ นักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 6 ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอยุธยา-ญี่ปุ่น อาคารสำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี)

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งแนะนำวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) เพื่อทบทวนแผนการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS MATRIX

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดสำมะกัน

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ให้กับโรงเรียนวัดสำมะกัน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

เสวนา 3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเสวนา 3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

เสวนาประกอบสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาประกอบสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา” โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ YouTube Live : สถาบันอยุธยาศึกษา และ Facebook Page : สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเพื่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการคิดต้นทุน เพื่อกำหนดราคาขาย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีอาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดปรีดาราม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดปรีดาราม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 8/2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้กับบุคลากร คณาจารย์ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และพ่อค้า-แม่ค้าร้านอาหาร

ตามที่โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On–Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตมัธยมมัธยม จึงได้จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และพ่อค้า-แม่ค้าร้านอาหาร ในการเปิดสถานศึกษาครั้งแรก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทั้งหมด 100%

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียน 1/64 ผ่านระบบออนไลน์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียน 1/64 ผ่านระบบออนไลน์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นเกษตรอัจฉริยะ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นเกษตรอัจฉริยะ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร เข้าพบ ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร เข้าพบ ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Gale eBooks)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Gale eBooks) วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ GALE ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดปรีดาราม

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม หมู่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมบุคลากรและนักศึกษา เข้าพบท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมบุคลากรและนักศึกษา เข้าพบท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อปรึกษาข้อราชการการขับเคลื่อนการวิจัยในพื้นที่และชี้แจงโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโนบายและแผน จัดประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณา ข้อเสนแนะและราคางานจ้างซ่อมระบบดับเพลิง ประจำสำนัก

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณา ข้อเสนแนะและราคางานจ้างซ่อมระบบดับเพลิง ประจำสำนัก ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

จัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้รับจ้างงานโครงการ U2T จัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ฉลองครบรอบ 25 ปี โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์ประเทศไทย” เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โครงการ “รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ประจำภาคเรียน 1/64”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการชี้แจงการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ “The International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA)”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ “The International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom กับ 17 สถาบันการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและวางแนวทางการจัดทำแผน ระยะ 5 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและวางแนวทางการจัดทำแผน ระยะ 5 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2564

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยาซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “การจัดทำบทวิดีทัศน์การสอนออนไลน์”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “การจัดทำบทวิดีทัศน์การสอนออนไลน์” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำหมูส้ม”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำหมูส้ม” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรม เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำแชมพูสมุนไพร” และ “การทำครีมนวดผม”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำแชมพูสมุนไพร” และ “การทำครีมนวดผม” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางวรณัฎ ศรีโชติ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (การทำคุกกี้จิ้งหรีด)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (การทำคุกกี้จิ้งหรีด) ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษากับการทำงานชุมชน : หลักการ แนวทาง และวิธีการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษากับการทำงานชุมชน : หลักการ แนวทาง และวิธีการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” วิทยากรโดย อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ อาจารย์คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจร (การทำความสะอาดและบำรุงรักษาโรงเรือน) วิทยากรโดย นายวิมล ประไพพิศ และนายชูชาติ กลับเป็นสุข การอบรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ “การทำแหนมหนังหมู”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ “การทำแหนมหนังหมู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (พวงมาลัยใบเตยหอม)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (พวงมาลัยใบเตยหอม) วิทยากรโดย นางสาวสุภาริญ ยวงลำไย และนางอุไร บุญสำราญ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำสบู่สมุนไพร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำสบู่สมุนไพร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)โดยมีนางวรณัฎ ศรีโชติ (ปราชญ์ชาวบ้าน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Public Relations : PR) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Public Relations : PR) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมการใช้งานระบบ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) สำหรับผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) สำหรับผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอยุธยาหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอยุธยาหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย” (ผ่านช่องทาง Facebook Live) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษากับการทำงานชุมชน : หลักการ แนวทาง และวิธีการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษากับการทำงานชุมชน : หลักการ แนวทาง และวิธีการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำขนมคุกกี้ช็อกโกแลต และคุกกี้ธัญพืช

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำขนมคุกกี้ช็อกโกแลต และคุกกี้ธัญพืช โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาเอกสารดังต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

จัดห้องสมุดโรงเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารแปรรูปปลาแดดเดียว และปลาส้ม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารแปรรูปปลาแดดเดียว และปลาส้ม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

จัดห้องสมุดโรงเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ให้กับโรงเรียน วัดปรีดาราม หมู่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “ไข่เค็ม และไข่เค็มดองแห้ง”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “ไข่เค็ม และไข่เค็มดองแห้ง” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมการนำเสนอข้อมูลสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมการนำเสนอข้อมูลสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และปรึกษาหารือแผนยุทธศาสตร์ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายกฐินสามัคคี ณ วัดราชสกุณา (นก) ได้เงินกว่า 800,000 บาท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ วัดราชสกุณา (นก) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ชมรมอาจารย์และข้าราชการ กพ. อาวุโสผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ร่วมพิธี โดยได้รับปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมรวมถึงรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของนิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั้ส COVID-19

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6 /2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมโดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ อาจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี เรื่องต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบคุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้าพบคุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรึกษา หารือ และเรียนเชิญเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา ในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “3 ทศวรรษ แห่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์สุพินดา เพชรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และอาจารย์วิชชุดา พลยางนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมศีลวิทยา และโรงเรียนโยธินบูรณะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม เรื่อง “ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” ให้กับผู้รับจ้างในโครงการ U2T และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหารือเรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดประชุมหารือเรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์อัครนันท์ สินธุประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบาล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา”

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดงาน โบราณสถานวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรโดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์หญิงกัญญา อาสายุทธ์ และนายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ถ่ายทองค์ความรู้ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ถ่ายทองค์ความรู้ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (การแปรรูปจิ้งรีดเพื่อสร้างรายได้) (ขนมปังจิ้งรีด) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ และ นางปราณี ประไพพิศ เป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สิ่งที่ต้องปฏิบัติ กฎระเบียบ แนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา 2 ส่วนภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศจากสาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามการรายงานผลการประเมินผู้อำนวยการสำนัก ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์ ให้กับผู้จ้างงานในโครงการ U2T เพื่อถ่ายทอดการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดปรีดาราม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรทางไอที เพื่อมอบหมายภาระงาน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรทางไอที เพื่อมอบหมายภาระงาน โดยมี อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรจัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดในการจัดทำการโครงการเพื่อขอรับการสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการสัมภาษณ์ โครงการ U2T จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้รับจ้างงาน เข้าร่วมประชุมการสัมภาษณ์ในโครงการ U2T พระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564