ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

กิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและประธานดำเนินงาน ITA กล่าวชี้แจ้งหลักการเหตุผลและความสำคัญของกิจกรรมการยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผศ.ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับและชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของการดำเนินงานด้านคุณธรรมฯ และอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย และ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ร่วมชี้แจงประเด็นข้อซักถามให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ได้จัดกิจกรรม “ชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 5”

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ได้จัดกิจกรรม “ชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 5” ณ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วยการรับบริจาคสิ่งของ การปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมของโรงเรียน การซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสี การทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน และกิจกรรมฐานทำน้ำยาล้างจาน สบู่ก้อนสมุนไพร และแชมพูสมุนไพร โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับทางวัดและโรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 12/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

มรภ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมความสัมพันธ์กับ มทร.สุวรรณภูมิ จัดแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำบุคลากรทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยจัดให้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ วอลเลย์บอล (หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย) แชร์บอล (หญิง) และ ฟุตบอล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 18 และ 19 ประจำปีพุทธศักราช 2564 และ 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา พร้อมคณะทำงาน จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 18 และ 19 ประจำปีพุทธศักราช 2564 และ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมทำจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 โดย คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน ณ บริเวณตลาดโต้รุ่งหน้าวังจันทรเกษมและตลาดหัวรอ ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม รวมทั้งส่งเสริมสุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือ “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐาน ในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือ “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ, เตรียมความพร้อมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2564, ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต และพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลแนวปฏิบัติ และปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงให้ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อวางแผนเตรียมการนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและเป็นการสร้างสัมพันธภาพในความร่วมมือผลิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นครูวิชาชีพในอนาคตในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และ 5 ปี : มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและแนวทางในการวัดและประเมินผลโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์” อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการเสวนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “สาธิตสัมพันธ์”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “สาธิตสัมพันธ์” ในระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปี 2565 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3013 ชั้น 2 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา รับโล่ เวทีวิชาการโครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา และเครือข่ายชุมชนนำร่อง 4 พื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านระบาง ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย ชุมชนไทรน้อย อำเภอบางบาล ชุมชนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา และชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน เข้ารับโล่ ณ เวทีวิชาการโครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ครั้งที่ 3 จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์คอนเวนชัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 6 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ จัดโปรแกรมการนำเสนอบทความ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ซักซ้อมความเข้าใจ“การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ” พร้อมด้วย อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย และนางนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเลขาฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ร่วมชี้แจงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

งานเสวนา หัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาในวรรณกรรมไทย”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาในวรรณกรรมไทย” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ประธานที่ปรึกษา หอศิลป์พุทธะ เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที 3 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 59 คน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ซึ่งงานดังกล่าวให้ความรู้และสร้างบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏอยุธยา รับโล่รางวัลระดับทองแดง ในงานมอบรางวัลโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (GREEN YOUTH) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฏาพร องอาจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำ นางสาวปิยธิดา พรมคุณ นางสาวปริตา ณัฐวุฒิศักดิ์ และนางสาวอักษราภัค แสงศรี นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้ารับโล่รางวัลมาตรฐานระดับทองแดง ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 256

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอหนังสือมีชีวิตเรื่อง “ม้าแห่นาค”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอหนังสือมีชีวิตเรื่อง “ม้าแห่นาค” โดยมีคุณสมปอง ชูศรี และคุณณรงค์ ทรัพย์ผึ้ง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) Emerald Management โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIs) 2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) Emerald Management โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIs) 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิทยากรจากบริษัท Emerald Publishing ผ่านโปรแกรม Microsoft teams โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเรื่อง “การป้องกันภัยพิบัติและการอพยพหนีไฟ”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “การป้องกันภัยพิบัติและการอพยพหนีไฟ” วิทยากรโดย นายวิรัตน์ นิโครธานนท์ วิทยากรบรรยายหลักสูตรความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย การบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564” วิทยากรโดย อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการสานปลาตะเพียน และร่วมสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการสานปลาตะเพียน และร่วมสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน ได้รับเกียรติจากอาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการอบรมวิทยากรโดย นางวันทนี มีพลกิจ เจ้าของร้านปลาตะเพียนใบลานอยุธยา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ปีที่ 6 ฉบับที่ 187 วันที่ 25 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น ณ ห้องประชุม 317 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเป็น influencer หน้าใหม่ เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในอนาคต วิทยากรโดย นายพีชะ โชติพ่วง และ นายวัชรพงศ์ แสงเมฆ โดยมี อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ การบริหารหลักสูตร การบริหารบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ การบริหารองค์กรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (อบรมผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (อบรมผ่านระบบออนไลน์)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

กิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “กัญชง-กัญชา-กระท่อม: พืชต้องห้ามที่ได้รับการผ่อนปรน” (ผ่านช่องทาง Facebook Live) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

การถ่ายทำวิดีโอ หนังสือมีชีวิตเรื่อง “กะลาตาเดียว”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอ หนังสือมีชีวิตเรื่อง “กะลาตาเดียว” โดยมีคุณสมชาย ต้นสน และคุณชลดา ต้นสน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ บ้านเลขที่ 59/3 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

บรรยาย เรื่อง “ การคัดแยกขยะ”ในงานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT 2022"

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยาย เรื่อง “ การคัดแยกขยะ”ในงานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT 2022"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อและกราฟิกออนไลน์สำหรับครู” ให้กับครูโรงเรียนบางปะอิน

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อและกราฟิกออนไลน์สำหรับครู” ให้กับครูโรงเรียนบางปะอิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมวิธีการใช้งานระบบ E-Library สำหรับอ่าน e-book

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบ E-Library สำหรับอ่าน e-book ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ในงานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT 2022" โดยมีนายณัฏฐธน สุวิกกัย จากบริษ้ท คอนเทนต์มูฟ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมเป็นครูมืออาชีพ

เมื่อวันอาทิตย์ 20 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมเป็นครูมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสําหรับเตรียมความพร้อมสอบบรรจุครูผู้ช่วยต่อไปในอนาคตในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม

เมื่อวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม โดยมี อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมของไทยโบราณ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง 41112 อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เรื่อง ทักษะดิจิทัลในการใช้ชีวิตในยุคโควิด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เรื่อง ทักษะดิจิทัลในการใช้ชีวิตในยุคโควิด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2565 วิทยากรผู้ประกอบพิธี โดย ครูวรเทพ บุญจำเริญ เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

จัดกิจกรรม “ARU รู้เท่าทันสื่อ SMART GEN SMART MEDIA”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ARU รู้เท่าทันสื่อ SMART GEN SMART MEDIA” สำหรับนักศึกษา จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 HUSO Sport Day 2022

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 HUSO Sport Day 2022

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ICDL

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ICDL

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม DIY เรื่อง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม DIY เรื่อง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชนในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชนในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย และตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

กิจกรรม DIY เรื่องปลูกต้นไม้จากขวดและแกลลอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดกิจกรรม DIY เรื่องปลูกต้นไม้จากขวดและแกลลอน โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “การผลิตสื่อสำหรับ FACEBOOK PAGE”

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “การผลิตสื่อสำหรับ FACEBOOK PAGE”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมการนำเสนอเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมการนำเสนอเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565

วันนี้ (16 มีนาคม 2565) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและความโปร่งใส เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและความโปร่งใส เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อธิการบดีร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษาให้นักกีฬา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ อาคารศรีอโยธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับแก้การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับแก้การเขียนโครงร่างองค์กร (OP) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในอาคารป่าตอง, อาคารจินดาราช, อาคารฉะไกลน้อย และอาคารบรมพุทธาราม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และติดตามผลการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 4 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ ระบบสารสนเทศในการจัดประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 19 ประจำปีพุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 19 ประจำปีพุทธศักราช 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะและราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะและราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม 2/64 จัดการเรียนการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม 2/64 จัดการเรียนการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (สัปดาหที่ 8) ในหัวข้อ หัวข้อ “การจัดทำ Infographic ในงานจิตสาธารณะ” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ เพื่อเป็นการเสนอแนะวิธีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อการดำเนินโครงการจิตสาธารณะ ประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญในการเสนอแนะแนวทางในการประชาสัมพันธ์โครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565 วิทยากรผู้ประกอบพิธีโดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ภายในงานมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี “การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Google form”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี “การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Google form” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถใช้สมาร์ทโฟน จัดทำ Google form เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้ จัดขึ้น ณ ห้อง 43107 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร และนางสาวณัฐธิดา วุ้นศิริ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านจัดทำคำแปลกฎหมายและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรยายในหัวข้อการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเรียนให้รู้ เข้าใจ และใช้เป็น และฝึกการใช้เพื่อให้เข้าใจภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อทำความเข้าใจข้อความ และคำศัพท์ประเภทต่างๆ ในหัวข้อทางกฎหมาย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “ตะกร้าใส่แก้วเยติหวายเทียม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “ตะกร้าใส่แก้วเยติหวายเทียม” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางสีนวล ชูศรี (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบวัสดุทำตะกร้าพลาสติก และวัสดุอุปกรณ์ทำกระเป๋าบ้านลำไทร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบวัสดุทำตะกร้าพลาสติก (กลุ่มเปราะบาง) และวัสดุอุปกรณ์ทำกระเป๋าบ้านลำไทร (ต่อยอดอาชีพเดิม) ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก พร้อมแนะนำการทำน้ำมันเหลือง โดยมีนางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ระดับชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอุปกรณ์การพับเหรียญโปรยทานและอุปกรณ์ทำตะกร้า

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอุปกรณ์การพับเหรียญโปรยทานและอุปกรณ์ทำตะกร้า (กลุ่มเปราะบาง) ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก พร้อมแนะนำการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำมันเหลือง โดยมีนางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำไส้กรอกหมู”

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำไส้กรอกหมู” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางสาวธัญลักษณ์ ขำเอนก (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 6 บ้านมอญ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

โครงการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบ ได้รับเกียรติจาก คุณราวรรณ รู้แผน เป็นวิทยากรอบรม ณ กลุ่มสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

พิธีเปิดงานสรุปและถอดบทเรียนโครงการวิจัยย่อยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสรุปและถอดบทเรียนโครงการวิจัยย่อยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และผู้ที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ EBSCO

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำหมี่ซอสแดง”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำหมี่ซอสแดง” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก วิทยากรโดยอาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำแยมอินทผาลัม”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำแยมอินทผาลัม” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ฐานราก วิทยากรโดยอาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวด 1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022 (ในรูปแบบออนไลน์) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนายกิตติศักดิ์ เขนยทอง (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application ภายในกิจกรรมมีการบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การสอนทำกระเป๋า PVC”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การสอนทำกระเป๋า PVC” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางปัทมา ปัทมนาวิน (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำข้าวเกรียบสมุนไพร”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำข้าวเกรียบสมุนไพร” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก วิทยากรโดย อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินจากผู้บริหาร ผู้รับการประเมิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการประเมินติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินจากผู้บริหาร ผู้รับการประเมิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการประเมินติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมสัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 ได้นำเสนอการฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์หลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา จัดขึ้น ณ 3001 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (การสานกระเป๋าลายตาหมากฮอส)

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (การสานกระเป๋าลายตาหมากฮอส) วิทยากรโดย นางสาวราวรรณ รู้แผน และนางสาวอำนวย โฉมมิตร สมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานตำบลหันสัง ให้ความรู้แก่กลุ่มสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

จัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 การพัฒนาข้อเสนอโครงการการจัดเรียนการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 การพัฒนาข้อเสนอโครงการการจัดเรียนการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม กำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยหลังจากที่นักศึกษาจับกลุ่มและกำหนดประเด็นปัญหาที่สนใจจะทำเป็นโครงการจิตสาธารณะจากสัปดาห์ที่แล้วและส่งรายละเอียดในลักษณะของข้อเสนอโครงการแบบย่อในรูปแบบ Google form

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (การสานกระเป๋าลายรวงข้าว)

ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (การสานกระเป๋าลายรวงข้าว) วิทยากรโดย นางสาวราวรรณ รู้แผน และนางสาวอำนวย โฉมมิตร สมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานตำบลหันสัง ให้ความรู้แก่กลุ่มสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 3 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ การติดต่อประสานงาน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด โดยคุณธนา คล่องณรงค์ พร้อมทีมงาน เพื่อหาแนวทางในการจัดบริการวิชาการในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ชุมชนท้องถิ่น และภาคการศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

การประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

เมื่อวันพฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา พิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา พิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 1/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และวางแผนการพัฒนา ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การดำเนินงานตามเกณฑ์ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โครงการ “ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู”

ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ ซึ่งผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับฉลากมอบรางวัล สำหรับ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สมัครวิ่งกับ ARU RUN 2022

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจับฉลากมอบรางวัล สำหรับ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สมัครวิ่งกับ ARU RUN 2022 ทุกระยะทาง ณ บริเวณหน้าอาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่าง 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ (ครบรอบ 30 ปี)

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ (ครบรอบ 30 ปี) พร้อมวางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โครงการการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565 และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย นางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสัวสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ณ ห้องประชุม หมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งแนะนำวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมบุคลากรของห้องสมุด เพื่อดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรของห้องสมุด เพื่อดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs) เพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ จัดขึ้น ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

จกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนสมรรถนะ เพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนสมรรถนะ เพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดถ่ายทอดความรู้ระบบงานสารบรรณ ขั้นตอนการจัดประชุมและการจัดโครงการ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางยุพิน กิจที่พึ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ และนางสาวสายรุ้ง กล่ำเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ระบบงานสารบรรณ ขั้นตอนการจัดประชุมและการจัดโครงการ ให้แก่นางสาวมัทนียา หามาลัย จัดขึ้น ณ ห้อง 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมกลุ่มงานไอที เพื่อติดตามการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มงานไอที เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้อง 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 132 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเข้าใจที่ตรงกัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2565 ประเด็น เรื่อง การจัดการเรียนการการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร4ปี) ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร4ปี) ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อในการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อในการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ดร.ละออ โควาวิสารัช นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะนักวิจัยจากทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรเพื่อสวัสดีปีใหม่ การประสานความร่วมมือเพื่อความต่อเนื่องของ การจัดทำระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool) และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาต่อไปในอนาคต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ARU RUN 2022

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ARU RUN 2022 เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้ลงพื้นที่ ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนางานห้องสมุดมนุษย์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 (ติดตามการดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน การประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตน์ ทองอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพิมพ์ผ้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา และฝึกปฏิบัติการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การนำเสนอและแลกเปลี่ยนปัญหารอบตัว”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การนำเสนอและแลกเปลี่ยนปัญหารอบตัว” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสังเกต การนำเสนอ และแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย เพื่อนำเสนอปัญหาที่ได้ไปสำรวจจากชุมชนที่ตนอาศัยและนำเสนอแลกเปลี่ยนในห้องเรียน ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม โดยเป็นการอบรมทางไกลผ่าน VDO Conference โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 125 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) และการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) เครือข่ายภาคกลางตอนบน ผ่านโปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียน Sakai High School จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียน Sakai High School จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาเซียน แห่งเมืองซะคะอิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน และเผยแพร่อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ได้แก่ นางสาวสายรุ้ง กล่ำเพชร ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะและราคางานจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะและราคางานจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบรางวัลตำบลต้นแบบ

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบรางวัลตำบลต้นแบบ พร้อมด้วย คุณชัยพร กลมกล่อม กำนันตำบลบางระกำ จากโครงการ U2Tที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดูแล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การบรรยายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการบรรยายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอนุกรรมการด้านตำแหน่งวิชาการของ ก.พ.อ. เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ผ่านการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อคัดเลือกคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน เป็นกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตำแหน่งที่หมดวาระ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์เฟสบุ๊คไลฟ์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ได้ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมบุคลากรของห้องสมุดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรของห้องสมุดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2565 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพนัญเชิงวรวิหาร จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ การมองเห็นปัญหารอบตัว

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ การมองเห็นปัญหารอบตัว โดยแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย เพื่อร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี EDU FRESHMEN 2021

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี EDU FRESHMEN 2021 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2564 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2021”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2021” รอบตัดสิน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต ผู้แทนคณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ตัดสินจำนวน 5 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (ครั้งที่ 2) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรัช เจริญศิลป์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทองเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้ออบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและเนื้อหา (TPACK) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดทำวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดทำวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs) เพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยมีคุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ “องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน ตำรา หรือหนังสือ”

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ “องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน ตำรา หรือหนังสือ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกผลงานวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน ตำรา หรือหนังสือ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชการ โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อหารือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการกำหนดหัวข้อย่อยแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) แผน QIP ระดับหลักสูตร และ SAR

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการกำหนดหัวข้อย่อยแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) แผน QIP ระดับหลักสูตร และ SAR ในรอบ 6 เดือน เป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนารองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งแนะนำวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายโชติพงศ์ ดุจจานุทัศน์ ครูโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) นายอดิศักดิ์ วรถา ครูโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และ อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรดำเนินรายการสัมมนา โดยให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อสัมมนาเรื่อง “แรงบันดาลใจทำไมอยากเป็นครู” ส่วนภาคบ่ายเป็นการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุ สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ประสบการณ์การบริหารองค์กรด้านการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม และในวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะสำหรับผู้บริหารในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ซึ่งการดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2484) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดเทียนที่เครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้กับโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้กับโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบโครงการโดยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ ได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวเมตตา สังข์ทอง งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/64

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน คาบเรียนแรก ภาคเรียนที่ 2/64 แนะนำรายวิชา เนื้อหารายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ทั้งนี้มีผู้เรียนร่วมกันในรายวิชาจากสาขาวิชาดนตรีสากล ปี 62 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ปี 63 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ปี 63 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 64 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 64 และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปี 64 และทีมคณาจารย์ผู้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนประจำรายวิชา ได้แก่ อาจารย์สุมาลินี สาดส่าง อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์ อาจารย์ธนกรณ์ โพธิเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ อาจารย์ ดร.ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล และ อาจารย์ ดร.ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการปรชุม และได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี คุณธนา คล่องณรงค์ และดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Application โดยมี อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

งานครุวิชาการ ครั้งที่ 9 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 9 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความเป็นครู และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้แสดงผลงาน ความสามารถของตนเอง ซึ่งมีการแข่งขันทางวิชาการมี 11 กิจกรรม และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลศึกษากับการรักษาสุขภาพในยุค New Normal” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้มอบเหรียญรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมเพื่อดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ EdPEx

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมเพื่อดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ EdPEx ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 ชั้น 3 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานสรรหากรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิจารณา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา MOU กับโรงเรียนบางปะอิน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายวิชัย นาคสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้วยการสนับสนุน วิทยากร และการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทักษะด้านการวิจัย และให้สิทธิกับนักเรียนที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้า ของขวัญอวยพร ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี เป็นผู้แทนคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพร ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประกวด Science&Technology SMART IDOL 2021

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด Science&Technology SMART IDOL 2021 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกิจกรรม “นุ่งห่มอย่างไทย ไหว้พระงาม” ตามรอยกาลเวลา อนุรักษ์ภูมิปัญญาภูเขาทอง – คลองสระบัว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาได้ให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว พร้อมคณะศึกษาดูงาน นายธนกฤต กิตติธรรมกูลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565