ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถวัดอโยธยา (วัดเดิม)

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา“ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ พระอุโบสถวัดอโยธยา (วัดเดิม) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดทำร่าง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดทำร่าง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สวนแย้ม นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล และนางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพัสสกรณ์ วิวรรธมงคล พร้อมด้วยอาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชารัฐบำรุง 1 จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 1 จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สวนแย้ม นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล และนางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารข้อตกลงการจ้างงานในโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารข้อตกลงการจ้างงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง และตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายมน อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43105 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานการตวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์เอกพล วิงวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ฤดี เสริมชยุต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สังเกตการณ์ อาจารย์ภูเทพ ประภากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาการสอนภาษาจีน เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43104 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชานิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติชญาน์ คงชู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะการ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานการตรวจประเมิน อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43106 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก จากมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43105 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า และพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า และพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมลงนาม MOU โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ และนายชัยพร คำแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิสูตร ดารากัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานการตรวจประเมิน อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43106 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 431111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43105 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาดนตรีศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานการตรวจประเมิน อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก จากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมรับการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาดนตรีสากล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาดนตรีสากล เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43104 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ โรงเรียนคอตัน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนคอตัน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมถ่ายทำวิดีโอบันทึก “กระบวนรำตามแบบราชสำนักอยุธยา ในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ไหว้พระ”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมถ่ายทำวิดีโอบันทึก “กระบวนรำตามแบบราชสำนักอยุธยาในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ไหว้พระ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพวรรณ จันทร์รักษา และอาจารย์ ดร. ธีรเดช กลิ่นจันทร์ นาฏศิลปินอาวุโส ร่วมกับบุคลากรจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ฝึกซ้อมการแสดงให้กับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกชั้นปี และได้มีโอกาสแสดงร่วมกับศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดขึ้น ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง “กระบวนรำตามแบบราชสำนักอยุธยา ในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ไหว้พระ”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง “กระบวนรำตามแบบราชสำนักอยุธยาในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ไหว้พระ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพวรรณ จันทร์รักษา และอาจารย์ ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ นาฏศิลปินอาวุโส ร่วมกับบุคลากรจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ฝึกซ้อมการแสดงให้กับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกชั้นปี และได้ทำพิธีไหว้ครูและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนดำเนินการฝึกซ้อมและถ่ายทำจริง จัดขึ้น ณ วัดบรมพุทธาราม และห้องปฏิบัติการ 104 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม กรรมการ และอาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 201 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผล การใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการคำนวณ”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผล การใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการคำนวณ” ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) การเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) การเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวีระศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ นางยุพิน กิจที่พึ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ นางพรทิพย์ เดชรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 117 ปี “ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในโอกาสครบรอบ 117 ปี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 117 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงหอพักนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า” ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการให้คำปรึกษา ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์บริการให้คำปรึกษา ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และอาจารย์ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ นำบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่นเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้อง อยุธยา-อาเซียน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2565

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) เครือข่ายภาคกลางตอนบน ผ่านโปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี)

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงาน ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโดยงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Al-Mustafa International University สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Al-Mustafa International University สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน นำโดย Dr.Ali Abbasi President of Al-Mustafa International University เพื่อประชุมหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนได้เข้าแสดงความเคารพอนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมโยคะ Global Yoga Ring เนื่องในวันโยคะสากล (International Day of Yoga 2022)

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คุณมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา นักวิชาการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะ Global Yoga Ring

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวิชากฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวิชากฎหมาย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อการพัฒนาและประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อการพัฒนาและประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ณ ห้อง 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน (Hybrid)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน (Hybrid)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

มื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคกลางประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1/2565 โดยมีอาจารย์เพ็ญนภา พู่กันงาม ประธานหลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานตรวจประเมิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2565

วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ Covid- 19

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ Covid- 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจและขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อให้บริการกับบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้งานไมโครซอฟต์สำหรับผู้ดูแล ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้งานไมโครซอฟต์สำหรับผู้ดูแล ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team จัดโดยบริษัท เอซอฟท์ วัน จำกัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรไอที เพื่อแจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรไอที เพื่อแจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 20/2565

เมื่อศุกร์วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 20/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการขายการทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการขายการทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลคลองจิก ณ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 (ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระดับคณะที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565 (ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล จิตอาสา 904 พร้อมด้วยบุคลากรงานอาคารและสถานที่ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาทำความสะอาด พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ภายในโรงพยาบาลบางไทร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าฯ ถวาย รัชกาลที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และงานสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินรอบที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินรอบที่ 2/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี)

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ พี เค รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จับมือบริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จํากัด ดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว สร้างตู้ขยะรีไซเคิลแลกเงินอัตโนมัติ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จํากัด โดย นายธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับสถานประกอบการเพื่อนำไปสู่การร่วมกันออกแบบ พัฒนา และสร้างตู้ขยะรีไซเคิลแลกเงินอัตโนมัติ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จับมือกับ บริษัท บุษบา กรุ๊ป จํากัด และ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จํากัด ร่วมกันผลิต พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการ ของสถานประกอบการและตลาดแรงงา

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 31120 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ร่วมกับบริษัท บุษบา กรุ๊ป จํากัด โดยคุณณัฐพร ตรีรุ่งกิจ ผู้จัดการทั่วไป และบริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จํากัด โดย คุณธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ด้าน บริษัทบุษบา กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่าได้รับนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2565 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2565 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเครื่องมือแบบสอบถามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเครื่องมือแบบสอบถามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์สินค้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแค พร้อมทั้งทดลองผลิตสินค้ากล้วยทอดกรอบ และบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)”

ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัจจิมนิเทศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รูปแบบ Hybrid)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจจิมนิเทศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รูปแบบ Hybrid) ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานและศึกษาต่อด้านรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานและศึกษาต่อด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับการสอบ ภาค ก. (สำนักงาน ก.พ.) การเตรียมตัวสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และการศึกษาต่อด้านรัฐประศาสนศาสตร์” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน เผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน และร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินไขว้ระดับหลักสูตร

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมประเมินไขว้ระดับหลักสูตร ให้กับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันนี้ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง กองนโยบายและแผนกองพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล และปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๙ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการทำบัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มเปราะบาง การทำเหรียญโปรยทาน และการทำตะกร้าโครงเหล็ก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการทำบัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มเปราะบาง การทำเหรียญโปรยทาน และการทำตะกร้าโครงเหล็ก ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเรื่อง นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตร์”(การสร้างและแสวงหาความรู้)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “วิธีการขอ ISBN e-book สำหรับนักเขียนมือใหม่”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “วิธีการขอ ISBN e-book สำหรับนักเขียนมือใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting วิทยากรโดย คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและ ต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำพริกเผา”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและ ต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำพริกเผา” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมี คุณปุณณา แสงอาวุธ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง 31120 (อาคาร 100 ปี) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธาน เปิดการสัมนนา โดยในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง ทิศทาง บริบท และหมุดหมายในการขับเคลื่อนคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ลงสู่ฐานข้อมูล TDC

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ลงสู่ฐานข้อมูล TDC ผ่านระบบ Zoom meeting วิทยากรโดย คุณวรนุช โพธิ์สุวรรณ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำตะกร้าเส้นฟาง และการทำสเปรย์หอมไล่ยุง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำตะกร้าเส้นฟาง และการทำสเปรย์หอมไล่ยุง” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีคุณปุณนา แสงอาวุธ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 18/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 18/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำตะกร้าหวาย และการทำเทียนหอม”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำตะกร้าหวาย และการทำเทียนหอม” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมี คุณปุณนา แสงอาวุธ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินรอบที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินรอบที่ 2/2565 ให้กับลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์ กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสานให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต และ อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปรียาวรรณ นวมอุ่น คุณปราโมทย์ พรหมรุ่งโรจน์ และคุณสุรศักดิ์ วงษ์ขันธ์ มาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำซอล และการทำดอกไม้โสน”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำซอล และการทำดอกไม้โสน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองลาน เป็นวิทยากร จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เรื่องการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล การออกแบบรายงานในส่วนงานต่างๆ และการใช้งาน Line Bot ในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การออกแบบรายงานในส่วนงานต่างๆ และการใช้งาน Line Bot ในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางสาววลีรัตน์ บำเพ็ญบุญ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิทยากรโดย นางสุนีย์ ทูรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มจักสานบ้านกูบ และนางสมใจ เฉลิมถ้อย หัวหน้ากลุ่มจักสานเพชรผักตบชวา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน โดยมี ดร.ธวัช ทองโอภาส นายก อบต.ตลาดใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรการทำอาหารและอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด ให้กับชาวบ้านตำบลบ้านหีบ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรการทำอาหารและอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด ให้กับชาวบ้านตำบลบ้านหีบ ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิทยากรโดย นางสุนีย์ ทูรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มจักสานบ้านกูบ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ธวัช ทองโอภาส นายก อบต.ตลาดใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ มาเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการการจัดงานงานโรงเรียนเทศกาลแห่ง SIP+ Consortium ครั้งที่ 7 “พลศาสตร์คลาสสิก”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการการจัดงานงานโรงเรียนเทศกาลแห่ง SIP+ Consortium ครั้งที่ 7 “พลศาสตร์คลาสสิก” ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด โดยมีการกล่าวสุนทรพจน์จาก ศ.ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้เขียนหนังสือ กลศาสตร์เชิงวิเคราะห์ และ ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชัน (ประเทศไทย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 17/2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 17/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมชี้แจงสำหรับคุณครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมชี้แจงสำหรับคุณครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานของการวิจัยสำหรับการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมต่อไป โดยผลการประเมินผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

มรภ.พระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เมื่อวันที่ (19 พ.ค. 65) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (English Program Post-Internship Webinar) ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (English Program Post-Internship Webinar) ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยภายในงาน นักศึกษาได้มีการแชร์ประสบการณ์ในฐานะนักศึกษาฝึกงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ รวมถึงปัญหาที่พบในระหว่างฝึกงาน ของนักศึกษา ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และพระนครศรีอยุธยา สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทนำเที่ยวในจังหวัดสตูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีรับมอบประกาศนียบัตร (ในรูปแบบออนไลน์) จากโครงการประกวดออกแบบการ์ตูน 4 ช่อง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร (ในรูปแบบออนไลน์) จากโครงการประกวดออกแบบการ์ตูน 4 ช่อง พร้อมเล่าเรื่องเป็นภาษาญี่ปุ่น (Ki-shou-ten-ketsu) จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายชนกนันท์ เผินสูงเนิน และนางสาวสลิลทิพย์ หอมสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบการออนไลน์ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โดยมี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเครือข่ายทางสังคม 9เครือข่าย (เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายการศึกษาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเกษตร เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน) ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และมอบขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2565 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สวนแย้ม นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล และนางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

โครงการนิเทศอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 7 “แบ่งรัก เติมความห่วงใย ให้มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนิเทศอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 7 “แบ่งรัก เติมความห่วงใย ให้มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจากอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อร่างแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อม กิจกรรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเครื่องมือแบบสอบถามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเครื่องมือแบบสอบถามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ เป็นรองประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการประจำคณะ และเลขานุการ และได้รับเกียรติจาก นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายอุดมศักดิ์ เพชรผา และนายปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมทางไกลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมทางไกลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและครู จากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (4 โรงเรียน) และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม (4 โรงเรียน) รวม 8 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดม่วงหวาน โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนบ้านช้าง โรงเรียนวัดทางหลวง และโรงเรียนวัดสามเพลง โดยมี นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้แทน สพป.อย.1-2 อาสาสมัครส่วนกลาง (นายธเนศ ขำเกิด) และอาสาสมัครพื้นที่ (นายภิรมย์ นนทวงศ์) เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมวันวิสาขบูชา : วันสากลโลก

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอุธยา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา : วันสากลโลก ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ EdPEx และติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

อบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูตามหลักสูตร ครุศาสตร์” (การสร้างและแสวงหาความรู้) และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม และ อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เครือข่ายการศึกษา เด็ก และเยาวชน)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เครือข่ายการศึกษา เด็ก และเยาวชน) โดยผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยมี นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการทำงานร่วมกัน กิจกรรมที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันในอนาคต การร่วมติดตามประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับเครือข่ายและระหว่างเครือข่ายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อการในพื้นที่สาธาณะ สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเสื้อห้องสมุดสีเขียวให้แก่บุคลากร จัดขึ้น ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบรรณารักษ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบรรณารักษ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ศูนย์ IDLC มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอน คณะสหวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. ศูนย์ IDLC มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอน คณะสหวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการนำของ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ฯ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี กล่าวให้การต้อนรับ และ ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดี นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอนของฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวของกับศูนย์ IDLC ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ ของศูนย์ IDLC ที่อาคารสวนหลวงค้างคาวอีกด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

อบรมการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านการสอน Coding รุ่น 2”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านการสอน Coding รุ่น 2” ระหว่างวันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 31105 และ ห้อง 31109 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้กับคุณครูระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ม.ราชภัฏอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการ คำนวณ รุ่นที่ 2”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการ คำนวณ รุ่นที่ 2” ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เมษายน 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การผลิตและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีในระดับชาติและนานาชาติ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะ : จะออกแบบให้เหมาะสมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างไร”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะ : จะออกแบบให้เหมาะสมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างไร” (ผ่านช่องทาง Facebook Live เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ให้กับชาวบ้าน ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร. ฤดี เสริมชยุต กลุ่มที่ 2 อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้กับชาวบ้าน ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มที่ 2 อาจารย์ สุนันทา คะเนนอก อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา“ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา“ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นิติเวชศาสตร์)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นิติเวชศาสตร์) ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา” วิทยากรโดยร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลอง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หารือแนวทางการกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำงานเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักวิจัย จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft skill ทักษะชีวิตของนักศึกษาครูมืออาชีพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft skill ทักษะชีวิตของนักศึกษาครูมืออาชีพ ให้นักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์อัครนันทร์ สินธุประเสริฐ อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง อาจารย์ ดร.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ และอาจารย์สุพินดา เพชรา เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการสร้าง และการพัฒนา soft skill ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วย การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล คุณธรรมจริยธรรมกิริยามารยาท และจิตวิญญาณของความเป็นครู จัดขึ้น ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคให้แก่ชุมชน

ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคให้แก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย นางสุนีย์ ทูรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มจักสานบ้านกูบและนางสมใจ เฉลิมถ้อย หัวหน้ากลุ่มจักสานเพชรผักตบชวา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)” (อบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย นางสุนีย์ ทูรศิลป หัวหน้ากลุ่มจักสานบ้านกูบ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ร่วมกับงานพัสดุจัดอบรมการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560ให้กับบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและประธานดำเนินงาน ITA กล่าวรายงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ โดยนางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุลรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Gevernment Data Catalog) “GD Catalog The Future of Data Sharing”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Gevernment Data Catalog) “GD Catalog The Future of Data Sharing” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัดให้มีความถูกต้อง ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 14/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 14/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2565 ณ ห้อง 31105 และห้อง 31109 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสนับสนุนการทำวิจัย เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ”

ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสนับสนุนการทำวิจัย เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการสืบค้นฐานข้อมูลการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะกรรมการ ITA เข้าร่วมกิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการ ITA เข้าร่วมกิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” (พิจารณาข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับผลิตและพัฒนาครู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมร่วมรดน้ำดำหัวอวยชัยขอพรอาจารย์อาวุโส คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2 เพื่อต่อยอดการเป็น INFLUENCER หน้าใหม่ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ฝึกการเป็น INFLUENCER ในทุก PLATFROM วิทยากรโดย นายวัชรพงศ์ แสงเมฆ และ นายพีชะ โชติพ่วง โดยมี อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2565

วันนี้ (20 เมษายน 2565) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคาร ศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 9.30-11.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4/2565 เพื่อประมวลผลและการกลั่นกรองความรู้ (ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน) ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

โครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 โรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 38 ปี คณะวิทยาการจัดการ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 38 ปี คณะวิทยาการจัดการด้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เอกไทยหรรษา มหาสงกรานต์” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เอกไทยหรรษา มหาสงกรานต์” ประจำปี 2565 โดยความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมเพื่อดำรงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานของไทย ภายในงานมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและอวยพรเนื่องในปีใหม่ไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนประเด็นความรู้ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)” และด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ “เทคนิคการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” โดยมีคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 7 - 9 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษา และนางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านการสอน Coding รุ่น 1”

ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านการสอน Coding รุ่น 1” เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้กับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมหัวหน้าหมวดเพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) พ.ศ.2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหัวหน้าหมวดเพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีทำบุญวันสงกรานต์ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 2565”

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมพิธีทำบุญวันสงกรานต์ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 2565” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสรงน้ำพระประจำวันเกิด ณ ลานไทรวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมรณรงค์รักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ โบราณสถานวัดเจ้าย่า

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำ 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแสดงถึงการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรัก ความหวงแหน ตลอดจนเห็นคุณค่าความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม โดยร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (กรมศิลปากร) ทำความสะอาดโบราณสถาน ณ วัดเจ้าย่า ตำบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุศรีอยุธยา ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีให้มีความรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี จัดขึ้น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565