ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ราชภัฏอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม2565 ณ บริเวณโดมข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางฯ)นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางฯ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาคนใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา คงประดิษฐ์ และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดขึ้น ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2/2565 โดยมีอาจารย์เพ็ญนภา พู่กันงาม ประธานหลักสูตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้านความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมหารือระหว่าง คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 คณะวิทยาการจัดการ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด โดยคุณวัลลภ สิงหราช Education Partnership Expert พร้อมทีมงาน เข้ามาประชุมหารือ กับอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อทำความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ลงนามรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย “โครงการวิจัยการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อผู้สูงวัย : นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองมรดกโลก สำหรับนักท่องเที่ยวสูงวัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสารภี พูลศิริ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สาขาวิชาการตลาด ลงนามรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย “โครงการวิจัยการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อผู้สูงวัย : นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองมรดกโลก สำหรับนักท่องเที่ยวสูงวัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเชิงรุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการบริการเชิงรุกรับคืนหนังสือ บริการแนะนำหนังสือใหม่ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอโครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอโครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “วัฒนคุณาธร”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “วัฒนคุณาธร” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

วันนี้ ( 4 ตุลาคม 2565) ณ หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เข้ารับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “ปลุกกระแสความเป็นไทยในอยุธยาสู่สากล”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “ปลุกกระแสความเป็นไทยในอยุธยาสู่สากล” ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่และพัฒนา Proposal ปี 2566

ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่และพัฒนา Proposal ปี 2566 ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต “เกษียณสำราญ สุขสานไมตรี” แด่...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต “เกษียณสำราญ สุขสานไมตรี” แด่...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทย์ WoW! เกมส์

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทย์ WoW! เกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาวิทยาศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

พิธีเปิดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในการเสนอมรดกภูมิปัญญา “ผ้าขาวม้า” ต่อยูเนสโก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเสนอมรดกภูมิปัญญา “ผ้าขาวม้า” ต่อยูเนสโก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสโมสรคณาจารย์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน และได้สร้างผลงานที่เป็นคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ตลอดจนกล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้นได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช ประธานชมรมอาจารย์และข้าราชการ ก.พ. อาวุโส กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ โดยในปีนี้ มีคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด โดยนายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ประจำปีพ.ศ 2565 จังหวัดอ่างทอง ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ประจำปีพ.ศ 2565 จังหวัดอ่างทอง ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจเยี่ยม ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมตรวจเยี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

เสวนาภาพจำในงานพัฒนา : การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูนักพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 60 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเสวนาภาพจำในงานพัฒนา : การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูนักพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 60 ปี อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ E Library เพื่อการอ่าน e-book

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ E Library เพื่อการอ่าน e-book ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีคุณณัฏฐธน สุวิกกัย บริษัท คอนเทนต์มูฟ จำกัด (Content move) เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” (Social Engineer)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา “วิศวกรสังคม” (Social Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

เปิดโลกชมรมนักศึกษา 65

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ชมรมนักศึกษาแต่ละชมรมได้แสดงผลงาน และรับสมัครสมาชิกชมรม โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล จากศิลปินวง yes indeed เพื่อสมทบทุนค่ายอาสา โครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา #12”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ระยะที่ 1 (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ระยะที่ 1 (รุ่นที่ 2) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ อาคารครุสรรพสิทธิ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการส่งมอบ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี)

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 งานประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตรสมคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม อาจารย์สุนันทา คะเนนอก กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ กรรมการและเลขานุการ โดยมีคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 คณะ จำนวน 85 คน ร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการประเมิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิงและ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน ณ หนองปลิง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิงและ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน ณ หนองปลิง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมจิ้งหรีด Snack Cricker และผลิตภัณฑ์บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์ ตำบลบ้านหีบ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมจิ้งหรีด Snack Cricker และผลิตภัณฑ์บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์ ตำบลบ้านหีบ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ขนมจิ้งหรีด Snack Cricker และผลิตภัณฑ์บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์ ตำบลบ้านหีบ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ขนมจิ้งหรีด Snack Cricker และผลิตภัณฑ์บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์ ตำบลบ้านหีบ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แหนมซิ่งริมบึง และผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตย ตำบลบ้านชุ้ง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แหนมซิ่งริมบึง และผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตย ตำบลบ้านชุ้ง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิง และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิง และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยและแหนมซิ่งริมบึง)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยและแหนมซิ่งริมบึง) ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย EM Ball (อีเอ็มบอล)

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย EM Ball (อีเอ็มบอล) และกระถางผักตบชวา ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา “อัคราภิรักษ์ศิลปิน สืบสานสรรค์ศิลป์ภูษาแห่งสยาม”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา “อัคราภิรักษ์ศิลปิน สืบสานสรรค์ศิลป์ภูษาแห่งสยาม” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท EBSCO

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้มีการทำความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท EBSCO เพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย (Toyo University) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย (Toyo University) ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับ ม.ราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงานด้านวิศวกรสังคม

วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาวิศวกรสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กิตติพศ วีรอนันตมิตร อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรุปการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรุปการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแลกเปลี่ยนกับประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแลกเปลี่ยนกับประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหน้าวังจันทรเกษม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ระยะที่ 1 (รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ระยะที่ 1 (รุ่นที่ 1) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ มีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 113 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการตลาดออนไลน์และการสร้างเพจออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “การตลาดออนไลน์” และ“การสร้างเพจออนไลน์” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้รับเกียรติจากอาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ วัดอินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “ละครชาตรีกับความอยู่รอด ต่อยอดสู่ความยั่งยืน” (ผ่านช่องทาง Facebook Live เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรเสวนาโดย คุณสำรวม เลิศทหาร ศิลปินละครชาตรีพื้นบ้านอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา ตลอดจนได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ทุนมูลค่ารวม 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่องการถนอมและเก็บรักษาน้ำสมุนไพร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่องการถนอมและเก็บรักษาน้ำสมุนไพร ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG โดยมี อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ วัดอินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมการคิดต้นทุนในการผลิตสินค้า

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิดต้นทุนในการผลิตสินค้า” ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมการคิดต้นทุนในการผลิตสินค้า

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิดต้นทุนในการผลิตสินค้า” ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการผลิตภัณฑ์บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตภัณฑ์ บ้านหีบไฮโดรโปนิกส์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และวางแผนการตลาดไข่เค็มใบเตย และแหนมซิ่งริมบึง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวางแผนการตลาดไข่เค็มใบเตย และแหนมซิ่งริมบึง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คน ในชุมชนมีอาชีพ โดยมี อาจารย์ ดร.สวิตา อยู่สุขขี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร อินทสนธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ปุ๋ยมูลไส้เดือน”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ปุ๋ยมูลไส้เดือน” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มใบเตย”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มใบเตย” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารท ณ หนองปลิง และปุ๋ยมูลใส้เดือน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กระยาสารท ณ หนองปลิง และปุ๋ยมูลใส้เดือน” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ “กระถางต้นไม้ผักตบชวาและผลิตภัณฑ์บอลบำบัดน้ำเสีย”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ “กระถางต้นไม้ผักตบชวาและผลิตภัณฑ์บอลบำบัดน้ำเสีย” ในจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ อาจารย์ขวัญดาว มาอยู่ อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล และอาจารย์ ดร.ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดอินทาราม วัดแม่นางปลื้ม และวัดสามวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน วิทยากรโดย อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ โรงเรียนเทศบาลแม่นางปลื้ม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคาร ศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

พิธีปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ หัวหน้าวิทยากรโครงการ ร่วมพิธีปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี) ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดพิธีมอบใบประกาศณียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เป็นประธานมอบ โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 36 คน เข้ารับใบประกาศณียบัตร กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ และการสร้างเพจออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ และการสร้างเพจออนไลน์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service-minded for Service Excellence)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม เรื่อง การให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service-minded for Service Excellence)” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน โดย อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์ ที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์อัษฎาวุธ สาคริก ทายาทหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) พร้อมด้วยคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นายพัทร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชนเครื่องดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชนเครื่องดนตรีไทย ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมโครงการพลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมโครงการพลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเปิดเวทีเพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคัดแยกขยะในชุมชน” วิทยากรโดย อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กลุ่มเป้าหมาย “พลังวิทย์ร่วมสืบสานต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดเวทีเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กลุ่มเป้าหมาย “พลังวิทย์ร่วมสืบสานต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (สำหรับนักศึกษาติดเชื้อไวรัส โควิด-19)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตลาดออนไลน์และการสร้างเพจออนไลน์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตลาดออนไลน์” และ “การสร้างเพจออนไลน์” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2569

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2569

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์”

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 5 บุคลากร

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 5 บุคลากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพและระลึกพระคุณของครูอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีไหว้ครู

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดงานฟื้นฟูศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยา - นานาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิบการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะทำงานโครงการฟื้นฟูศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ พร้อมด้วย นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ในส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด และอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทีม A และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทีม B เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพศ วีรอนันตมิตร เป็นวิทยากร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการ 2566 รอบที่ 1 (Folio) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กระถางต้นไม้ผักตบชวา”

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กระถางต้นไม้ผักตบชวา”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน“ขนมจิ้งหรีด Snack Cricker”

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน“ขนมจิ้งหรีด Snack Cricker”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กระยาสารท”

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กระยาสารท”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “แหนมซิ่งริมบึง”

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “แหนมซิ่งริมบึง”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพิจารณาภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิกานต์ ผลเจริญ และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดย ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “อาหารพื้นบ้าน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนัก ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแลกเปลี่ยนกับประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแลกเปลี่ยนกับประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยากรโดยนางนคพร พละศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหน้าวังจันทรเกษม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนัก ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์การลงลายบนมีด

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์การลงลายบนมีด ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมตลาดออนไลน์ The Digital Marketing

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมตลาดออนไลน์ The Digital Marketing ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

งานบริการวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม 31120 (ห้องประชุม ครม. ) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรม “การทำสมุนไพรไล่ยุง”

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำสมุนไพรไล่ยุง” ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถาบัน โดยได้แนะนำชุมชนให้ทำผลิตภัณฑ์กันยุงจากธรรมชาติ เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์กันยุง และเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีจากการลดใช้สารเคมี จัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป (โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการอบรม จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บัณฑิต ประชาชน กลุ่มผู้รับจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 31 คน เพื่อชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เข้ากราบนมัสการพระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันศุกร์ที่19 สิงหาคม 2565 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ากราบนมัสการพระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้พิจารณาอนุมติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้มีมติอนุมัติถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้แด่ท่าน พระพรหมวชิรมุนี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัย จำนวน 34 แห่ง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัย จำนวน 34 แห่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นการมอบรางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ ประจำปี 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนคณาจารย์ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประชุมปรึกษาหารือจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 31120 (ห้องประชุม ครม.) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงาน ITA จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะกรรมการดำเนินงานการให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐานลิงก์ หรือ URL เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 (ในรูปแบบ Hybrid Meeting Room) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โดยมีอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการรับทราบเกี่ยวกับกำหนดการ ขั้นตอนการฝึกซ้อม การแต่งกายของบัณฑิต การรายงานตัว และแผนผังสถานที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (สำหรับนักศึกษาติดเชื้อไวรัส โควิด-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 ท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนภาคบ่ายพบอาจารย์นิเทศก็มหาวิทยาลัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทำวิจัยในชั้นเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ (1) รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) และ (2) พิจารณา (ร่าง) คำขอเงินงบประมาณสนับสนุน กิจกรรม/โครงการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้วิธีการเก็บรักษาและการถนอมอาหารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้วิธีการเก็บรักษาและการถนอมอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้นำชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำเสนอแนวทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้นำชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำเสนอแนวทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (165)/2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (165)/2565 เพื่อรายงานความคืบหน้า และหารือเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมข้าราชการพลเรือน ในสถาบันศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมข้าราชการพลเรือน ในสถาบันศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผ้าลายอย่างสยาม : ภูษาศิลป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผ้าลายอย่างสยาม : ภูษาศิลป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน” ในงานอัศจรรย์ผ้าไทย อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาสู่ความร่วมสมัย บนผืนผ้า ชมความงาม “ผ้าลายอย่าง” จากละครบุพเพสันนิวาส

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการเยี่ยมชมหน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการเยี่ยมชมหน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล และรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ เป็นผู้ตรวจประเมิน โดยมี นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม และนางสาวนัญญา ภูมิดี ผู้ประสานงาน ณ ห้อง 3025 (ชั้น 3 ) อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อนุรักษ์ผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิทยากรทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อนุรักษ์ผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน) (low brigtness)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ในหัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนกับการเมืองไทย” โดยมี คุณอารญา สุขหอม กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลเด้นแชค เทรดดิ้ง จำกัด อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอ หนังสือมีชีวิตเรื่อง “กระถางจากกะลามะพร้าว”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอ หนังสือมีชีวิตเรื่อง “กระถางจากกะลามะพร้าว” โดยมีคุณสมชาย ต้นสน และคุณชลดา ต้นสน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการเยี่ยมชมหน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการเยี่ยมชมหน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นผู้ตรวจประเมิน นางประภาพร แตงพันธ์ และนางอมรรัตน์ อมรนาถ ผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ประสานงานและขอความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ประสานงานและขอความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เติมรักให้น้อง HUSO Season 17”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เติมรักให้น้อง HUSO Season 17” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเข้าฐาน และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนและรุ่นพี่ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านกิจกรรม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลานวัฒนธรรม สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมให้แก่นักศึกษา

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยคาบเรียนนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

รับมอบน้ำดื่ม “กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 คุณมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องดื่มอัดลม (PEPSI) จำนวน 300 ขวด และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด ให้กับคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ค่ายอาสาครุศาสตร์วิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชา

ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่าย “ค่ายอาสาครุศาสตร์วิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ฯ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาครู

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาครู โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล ในงาน “มหกรรมแห่งชาติ 2565” (Thailand Research EXPO 2022)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล ในงาน “มหกรรมแห่งชาติ 2565” (Thailand Research EXPO 2022)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธิเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธิเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สื่อสารองค์กร ราชภัฏอยุธยา อบรมพัฒนาบุคลากรเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล” ให้กับคณะกรรมการสื่อสารสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคุณจีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้สามารถเขียนงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อความประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อยุคดิจิทัล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับ โดยมีนายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “อยุธยาศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 41”

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 41” ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามงาน

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบรรณารักษ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบรรณารักษ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากร โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “บุพเพสันนิวาส 2 จากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “บุพเพสันนิวาส 2 จากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเดอะ เภรีโฮเต็ล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Chitose Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof.Yoshikazu Miyanaga, Ph.D President, CEO of Chitose Institute of Science and Technology ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส 2 (รอบพิเศษ)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส 2 (รอบพิเศษ) โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ เพื่อหารายได้สงเคราะห์ผู้ยากไร้และสนับสนุนทุนการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565 อจัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 4 “การค้นพบใหม่ทางโบราณคดีที่เมืองอ่างทองและปริมณฑลรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรับฟังการใช้ Matrix Line Bot สำหรับงานห้องสมุด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรับฟังการใช้ Matrix Line Bot สำหรับงานห้องสมุด วิทยากรโดย บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 25/2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 25/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงละครใน เรื่อง “อิเหนา ตอน ไหว้พระ”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักการสังคีตกรมศิลปากร จัดการแสดงละครใน เรื่อง “อิเหนา ตอน ไหว้พระ” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 The 6th Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2022 ภายใต้แนวคิด “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค นวัตกรรมพลิกโลก (Humanities and Social Sciences in the Era of Disruptive Innovation)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปท้องถิ่น งานบริการวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มกับประชาชนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Greenระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office ปี พ.ศ.2565) ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ณ ห้องประชุมสัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคาร ศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

อธิการบดีเป็นตัวแทนในการมอบวุฒิบัตรการรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2564) จากสภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นตัวแทนในการมอบวุฒิบัตรการรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2564) จากสภาวิศวกร ซึ่งเป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 51-8/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ได้มีมติรับรองปริญญาดังกล่าว ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา รองประธานพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในการนำหลักสูตรยื่นขอการรับรองต่อสภาวิศวกรเป็นผู้รับมอบ ซึ่งในการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรดังกล่าว มีผลทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรและได้รับปริญญาตรีในสาขานี้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ตามข้อบังคับของสภาวิศวกร ตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบความพร้อม ตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรม และทดสอบความพร้อม สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนดต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 (ในรูปแบบ Hybrid Meeting Room) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2565

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ เสียงก้องอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช อินทองปาน และ ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 ผู้นำองค์กร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 ผู้นำองค์กร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบ ARU DIGITAL WORKFLOW” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย นายเจษฎา สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ โดยมีคุณเดือนเพ็ญ สนแย้ม และคุณเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของสถาบันอยุธยาศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล กรณีศึกษาการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลานอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาดำเนินการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา และแสวงหาวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้สนใจ สามารถติดตามการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษาได้ที่ https://www.facebook.com/groups/419691428465098

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 2022 ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สองของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ภายในกิจกรรมมีการแนะนำอาคารสถานที่และจุดบริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมสานสัมพันธ์ “ARU Freshy 2022” กิจกรรม “ร้องเพลงมาร์ช...ประสานใจ...สานสายใย..ARU 2022” และกิจกรรมอ้อมกอดพี่.. สู่น้อง โดย คณะกรรมการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในแต่ละคณะ และสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีพิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 2022 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบรมพุทธาราม

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดบรมพุทธาราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุงพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณย่านการค้า ตลาดชุมชน ณ ตลาดแกรนด์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม และผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 2022 ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งได้แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง “เรียนอย่างไร...ให้สัมฤทธิ์ผล” โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมิกราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 สภานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมิกราช เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ได้รับเกียรติจากคุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565