ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย รศ.จรูญ รัตนกาล รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ พร้อมด้วย ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโนบายและแผน ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน

ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Asia Euro University เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

กีฬาสีสาธิตรวมพลัง ครั้งที่ 17

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมกีฬาสีสาธิตรวมพลัง ครั้งที่ 17 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเวทีคืนข้อมูลการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อธิบ โพทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรของสำนัก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้รับเกียรจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุ่มวิชา ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุ่มวิชา ครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม โรงเรียนประถมสาธิตและโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม โรงเรียนประถมสาธิตและโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วันขึ้นปีใหม่บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” ระดับประถมศึกษา จัดแข่งขัน ณ สนามกีฬาสิรินธรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 1

ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน อาจารย์เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และทีมงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ในช่วงเช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จากวัดธรรมนิยม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

แสดงความยินดี คุณลักขณา เตชวงษ์

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณลักขณา เตชวงษ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และครูโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ประจำสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมจัดทำบันทึกร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ITA) ได้ประชุมจัดทำบันทึกร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

สวัสดีปีใหม่ 2562 ท่านอภิชาติ จีระวุฒ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมลานวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น โดยมี คณะครูจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การอบรมเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว Green Library

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การถ่ายทำหนังสือมีชีวิต

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 งานห้องสมุดมนุษย์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการถ่ายทำหนังสือมีชีวิต เรื่อง “พัดสานบ้านแพรก”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

ระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 นำโดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 และรุ่น 34

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวาราวดีศรีสาธิตเกมส์”

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวาราวดีศรีสาธิตเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) และผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

มอบกระเช้าและอวยพรวันเกิด ท่านบุญพันธ์ แขวัฒนะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

กิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” ระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าโบราณสถานวัดไตรตรึง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) เขต 1 โดยพันตำรวจโทสมศักดิ์ แววพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.ส่วนกลาง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษาหอพัก (EDU Dorm):กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษาหอพัก (EDU Dorm):กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ หน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University)

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการปฐมนิเทศโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ หน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 “การเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านงานพัฒนานักศึกษาร่วมกัน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (บุคลากรสายสนับสนุน) เข้าร่วมประชุมดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ตัวแทนเพื่อมอบวุฒิบัตรการรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาท่าน อธิการบดี ดร.เกษม บำรุงเวช ได้เป็นตัวแทนเพื่อมอบวุฒิบัตรการรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร ซึ่งเป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 54-17/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพ็ญนภา พู่กันงาม ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดดภัย เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBi) ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนัก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “เส้นสายลายกำมะลอ”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “เส้นสายลายกำมะลอ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเพศ”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเพศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ อาจารย์ ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ และอาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง เป็นวิทยากรอบรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการ English Camp for university students in Chainat by LS team

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ English Camp for university students in Chainat by LS team ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ World Monuments Fund และกรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “การติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่าย และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “การติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่าย และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์” ณ ห้อง 31112 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

นิทรรศการขนมไทย

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการขนมไทย อาทิเช่น ขนมลืมกลืน กล้วยแขก ข้าวเกรียบปากหม้อ ลูกชุบ ช่อม่วงทับทิมกรอบ ขนมโคกะทิ วุ้นกะทิ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

บรรยายพิเศษในกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อเส้นทางการเป็นนักแปลนิยาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้านการเงินการธนาคารอิสลาม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้านการเงินการธนาคารอิสลาม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช ๑๓๘๐”

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิชา ๔ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช ๑๓๘๐” ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งภายในงานมีการประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศราชภัฏกรุงเก่า

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

จัดกิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช 1380”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิชา 4 คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช 1380”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

การสร้างความตระหนักด้านการสอนด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักด้านการสอนด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา ARU STEM EDUCATION CENTER พัฒนากิจกรรมสะเต็ม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “เส้นทางการเลือกตั้งกับอนาคตประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “เส้นทางการเลือกตั้งกับอนาคตประเทศไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

นิเทศศาสตร์ปล่อยของ ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์ปล่อยของ ครั้งที่ 5 ตอน LOVE IN HARAJUKU ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน”

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน” ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2019”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2019” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณพิจิกามาศ แย้มบู่ คุณชลธิชา สว่างอารมณ์ คุณพรทิพย์ เดชรอด และคุณรสสุคนธ์ คำสอน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับ Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเรียนรู้ด้านวิชาชีพจากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าชายแดน การลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล พร้อมด้วยทีมงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์วรวิทย์ สินธุรหัส และ คุณวีระศักดิ์ แสนสะอาดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายทางวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำคุณครูโรงเรียนสาธิตและคณะกรรมการนักเรียน ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ จัดเวทีประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP ณ กลุ่มแม่บ้านสินค้าชุมชนบ้านพยอม ชุมชนบ้านพยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก กับการมีส่วนร่วมของชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ TQR (Thai Qualifications Register)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา”

ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

จิตอาสา“ครุศาสตร์พัฒนาชุมชน”

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา“ครุศาสตร์พัฒนาชุมชน”โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 สาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว Green Librery

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว Green Librery

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (lndividual KM Plan)

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (lndividual KM Plan)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น นำโดย อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อบรมเสริมความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมงานประกันคุณภาพ และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดประชุมงานประกันคุณภาพ และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ นำโดย คุณนัยนา เพียรคงทอง และคุณเมตตา สังข์ทอง บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันพฤหัสดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานการประเมิน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561 SCIENCE&TECHNOLOGY SMART IDIL 2018

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

บันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยหนานชาง

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วp รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ได้เดินทางไปยัง College of Nanchang University เมือง Jiangxi ประเทศจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อบรม ILL eBooks Sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง นายจิรทีปต์ น้อยดี และนางสาวยุธิดา เข็มปัญญา เข้าร่วมอบรม ILL eBooks Sharing

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561

ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

มอบหนังสือรับรอง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงราง พร้อมทีมงานได้มอบหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา26/4 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

รับมอบโล่โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายจิรพล รองบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงาน ได้มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 ณ หอประชุมสโมสรกองทัพบก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

เสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค์"

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค์" ในงาน Ayutthaya City Park Auto Show ครั้งที่ 20

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2018”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2018” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์พวัสส์ อัครภัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ และนายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการตัดสิน โดยมี บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AIS)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คณะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งาน The 18th International Symposium Communications and Information Technologies

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าประชุม ในงาน The 18th International Symposium Communications and Information Technologies

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ARU พบครูแนะแนว

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "ARU พบครูแนะแนว" โดยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่าแห่ผ้าห่มองค์พระ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่าแห่ผ้าห่มองค์พระ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

Training Exchange Prograun between ARU and AEU

ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม Training Exchange Prograun between ARU and AEU

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ให้กับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

านมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018 ได้รับเกียรติจาก ผศ.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนแบบได้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนแบบได้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ ให้กับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ บริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

อบรมการเขียนโครงการ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการอบรมในหัวข้อ “การเขียนโครงการ” วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมไหว้ครูปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 300 คน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร กับผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับ และเป็นประธานในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานShandong Normal University เมือง Jinan ประเทศจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน นำโดย อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และอาจารย์ชะเอม สังสีแก้ว เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานศูนย์จัดการขยะต้นแบบ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ได้นำนักศึกษาในรายวิชาเข้าศึกษาดูงานเพื่อความรู้ความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

สานสัมพันธ์ Accounting 2018

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมเรียนรำไทยเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเรียนรำไทยเบื้องต้น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมนักศึกษา ARU AMBASSADOR ในหัวข้อหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมเรียนทำอาหารไทยเบื้องต้น

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเรียนทำอาหารไทยเบื้องต้น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมห้องเรียนภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมห้องเรียนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยHijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหนานชาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหนานชาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การเรียนการสอนในรายวิชาสัปดาห์ที่ 4 การสังเกตปัญหารอบตัว

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 วิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัปดาห์ที่ 4 การสังเกตปัญหารอบตัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมส์

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากร ร่วมต้อนรับ จ.ต.เสกสรรค์ ทับทอง แชมป์เหรียญทอง กีฬาเซปักตะกร้อชาย ประเภทคู่ และนางสาวจันทิกา ใจสนุก แชมป์เหรียญทอง กีฬาร่มร่อน ประเภททีมหญิง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hyogo University of Education ประเทศญี่ปุ่น

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hyogo University of Education ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2651

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาบรรยาย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2651

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4 โดยมีกิจกรรม Road Show ในมหาวิทยาลัยและสถานบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

บริการวิชาการ พัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลวิจัย ณ ชุมชนบ้านลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ พัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลวิจัย ณ ชุมชนบ้านลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรม e-Learning และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม e-Learning และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พบปะผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ประธานบริหารหลักสูตร เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 272 คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาล ตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

เติมรักให้น้อง “Season 14”

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 14” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ EDU

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ EDU เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 22- 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของคณะทำงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

รับน้องเชิงสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ฐาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก (รับน้องมหาวิทยาลัย)

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก (รับน้องมหาวิทยาลัย) ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการเติมรักให้น้อง

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเติมรักให้น้อง นำโดย อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง พร้อมนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

บายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561