ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ"

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 กองบริการการศึกษา รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงร่วมกัน)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ระดับสำนักงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ระดับสำนักงาน จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 กองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคนิคสมัยใหม่”

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคนิคสมัยใหม่”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

รดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ร่วมปรึกษาหารือในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับ UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TERAKREDITASI

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ปรับพื้นฐานสร้างสานสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ต้อนรับการลงพื้นที่องคมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย เนื่องจากในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่น 2558

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

นิทรรศการส่งเสริมความเข้าใจภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมความเข้าใจภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดยนักศึกษาร่วมรดน้ำขอขมาและขอพรอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจของชาติไทย ในโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7/2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อหวล เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อหวล เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ เป็นประธานการเลือกตั้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้สอน

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้สอน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

พิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 16 ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 16 ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

บรรยาย หัวข้ออาวุธปืนศึกษา

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้ออาวุธปืนศึกษา ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ สิบตำรวจโท เกียรติณรงค์ แจ้งกรณ์ และสิบตำรวจโท ปิยะ นาโควงศ์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

สร้างสื่อประกอบชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“สร้างสื่อประกอบชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ครู อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีมอบใบประเมินผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดพิธีมอบใบประเมินผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร 3 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4 โดยในงานมีการบรรยาย “อยู่อย่างไร..ให้มีสุข”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาโครงการ ARU Ambassador

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาโครงการ ARU Ambassador รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจาก Asia Euro University ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์พิเนต ตันศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 2

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

เสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 “การจัดการเรียนการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

งาน The ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2) ครั้งที่ 7

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมงาน The ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2) ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 โดยในงานมีการฝึกอบรม “การทำเค้กกล้วยเพื่อค้นหาอาชีพ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

วิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน จุดธูปเทียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรยายหัวข้อเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง และเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรยายหัวข้อเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง และเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลากร งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ”

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ” ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

วิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

งานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้กับต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลาว ณ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลาว ณ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาด้านการส่งเสริมศักยภาพการบริหารแบบมืออาชีพ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพการบริหารแบบมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กิจกรรมสัมมนาด้านการส่งเสริมศักยภาพการบริหารแบบมืออาชีพ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพการบริหารแบบมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน หัวข้อเรื่อง “ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น”

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงาน หัวข้อเรื่อง “ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และแหล่งโบราณสถานและภูมิปัญญาท้องถิ่นคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ คือ รศ.ปราณี ตันประยูร รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ ผศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดทำโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดให้มีการเรียนการสอนและการเข้าค่ายในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการ “การพัฒนาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน”

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ “การพัฒนาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย the Islamic university of Malung

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย the Islamic university of Malung เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศชีวภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์พิเนต ตันศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะกรรมการ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ STEM

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ STEM ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สายธารรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ Professor Kazuo Takahashi รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น (Vice-President for International Affairs, Toyo University)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kazuo Takahashi รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น (Vice-President for International Affairs, Toyo University)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน”

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก ของเด็กๆ ชั้นปฐมวัย 3

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก ของเด็กๆ ชั้นปฐมวัย 3 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภัทรวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการทัศนศึกษาอบรมภาษาจีน ภาคฤดูร้อน

ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

นิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach) ซึ่งได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา และนายสิริชัยนรินทร์ ยาพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมยุคใหม่สร้างสรรค์ครูไทย 4.0

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุมยุคใหม่สร้างสรรค์ครูไทย 4.0 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ทัศนศึกษาด้านบริหารธุรกิจในหัวข้อ เรื่องรู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ในยุคเทคโนโลยี 5.0

ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาด้านบริหารธุรกิจในหัวข้อ เรื่องรู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ในยุคเทคโนโลยี 5.0

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2562 วิทยากรผู้ประกอบพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การออกแบบลายไทยบนกระดาษข่อย

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบศิลปหัตถกรรม “การออกแบบลายไทยบนกระดาษข่อย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมอบรมทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรม “เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง” ทบทวนรายวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมในหัวข้อ “ระเบียบและวิธีวิจัยเบื้องต้น”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “ระเบียบและวิธีวิจัยเบื้องต้น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองบริการการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 16

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ทบทวนความรอบรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET)

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดทบทวนความรอบรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 25- 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรม เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดอบรม เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาภาค กศ.บป. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมทักษะการฟังเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 และ 3

ระหว่างวันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม“เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง” อบรมทักษะการฟังเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 และ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมค่าย “สายใยครูสู่ศิษย์รัก”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมค่าย “สายใยครูสู่ศิษย์รัก” โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรวดี ทั่งจันทร์แดง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2562 การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โครงการความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเวียนเทียนวันพระ มาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันพระ มาฆบูชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมการประชันสักวากลอนสดระหว่างนักศึกษาจาก 2 สถาบัน

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน..ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรของสำนัก ได้เข้าร่วม พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้โปรแกรมแอนิเมชั่น Adobe After Effect

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้โปรแกรมแอนิเมชั่น Adobe After Effect

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุ่มวิชา ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุ่มวิชา ครั้งที่ 2/2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักกฎหมาย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักกฎหมาย ให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมด้วย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ และบุคลากรสถาบันฯ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เรื่อง ประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกแห่งการทำงานและสหกิจ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดอบทม จังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมเสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดอบทม จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ต้อนรับพลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก พร้อมด้วย คณะผู้แทนรัฐสภา สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับพลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก พร้อมด้วย คณะผู้แทนรัฐสภา สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยโดย ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ และทีมงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 96 ชั่วโมง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะเกิด สำหรับผู้สูงอายุตำบลเกาะเกิด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในมาตรฐานที่ 5

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในมาตรฐานที่ 5 ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 การมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การวิพากษ์วิชาแกนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดการวิพากษ์วิชาแกนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน จุดธูปเทียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ZUMBA FOR LIFE เต้นต่อชีวิต

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ZUMBA FOR LIFE เต้นต่อชีวิต เพืี่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนักในการออกกำลังกายและร่วมบริจาคเงินซื้อเครืี่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม และ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได่แก่ บริษัท ยาคูลท์ จำกัด และ บริษัท สยามกลาสอินดัสตรี้ จำกัด (เครือโอสถสภา)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแชร์บอล และรางวัลชนะเลิศ ทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแชร์บอล และรางวัลชนะเลิศ ทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 2561 (หญิง) น้องเนย นางสาวปรินทร ประสมการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 งานประกันคุณภาพได้จัดประชุม เรื่อง การจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ทัศนี สุทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนัก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการได้นำคณะนักแสดงจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนักดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีไทย ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

บรรยายพิเศษพฤติกรรมองค์การ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พฤติกรรมองค์การ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการนำเสนองานในระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการนำเสนองานในระดับปริญญาตรี”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ “ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่องเพศ”

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่องเพศ” ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี และอาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Portfolio ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จิตอาสาทำความสะอาดตลาดกรุงศรีและตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ต

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม โดยการออกสังเกตรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อท้องถิ่นและชุมชน

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อท้องถิ่นและชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีมอบทุนการศึกษา จากคุณไพจิตร วงศ์วิเชียร

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากคุณไพจิตร วงศ์วิเชียร จำนวน 8 ทุน โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมการรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

บรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 งานประกันคุณภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ ครู และบุคลากร จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท Narika Co,.Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท Narika Co,.Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย

วันที่ 25 มกราคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนออกไปสู่โลกของการทำงาน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

วันที่ 25 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)” โดยมีวิทยากรได้แก่ อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การเรียนรู้ตามแนวสตรีมศึกษา (STEAM Education) เรื่อง ชุมชนปลอดขยะ”

อบรมโครงการ “กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสตรีมศึกษา (STEAM Education) เรื่อง ชุมชนปลอดขยะ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ชุมชนบ้านโรงวัว ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 หัวข้อการเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพครูและแนวทางการเตรียมตัวสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา "Mini UKM" ครั้งที่ 20

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา "Mini UKM" ครั้งที่ 20

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมโครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการ : “จิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

HuSo Got talent 2019 “การแสดงความสามารถของนักศึกษา”

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม HuSo Got talent 2019 “การแสดงความสามารถของนักศึกษา” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมสภาวิชาการและสัมมนา เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมสภาวิชาการและสัมมนา เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อธิบ โพทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯพร้อมบุคลากร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จาก Gongqing College of Nanchang University

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 คณาจารย์จากโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จาก Gongqing College of Nanchang University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 งานประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย กระจ่างผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย กระจ่างผล ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 กีฬาเพาะกายและฟิตเนส

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ฐานทีคว้า 1 เหรียนเงินกีฬาเพาะกาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับนายฐานที เลิศฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่น 2”

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่น 2”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

แข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน” ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน”ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วิทยาการจัดการอาสาทำความดีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทำความดีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย”

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมหารือทำความร่วมมือ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริก แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562