ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

อบรมเรื่อง “เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนสำหรับครูประถมมืออาชีพ”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 112 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนสำหรับครูประถมมืออาชีพ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เสริมสร้างคุณลักษณะครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการจับจีบผ้า”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เสริมสร้างคุณลักษณะครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการจับจีบผ้า”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “ทักษะทางวิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรมภาษา Python”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 31110 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “ทักษะทางวิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรมภาษา Python”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การจัดการในชั้นเรียน”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 110 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การจัดการในชั้นเรียน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้ปกครอง 109 ชั้น 1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนา “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากทฤษฎีสู่บริบทสถานการณ์จริง”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 113 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมหัวหน้างานทุกงานในกองกลาง

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหัวหน้างานทุกงานในกองกลาง ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการอบรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2562)

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นำโดย นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมโครงการ LIBRARY TOUR จิตอาสา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ LIBRARY TOUR จิตอาสา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 โดยช่วงเช้านักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา โดยมีการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา วิทยากรโดย อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี การบรรยาย เรื่อง แนะนำสถาบันอยุธยาศึกษา กิจกรรมตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคศรีอยุธยา วิทยากรโดย นายพัฑร์ แตงพันธ์ การบรรยาย เรื่อง โบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์อยุธยา วัฒนธรรมอยุธยา วิทยากรโดยนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัด จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานนพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาที่ทำคะแนนระดับดีเยี่ยม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาที่ทำคะแนนระดับดีเยี่ยม และอบรมปรับความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ตามสาขาวิชาต่างๆ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรม หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย” และหัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา”

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 อบรม หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย” และหัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมการเขียนโครงการ และการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมการเขียนโครงการ และการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนประถมสาธิต

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิตเป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้ำ

ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธานินทร์ ชื่นใจ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี เจ้าหน้าที่วิจัย นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงต่อแผ่นดินไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิชา 4 คณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการพลังงานสัญจร ประจำการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการพลังงานสัญจร ประจำการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปิโตเลียมของประเทศไทยที่มีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรม การคมนาคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นประธานในพิธีและกล่าวอบรมนักเรียนให้เรียนรู้ถึงความหมายของเครื่องโต๊ะหมู่บูชาต่างๆ ในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

“การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภารการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ.ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัยหัวหน้างานประกันคุณภาพ นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม นักวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภารการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ.ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการโรงเรียนรักวิทย์ ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-4 และ 9 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการโรงเรียนรักวิทย์ ระดับประถมศึกษา โดยมีคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ให้ความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการร่วมกับวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการส่งเสริมนักศึกษา เพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand) โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยทั้งสองสาขาวิชาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ดังต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการจัดงานนำเสนอผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานนำเสนอผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อจัดการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ในส่วนของผู้แทนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

รับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 360 วัน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 360 วัน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการต้อนรับผู้ประเมิน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone ณ โรงเรียนบางปะหัน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมทักษะการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรม TechnoMart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม TechnoMart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” และพิธีมอบโล่ ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรยามเช้า ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 62 เวลา 06.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรยามเช้า ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562

ระหว่างวันที่ 4,5,8-10 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562 จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอบทม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ถอดบทเรียนการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา"

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง "ถอดบทเรียนการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การแสดงในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จักการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับทุนการศึกษาจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณบุญพันธ์ แขวัฒนะ จำนวน 30,000 บาท ผศ.กัลยาณี ชำนาญหมอ จำนวน 5,000 บาท ผศ.พินพง สัตยพันธ์ จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 38,000 บาท ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม จัดสรรเงินมอบให้อีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท แบ่งเป็น 8 ทุน ทุนล่ะ 5,000 บาท มอบให้นักเรียนที่เรียนดีและยากจนตามรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอชื่อตามประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม ที่ 6

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โรงยิม 1 โรงยิม 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

“การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.”

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อผลิตผลงานวิชาการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. ในหัวข้อ “การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

บรรยายธรรม เรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่กับพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนา”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการพระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 “การศึกษา (อิสลาม) ในศตวรรษที่ 21”

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 “การศึกษา(อิสลาม) ในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยมี ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 “RBRU GAMES”

นอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 “RBRU GAMES”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

บรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

วันสถาปนา 114 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา 114 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีส่งมอบงานในหน้่าที่ราชการ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีส่งมอบงานในหน้่าที่ราชการ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 7/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการหลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการหลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

โครงการฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมการทำ Port folio ผ่าน Smart Phone

ระหว่างวันที่ 25 และ 27 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน ทีมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Port folio ผ่าน Smart Phone ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงอยุธยานุสรณ์ และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรม เรื่องเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่องเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนา “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรม “ติวสอบภาค ก (ก.พ.)” สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ติวสอบภาค ก (ก.พ.)” สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาบุคลิคภาพของนักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมไหว้ครูและ รับน้องใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมไหว้ครูและ รับน้องใหม่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ IoT form Tourism โครงการพัฒนาพระนครศรีอยุธยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

นอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย เรื่อง “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS” สำหรับอาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

ะหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัด

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครู ผู้ปกครองและนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหว

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครู ผู้ปกครองและนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด การจัดทำวิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด การจัดทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมรับฟังการดำเนินงานจาก สำนักงาน ก.พ.

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานจาก สำนักงาน ก.พ. เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุมสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาโรช ปุริสังคหะผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ

นพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2562 และประชุมเตรียมความพร้อม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” วิทยากรโดย คุณวัฒนา เกิดเนตร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี และนายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการทำบุญวันพระ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการทำบุญวันพระ นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ประเมินไขว้) ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ประเมินไขว้) ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

คอนเสิร์ต “8 ทศวรรษลูกทุ่ง มุ่งเทิดทูนสถาบัน”

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวาณิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ร่วมกับ อาจารย์ไพจิตร ศุภวารี ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล มูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดคอนเสิร์ต “8 ทศวรรษลูกทุ่ง มุ่งเทิดทูนสถาบัน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9/2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน” โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

การวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชน

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยากรโดย คุณอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นำโดยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกร่วมสมัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการอนุรักษ์แหล่งสถาปัตยกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกร่วมสมัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการอนุรักษ์แหล่งสถาปัตยกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์พิเศษ ปิ่นเกตุ และ รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 รศ.ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 42 รูป

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ณ โรงแรมนที เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”

ด้วยกองกลาง (งานทรัพยากรบุคคล) สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562” โดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้ภาษาไทยและระดับของการสื่อสาร”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณาจารย์สาขาวิชาวิชาภาษาญี่ปุ่นร่วมให้โอวาท และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพ การแต่งกายและการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice กลุ่มความรู้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้คะแนนการจัดบอร์ดนิทรรศการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 42012 อาคาร 42 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน วิทยากรโดย อาจารย์นิชนันท์ คงศรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี ซึ่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาศึกษาศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสมัครงานของบัณฑิตจบใหม่”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่น 2558

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย และนางเดือนเพ็ญ สนแย้ม เข้าร่วมประชุม การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 2558

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

กีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2/2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562

ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว และคุณชาตรี โสวรรณตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21” สำหรับครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

นันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาครู

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์เพื่อความเป็นครู

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์เพื่อความเป็นครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 2558

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เทคนิคการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.) ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต เรื่อง “การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมทีมงานผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง และนางสาวเมตตา สังข์ทอง บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” (ILL Management System - Interlibrary Loan on UC-TAL)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีกวนข้าวทิพย์มธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อยุธยาน่ายล

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศอยุธยายามค่ำกับลานวัฒนธรรม อยุธยาน่ายล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 17.30 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณาจารย์ จาก Shandon Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก Shandon Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการมาเยี่ยมเยือนเพื่อพูดคุยทำความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาระยะสั้น ณ Shandon Normal University

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

บรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน"

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน" โดยวิทยากร คือ คุณอารุณี วงศ์หาญ ผู้ใหญ่บ้าน เกาะล่าง หมู่ 3 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2557 (ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงวิชาการ “หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาทางธุรกิจ “เส้นทางสู่ธุรกิจยุคใหม่ ในยุค 4.0”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI) นำโดย อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และประดับตราพระราชลัญจกร

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และประดับตราพระราชลัญจกร ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการ “ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ รักษาการหัวหน้างานสือสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาที่ใช้รองรับการประเมินวิทยะฐานะสายครูผู้สอน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคา 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “เทคนิคการนำชมโบราณสถาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562”

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จัดกิจกรรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีส่วนร่วมของชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562