ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และประธานบริหารหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และประธานบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2562 ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : โครงการหลักร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารสิงหาราม (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2019”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2019” (รอบตัดสิน) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม SCIENCE & TECHNOLOGY SMART IDOL 2019

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม การประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม SCIENCE & TECHNOLOGY SMART IDOL 2019 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดการฝึกประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดการฝึกประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรม Train the Trainers For Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA Challenge

ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้าเกณฑ์ start up

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ” จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

งาน “คิดถึงคนบนฟ้า”

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม งาน “คิดถึงคนบนฟ้า” จัดโดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมงานบุญออกพรรษา - (ตักบาตรเทโวโรหณะ) ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

มอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนจากโรงเรียนสวนป่าองค์พระ

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนจากโรงเรียนสวนป่าองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 222 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

จิตอาสาถวายพระราชกุศล

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

บริการ ยืม-คืน บริการสั่งซื้อหนังสือ แนะนำการใช้ฐานข้อมูล

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 11.00 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเชิงรุก โดยมีบริการ ยืม-คืน บริการสั่งซื้อหนังสือ แนะนำการใช้ฐานข้อมูล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมรับฟังการชี้แจงมาตรฐานภาระงาน

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมรับฟังการชี้แจงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

รอบรมเตรียมพร้อมสู่ครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเตรียมพร้อมสู่ครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชุนผลิตเผือกหอม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกุล”

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาฯ และทูตสะเต็มจากสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชุนผลิตเผือกหอม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกุล” หลังเข้ามาฝึกประสบการณ์ ณ ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนางานวิจัยร่วมกับทูตสะเต็ม ตลอดปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563)

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 คุณเผชิญ ไทยสม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง ได้เข้ามาสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมส่งผลงานเรื่องสั้น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “Freshy Day HuSo 2019”

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “Freshy Day HuSo 2019” รอบคัดเลือกการแสดงความสามารถพิเศษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการ เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการ เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 127 ปี

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 127 ปี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กองบริการการศึกษาจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

เสวนาเปิดตัวหนังสือ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ”ไ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสวนาเปิดตัวหนังสือ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ”ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

มอบของที่ระลึกให้แก่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยทีม เรื่องกล้วยกล้วย (BANANA STORY)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์”

ระหว่างวันที่ 16 และ 19 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562จาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

งานเกษียณอายุราชการ ผศ.ธราภรณ์ สถาปิตานนท์ “วิทยาศาสตร์รวมใจ ฝากไว้คิดถึงกัน”

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดงานเกษียณอายุราชการ ผศ.ธราภรณ์ สถาปิตานนท์ “วิทยาศาสตร์รวมใจ ฝากไว้คิดถึงกัน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

รต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนห้วยกรดวิทยา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 50 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย” ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่อารุณี วงศ์หาญ ประธานกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินไทย – ดินญี่ปุ่น ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพทักษะกระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาครู"

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทั้ง 10 สาขาวิชา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพทักษะกระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาครู"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ARU พบครูแนะแนว มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท ให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรให้กับครูในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ระดับอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 น.ส.นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรให้กับครูในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆ ทั้งภายในและโครงการภายนอกโรงเรียนที่นักเรียนสามารถคว้ารางวัลในหลายโครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2019”

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2019” (รอบความสามารถพิเศษ) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครูนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ฏิบัติหน้าที่ล่ามให้นักกีฬาชาวต่างชาติ ในงานชักเย่อนานาชาติ Asian Tug of War Championship

ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2562 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้นักกีฬาชาวต่างชาติ ในงานชักเย่อนานาชาติ Asian Tug of War Championship

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

บรรยาย เนื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562” จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย เนื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562” จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จากคณาจารย์ประจำ ณ สำนักงานคณะทั้ง 4 คณะ โดยมีรายชื่อผู้สมัครทั้งสิ้น 9 ราย เมื่อสิ้นสุดเวลา มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง จำนวน 182 ราย จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 333 ราย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

“อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตร ที่ 1 ) สำหรับผู้มีประสบการณ์”

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการ“อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตร ที่ 1 ) สำหรับผู้มีประสบการณ์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562 โดยมี นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ ผู้อำนวยการ ภาค 14 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมการเตรียมตัวสอบภาค ก. (ก.พ.) สำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมตัวสอบภาค ก. (ก.พ.) สำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ศึกษารูปแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อาทิเช่น การศึกษาการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กำแพงเมืองกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

งาน มรภ.อยุธยา ร่วมใจสานสายใยมุฑิตา

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน มรภ.อยุธยา ร่วมใจสานสายใยมุฑิตา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชาธิปไตยในโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดตั้งสภานักเรียนขึ้น จำนวน 19 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Warrior : Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Warrior : Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “รู้รักษ์ตนเอง เข้าใจสิทธิมีจิตสาธารณะ” ให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยในช่วงเช้ามีการแนะนำอาจารย์กับนักศึกษา และนำเสนอมหาวิทยาลัยของ 2 สถาบัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมการทำงานเป็นทีมการให้บริการ และบุคลิกภาพในการทำงาน

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการทำงานเป็นทีมการให้บริการ และบุคลิกภาพในการทำงาน” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ลงคะแนนคัดเลือกด้วยวิธีหยั่งเสียง คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการรับลงคะแนนคัดเลือกด้วยวิธีหยั่งเสียง คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉันทิช ช่วยชู อาจารย์พิเศษ สาขาวิชามีเดียอาร์ต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยวิทยากร คุณอาภาพรรณ จันทนฤกษ์ เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

“หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR”

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร)

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธาน การประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเป็นพิธีกร

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ต้อนรับ Professor Dr.Shinya Oba จาก Gifu University และ Professor Keiko Kikuchi จาก Chubu-Gakuin Colleg

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Shinya Oba จาก Gifu University และ Professor Keiko Kikuchi จาก Chubu-Gakuin College และ Interpreter เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง Early Intervention ของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระพิจารณา จำนวน 10 วาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบวาระพิจารณา จำนวน 8 วาระ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบมีดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการนำของ อาจารย์อ้อมใจ การสมอรรถ หัวหน้างานอนามัยและสภาพแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของครู อาจารย์ และนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ งานอนามัยและสภาพแวดล้อม จึงดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลราชธานี ให้คณะแพทย์และพยาบาลเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ส่งมอบห้องสมุด ณ ชุมชนบ้านอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” โดยส่งมอบห้องสมุด ณ ชุมชนบ้านอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ARU Ambassador และกิจกรรมนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ARU Ambassador และกิจกรรมนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

รับน้องเชิงสร้างสรรค์

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ คอยดูแลความเรียบร้อย การจัดกิจกรรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

เติมรักให้น้อง “Season 15

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 15”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า”นั่งรถชมเมือง แห่ผ้าห่มองค์พระ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม“ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า”นั่งรถชมเมือง แห่ผ้าห่มองค์พระ ณ วัดไชยวัฒนาราม และวัดพุทไธศวรรย์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมชี้แจงวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ส่งมอบห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

“อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการ “อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ Mr.Nobuyuki Sakaya ตัวแทนจาก Sakai City

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมรองคณบดี และอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Mr.Nobuyuki Sakaya ตัวแทนจาก Sakai City

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ARU WALK RALLY ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา จัดกิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ARU WALK RALLY ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอายุครบ 43 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม

โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการนำของ อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ร่วมกับคณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย”

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ร่วมประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง บรรณารักษ์ และนางสาวเมตตา สังข์ทอง ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจากนางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบห้องสมุด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ประกวด และการแข่งขันต่างๆ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ประกวด และการแข่งขันต่างๆ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

“พิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพและระลึกพระคุณของครูอาจารย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

งานสัมมนา ASEAN Smart Cities Network (Ascn) Conference and Exhibition 2019

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นำโดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายมานิช โชติช่วง เข้าร่วมงานสัมมนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมนักศึกษาทุนเครือข่ายโรงเรียนแนะแนวการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมนักศึกษาทุนเครือข่ายโรงเรียนแนะแนวการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เพื่อเซ็นสัญญารับทุนเรียนฟรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนประถมสาธิตเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย อาจารย์กนกพร ศรีทองแดง พร้อมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม ระดับชั้นมัธยมต้น และระดับชั้นมัธยมปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกีบรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ร่วมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ สสวท. ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าร่วมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ สสวท. ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดยอาจารย์กนกพร ศรีทองแดง นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 30 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน กับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะครุศาตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 “Sex เพศสภาพ กับสังคมไทย”

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 “Sex เพศสภาพ กับสังคมไทย” ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัมมนา“วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)”

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา“วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีไหว้พระวิษณุกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้พระวิษณุกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การเก็บข้อมูลการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม ให้การสนับสนุนการวิจัยของภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง การสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย คุณครูปัทมา มากขุนทด คุณครูวรรณพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ และคุณครูพลูสวัสดิ์ มะลิแย้ม นำตัวแทนนักเรียน จำนวน 12 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ แข่งขันตอบปัญหาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมน้อมคารวะศิลปินแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดยอาจารย์พิศาล สีสด พร้อมนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมคารวะศิลปินแห่งชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สาธิตมัธยมน้อมสดุดี ภัทรราชินีศรีแผ่นดินและงานวันแม่แห่งชาติ 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสาธิตมัธยมน้อมสดุดี ภัทรราชินีศรีแผ่นดินและงานวันแม่แห่งชาติ 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

โครงการเยี่ยม ยล ชมต้นไม้ทรงคุณค่า “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการเยี่ยม ยล ชมต้นไม้ทรงคุณค่า “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 31021 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมบุคลากรในงานพัสดุและงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม2562 นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน น.ส.เพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง ประชุมบุคลากรในงานพัสดุและงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

“การแสดงผลงานเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ระดับภาค

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “การแสดงผลงานเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ระดับภาค

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 130 คน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จากเทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 120 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

งานมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ได้รับเกียรติจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย"

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

แถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว”

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยตรีจำลอง เจริญสุข รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ นางกันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกันจัดแถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว” ณ บริเวณวัดพระงาม ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “การสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ”

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ” ให้กับคณาจารย์ วิทยากรโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา บุรณศิริ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะนำการดูและนักศึกษาใหม่ของคณะแก่ผู้ปกครอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,349 ราย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขัน Japan Contest 2019 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Japan Contest 2019 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ และการแข่งขันทายปัญหาญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 1.นักศึกษาค่ายปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น. 2.นักศึกษาค่ายปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

โครงการ DIY โมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ DIY โมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมผู้ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลนีสารสนเทศ กลุ่มงานระบบสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม พร้อมทั้งจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

งานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 The National Symposium on Creative Fine Arts 2019

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 The National Symposium on Creative Fine Arts 2019

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการครู ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการครู ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และเด็กปฐมวัย จำนวน 236 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รักษากราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการศึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการศึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 คน ในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย "การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ"

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการรับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย "การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “เทคนิคการบริหารและจัดการห้องเรียนสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 111 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการบริหารและจัดการห้องเรียนสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร : เสียงสะท้อนจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษา”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 115 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร : เสียงสะท้อนจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการประดับตกแต่ง”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ณ ห้อง 114 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการประดับตกแต่ง”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชน”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 101 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562