ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ประชุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีการจัดประชุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

เยี่ยมชมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เยี่ยมชมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 3563 อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการ และทีมวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายเชิงประเด็น C-ubi เครือข่ายภาคกลางตอนบน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการนักศึกษาทุน ปันฝันให้น้อง

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาทุนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการนักศึกษาทุน ปันฝันให้น้อง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

เยี่ยมชมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดภาคเรียนและใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการผ่อนผันและคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่แนะนำอาชีพการทำไข่เค็ม และการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่เพื่อแนะนำอาชีพการทำไข่เค็ม และการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่ ให้กับประชาชน ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 115 ปี “จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 115 ปี “จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”โดยมีการบรรยายธรรมเทศนา หัวข้อ "New Normal วิถีปกติใหม่ รอบรู้ ยอมรับ ปรับตัว"

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

การจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ KM และข้อมูลในระบบ Che QA Online

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการ “พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแนะนำการทำการตลาดในการจำหน่ายกระเป๋าหนัง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมมอบหมายงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการรวบรวมความรู้จากภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

อบรมการพัฒนา Objectives & Key Results (OKR) สายสนับสนุนวิชาการ

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน จัดอบรมการพัฒนา Objectives & Key Results (OKR) สายสนับสนุนวิชาการ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 ครั้งที่ 3/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมผู้รับสมัครงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

รับมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเชี่ยวชาญ ทรัพย์สุริต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 เข้ารับมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20,000 บาท

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “88 ปี 24 มิถุนาฯ อภิวัฒน์ประชาธิปไตย 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์”

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “88 ปี 24 มิถุนาฯ อภิวัฒน์ประชาธิปไตย 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์”ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า “อยุธยาภูษา”

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า “อยุธยาภูษา” ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนบ้าน คลองจิก โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่ การออกแบบลายเสื้อ กระเป๋า และผ้าคลุม อเนกประสงค์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี “ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี “ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมผู้ประสานงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมผู้ประสานงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมตรวจรับซิม TOT

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับมอบซิมการ์ดจากผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,736 ซิม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการจัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการจัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสื่อดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสื่อดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระพิจารณาประกอบด้วย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญเลขา มากบุญ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2564)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ในโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และโปรแกรม Google Classroom

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ในโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และโปรแกรม Google Classroom

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดย อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 2 “โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 2 “โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผ่นปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผ่นปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และประชุมผ่านระบบ Application Zoom

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และประชุมผ่านระบบ Application Zoom ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 เพื่อติดตาม “กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ำ)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

จัดทำคลิปวิดีโอ การผลิตกระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้และกระดาษนิตยสารเก่า

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับอาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ และนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบหนังสือ จำนวน 104 เล่ม และวารสาร จำนวน 234 เล่ม ที่ได้รับบริจาคจากคุณปารีณา จินตนาวงษ์ ให้กับเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 1 ทั่วไป หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้อง และหมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมหารือจัดกิจกรรมในวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อหารือเรื่องโครงการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการในวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องสมุดสีเขียว หมวด 5 “การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องสมุดสีเขียว หมวด 5 “การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการเผยแพร่ และอธิบายการใช้คู่มือเทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 3/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 3 “การจัดการทรัพยากรและพลังงาน”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 3 “การจัดการทรัพยากรและพลังงาน” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์” เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของการดำเนินการซ่อมคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมติดตามการดำเนินงานของห้องสมุด

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของห้องสมุด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร. นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 5/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการนิเทศศาสตร์ CSR นิเทศอาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 6

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนิเทศศาสตร์ CSR นิเทศอาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 6 โดยนำเงินรายได้จากการจัดงานนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 6 และเงินบริจาค มาจัดซื้อหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย โรงพยาบาลบางปะอิน และโรงพยาบาลบางบาล

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

มอบทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดี มอบทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

กิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารและกำจัดขยะมูลฝอยรอบอาคาร ล้างแอร์ตามชั้นต่างๆ ของอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เรียนได้ในบ้านมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เรียนได้ในบ้านมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

น้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำน้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมปรึกษาหารือตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมถ่ายทอดแผนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดแผนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานชุดฝึกอบรมรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

มอบเงินบริจาค จากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย นางทิวาพร ส่งแสง รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและนางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล นักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

จัดทำ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ร.3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ร.3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนสาธิต

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชคาม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 เพื่อติดตาม “กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ำ)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระฉุกเฉิน) ในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ฉบับประชาชน”

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระฉุกเฉิน) ในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ฉบับประชาชน” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่ นพ.ศรัณย์ ศรีคำ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัfพระนครศรีอยุธยา และ ดร.ปัณณธร หอมบุญมาตัวแทนจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน champ และทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน

ระหว่างวันที่ 18 -20 มีนาคม 2563 อาจารย์ฤดี เสริมชยุต รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาธุรกิจ ประกอบด้วย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบอาจารย์ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ญ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ราชภัฏอยุธยา พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมาตรการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคาร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ในภาคเช้าได้จัดอบรมให้ความรู้การคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก่บุคลากรภายในของทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมต้นโมก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วยอาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร นักศึกษาชมรม SE-UBI และคุณอรัญญา กรภพกันต์ ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจชฎาไท

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมลดการแพร่เชื้อ COVID-19

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมลดการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีรองคณบดีและประธานหลักสูตร เข้าร่วมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID-19

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยเชิญ อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ลวดลายสู่การออกแบบเชิงพาณิชย์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยเชิญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เพื่อทำ “กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

การจัดทำเจลล้างมือไว้บริการทุกเคาน์เตอร์บริการต่างๆ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ในการฆ่าเชื้อ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง” ณ ห้องประชุม โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มขนมไทยป้ามะลิ

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มขนมไทยป้ามะลิ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยูธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศให้กับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใหม่

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม อาจารย์ทัศนี สุทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนในท้องถิ่น

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนว High Scope สำหรับครูปฐมวัย”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ กำหนดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนว High Scope สำหรับครูปฐมวัย” โดยมี อาจารย์ ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ และ ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “ชวนน้องเล่นกีฬา”

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “ชวนน้องเล่นกีฬา” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 1, 5-6 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสนามกีฬาของโรงเรียน อบรมทฤษฏีและการปฏิบัติของกีฬาแต่ละชนิดและแข่งขันกีฬา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ราชภัฏอยุธยาตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก เรียนรู้และเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลตัวเอง จาก COVID-2019

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคซาร์สและเมอร์สที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไวรัสตัวใหม่นี้แพร่ระบาดหนัก ในประเทศจีน และอีกกว่า 26 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยมีความรุนแรงเทียบเท่ากับ โรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์กรอนามัยโลกยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่เราควรตระหนัก เรียนรู้วิธีการป้องกัน และรับมืออย่างรู้เท่าทัน ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมาตรการการป้องกันและดูแลบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินกับนักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินกับนักกีฬาแบดมินตันคู่ผสม นักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยว นักกีฬาเปตองคู่ชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ "115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

มอบประกาศนียบัตรให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มอบประกาศนียบัตรให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอนผลิตหมอนหลอดและถุงกระดาษ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมมือกับ ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา อาจารย์เนตรนภา สาสังข์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผลิตหมอนหลอดและถุงกระดาษ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากคณะวิชา ทั้ง 4 คณะ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2563 วิทยากรผู้ประกอบพิธี คือ ครูวิเชียร เกิดผล เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการ ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดย ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับเด็กอนุบาลโรงเรียนวัดนาค อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยธยาเกมส์”

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยธยาเกมส์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบเจลแอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาและนักศึกษา ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกราสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ อาจารย์ชาลี เส้นขาว อาจารย์จวงจันทร์ เปลี่ยนคง ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์ และคุณเกียรติยศ ศรีสกุล เป็นผู้แทนในการนำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ประมาณ 800 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวนประมาณ 800 ชิ้น มามอบให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในงานกีฬาสัมพันธ์ภายใน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย อาจารย์พัชราภร พูลบุญ อาจารย์ พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ และอาจารย์วิชุดา พลยางนอก อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณอรรถสิทธิ์ กิจที่พึงคุณนภารัตน์ จำเนียร และ คุณยุธิดา เข็มปัญญา บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี 2563 กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์ศิลปะ”

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์ศิลปะ” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรง พ.ศ.2564)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรง พ.ศ.2564) ตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “มุมมองประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “มุมมองประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยเชิญ อาจารย์ สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการจัดอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการ เทคนิค และวิธีการเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัด”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการ เทคนิค และวิธีการเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคสนาม

ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคสนาม ณ โรงเรียนศรีเนห์รู อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ”

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก อาจารย์สุพินดา เพชรา และ อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร และ อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว อาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณลัดดา โสมะภีร์ และคุณลำจวน โสมะภีร์ ครูภูมิปัญญาการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากใบมะพร้าว เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล แสงนิล เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชน ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “333 ปี วัฒนธรรมไทย - เทศ ฝรั่งเศส - อยุธยา”

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “333 ปี วัฒนธรรมไทย - เทศ ฝรั่งเศส - อยุธยา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยนำนักศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในชั้นเรียนอนุบาลของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร และเสถียรธรรมสถาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

“จิตอาสา เรารักษ์เมืองมรดกโลก”

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา เรารักษ์เมืองมรดกโลก”ทำความสะอาดทางเท้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยและบริเวณสะพาน เทพหมี โดย เก็บขยะ เศษใบไม้ และทำความสะอาดพื้นถนน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 /2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 /2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท จาก Graduate School of Education Shiga University ประเทศญี่ปุ่น

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท จาก Graduate School of Education Shiga University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) โดยอบรมเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก WebOpac, ฐานข้อมูล ABI/Inform Collection, การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ (ThaiLis)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณลัดดา โสมะภีร์ และคุณลำจวน โสมะภีร์ ครูภูมิปัญญาการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากใบมะพร้าว เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชน”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC 2020)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC 2020) วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ITA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020)

ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สัมมนาและจัดนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาและจัดนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานการประชุม เ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่ม MN TEAM คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมวันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมวันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมปรึกษาหารือตามกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือตามกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ในการเขียนโครงการวิจัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม นำคณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบน้ำดื่ม จากบริษัทในเครือ จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง (ฮอนด้าอ่างทอง)

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบน้ำดื่ม จากบริษัทในเครือ จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง (ฮอนด้าอ่างทอง) โดยมี คุณวรรณวิภา อัศวราชันย์ เป็นผู้มอบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งดีๆ กิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์สะเต็มศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรก) ซึ่งดูแลโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” เพื่อพัฒนานวัตกรรม สื่อการสอน สำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับไฟฟ้า

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เนื่องในวันครบรอบ 472 ปี คล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เนื่องในวันครบรอบ 472 ปี คล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย จัดโดยสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการเสวนา “บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก”

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสวนา “บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก” โดยเชิญสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมฯ พร้อมสมาชิกสมาคมมาร่วมงานในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดทูตวัฒนธรรม (ฝ่ายหญิง) นางสาวธิดารัตน์ สุภาพิชิต และนายธัชพล ปรางบาง ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การประกวดทูตวัฒนธรรม (ฝ่ายชาย) ในการประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กิจกรรมเฝ้าระวังการติดต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการติดต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยการนำของ ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้ดำเนินการให้ครูเวรเฝ้าระวังและให้นักเรียนใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พิธีเปิดนิทรรศการ “จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร”

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา วัฒนะ อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ARU ตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ARU ตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชนะการประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สังคม

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563