ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการป้องกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินขั้นสูง”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการป้องกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินขั้นสูง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมพิธีเปิดและเป็นหน่วยงานร่วมจัดงาน U2T for BCG to Smart City: กาลครั้งหนึ่ง เมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ลานZpotlight ศูนย์การค้า Zpell@Future Park Rangsit สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นหน่วยงานร่วมจัดงาน U2T for BCG to Smart City: กาลครั้งหนึ่ง เมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมทั้งไปร่วมชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ประกอบด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา เปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา “ฟื้นศาสตร์ สานศิลป์ กรุงศรีอยุธยา” ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมโบราณสถานวัดไตรตรึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา“ฟื้นศาสตร์ สานศิลป์ กรุงศรีอยุธยา” ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานนิติการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 งานประกันคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ระดับสำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 งานประกันคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) ระดับสำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน โดยพระมหาโสภณ สุธีโร วัดเวฬุวนาราม ตลอดจนจัดการแสดงดนตรีในสวนประกอบนาฏยลีลา ร่วมสมัย ในงานประจำปีปิดทองรูปหล่อ (หลวงพ่อนุ่ม) ณ วัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 1 หนุนเสริมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมตรุษจีน "ชุนเจี๋ย Year of the Rabbit 2023"

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมตรุษจีน "ชุนเจี๋ย Year of the Rabbit 2023" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “วรรณกรรมกับชีวิต”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “วรรณกรรมกับชีวิต” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหันตรา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางทิวาพร ส่งแสง หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

อบรมการจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับครู

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดอบรมการจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับครู

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ โครงการ S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัตเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพของประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ โครงการ S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัตเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพของประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง (อาคาร 2 ) โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความพร้อมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 20–29 มกราคม 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความพร้อมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 20–29 มกราคม 2566 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก และกิจกรรมขบวนเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2566” โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะครุศาสตร์ จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

วันพุธที่ 18 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงานโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3-2/2566 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2-1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2-1/2566 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่องการประเมินแผนงานและโครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อแจ้งการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเตรียมความพร้อมการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38/2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายงานผลการติดตามฯ จากสภามหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์และเผยแพร่ต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37/2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเตรียมนำเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

พิธีมังคลาภิเษก “เข็มที่ระลึก” ตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษก “เข็มที่ระลึก” ตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

เก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ EIT กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงแนวทางและความสำคัญของการเก็บข้อมูล EITเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ EIT กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะทำการเก็บข้อมูลตามภารกิจ 3 ด้านของมหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Science Idol 2022

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Science Idol 2022 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางความสามารถของนักศึกษาต่อที่สาธารณชน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น กิจกรรมการประกวดต้นแบบผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี The Science Idol 2022 การออกร้านจากสาขาวิชา และกิจกรรมร่วมสนุกจากผู้สนับสนุนการประกวด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 24) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36/2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx… เราทำได้ (อย่างไร)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้กับสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้กับสื่อมวลชน ได้แก่ คุณเผอิญ ไทยสม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง คุณสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว ATV คุณเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าว ภูมิภาค คมชัดลึก-ท็อปนิวส์ ภาคกลาง และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโพลล์ เพื่อแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนในทุกสาขา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยดีเสมอมา และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแต่ละฝ่าย นำเสนอข้อมูลในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานและดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการกับ คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสำเภาล่ม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสำเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) ของแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย ดร.ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสพบปะหารือข้อราชการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย และเรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา และนักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมและบรรยายสรุป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “การทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานดนตรีด้วยตนเอง” ได้รับเกียรติจาก คุณฐากรพัชร์ โรจนวานิช ผู้กำกับมิวสิควีดีโออาชีพ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานดนตรีด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ อาคารจินดาราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณโถง อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดศาลาปูนวรวิหาร ภายหลังเสร็จจากพิธีสงฆ์ คณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยระหว่างการจัดกิจกรรมมีการแสดงจากคณบดีและอาจารย์เข้าใหม่ และการแสดงดนตรีของคณาจารย์ จากวง “คมส.นั่งเล่น” บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา วาระพิเศษ มีวาระที่สำคัญคือ พิจารณาการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา วาระพิเศษ มีวาระที่สำคัญคือ พิจารณาการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

ระหว่างวันที่ 25–28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สุนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง และนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรม Walk Rally ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2565 คาบเรียนเรื่องการสังเกตปัญหารอบตัว จัดกิจกรรม Walk Rally ภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 “Happy Huso Day 2023 สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 “Happy Huso Day 2023 สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง ในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสุขถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณและผลงานทางวิชาการจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พิจารณาแนวทางการพัฒนาการเพิ่มจำนวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และการเสนอหน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดตะโก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดรัตนชัย (วัดจีน) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ ณ ลานกิจกรรมอาคาร 6-7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และพิจารณา 6 วาระ คือ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบรรณารักษ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบรรณารักษ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 40/2565

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 40/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะทูตแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น – ไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะทูตแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น – ไทย จากสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน ภายใต้มูลนิธิมุจลินท์นาคราช และศูนย์วัฒนธรรมไทยทัศนีย์ ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิวัฒนธรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมฝึกซ้อมรวมวงมหาดุริยางค์กลุ่มภาคกลาง 2 เพื่อเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนรทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฝึกซ้อมรวมวงมหาดุริยางค์กลุ่มภาคกลาง 2 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารเอนกประสงค์ เจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” โดย ครูวิเชียร เกิดผล เป็นผู้ฝึกซ้อมและให้คำแนะนำในการรวมวงมหาดุริยางค์ ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมหน่วยงานที่เข้าร่วมขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกฯ (ขบวนแห่) และกิจกรรมเวทีกลาง ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่เข้าร่วมขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกฯ (ขบวนแห่) และกิจกรรมเวทีกลาง ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมราชบูรณะ ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 4/2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 4/2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และวางแผนการพัฒนา ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การดำเนินงานตามเกณฑ์ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมพิจารณาแบบสำรวจตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (SAR สำหรับประเมิน สมศ.)

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานการประชุมพิจารณาแบบสำรวจตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (SAR สำหรับประเมิน สมศ.) ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยมอบงานประกันคุณภาพประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลจัดทำรายงาน และจัดส่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ ต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเซน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และ การผลิต : TLAPS และบริษัท เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต : TLAPS และบริษัท เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 9 Party Light Island “สนุกในแดนเสียงดนตรี”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 9 Party Light Island “สนุกในแดนเสียงดนตรี” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการประกวดร้องเพลงจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบออดิชั่น โดยมีกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ธนกรณ์ โพธิเวส อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คุณดนัย ธนูบรรณ์ (ป๊อป The Voice) และคุณพิสิทธิศักดิ์ คำวรรณ นักดนตรีอิสระ และกิจกรรมสุดพิเศษ ได้แก่ การแสดงพิธีเปิดวงโยธวาทิต จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ การออกร้านค้านักศึกษา ตลาด chill Market การแสดงดนตรีจากวงดนตรี Freedom โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วงดนตรีจากสาขาดนตรีสร้างสรรค์ และ Folk song จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และโชว์สุดพิเศษ Cover Dance จากวง BABY GODS COVER DANCE ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 9

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อหารือแนวทางการร่วมทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านนิติศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวโน้มหรือทิศทางในอนาคตของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมบริษัทขนส่งต่างประเทศ (Logistic Companies) ในประเทศไทย “The 9th Physical SLN Face to Face Meeting”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอล และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้รับโอกาสช่วยงานด้านต่างๆ ในงานการประชุมบริษัทขนส่งต่างประเทศ (Logistic Companies) ในประเทศไทย “The 9th Physical SLN Face to Face Meeting” จัดขึ้น ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับมอบหมายให้ช่วยงานด้านภาษาอังกฤษ อาทิ การเป็นพิธีกรพากษ์ภาษาอังกฤษ การนำเที่ยว และให้ข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก่แขกภายในงาน สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้ทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงโขน และการแสดงรำ กระทบไม้ และสาขวิชาานิเทศศาสตร์ดิจิตอล ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานด้านการถ่ายทำวิดีโอ การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานประชุม และการถ่ายภาพบรรยากาศและกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ไปฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 34/2565

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 34/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ และพิจารณาผลประเมินการดำเนินงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส และห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ ด้านการเมือง ระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเอกอัครราชทูต คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆ ที่เคยมีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอิหร่าน ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดบูธสาธิตการสานปลาตะเพียนใบลาน บูธจัดแสดงผ้าลายอย่างอยุธยา บูธสาธิตการทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อ และบูธการสาธิตการทำโรตีสายไหม จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off "อยุธยาเมืองสะอาด" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองมรดกโลก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ หมู่ 11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ หมู่ 4 ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ หมู่ 2 ตำบลมหาพรามหณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหมู่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 31/2565 และครั้งที่ 32/2565

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 31/2565 และครั้งที่ 32/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส และห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเข้าศึกษา ดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะจัดงานฟื้นฟูความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ ในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดงาน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำรินางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ และรองประธานคณะฯ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศอินเดีย ประเทศจีน และเจ้าหน้าที่ ในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจรรมเปิดนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา–นานาชาติ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมฟื้นฟูความสัมพันธ์อยุธยา–นานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN ARTS and Cultural Exposition with International Performing arts Festival)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN ARTS and Cultural Exposition with International Performing arts Festival) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ โดยใช้ชื่องานว่า “เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน” ภายใต้แนวคิด “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดการแสดงชุด “วิจิตรการนาฏยะ อยุธยามรดกโลก” เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเครือข่าย ศิษย์เก่า (โรงเรียนปัณณวิชญ์ โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา และโรงเรียนประชาศึกษา)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมได้อย่างง่าย และผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ง่ายได้ โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ หมู่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ หมู่ 8 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง “โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยภูมิปัญญา และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG”

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร พร้อมด้วย ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงโครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ โดยใช้รายวิชาเป็นฐาน เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงโครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ โดยใช้รายวิชาเป็นฐาน เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ และการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ และการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ สามารถเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานได้ ณ ห้องประชุมบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IT

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IT เพื่อการนำเสนองานในระดับปริญญาตรี ได้รับเกียรติจากอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Google Form" และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IT สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 12/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและ ความต้องการพัฒนาอาชีพ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ หมู่ 2 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมงาน“ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดนางในธัมมิการาม ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และวัดนางในธัมมิการาม จัดกิจกรรมงาน“ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

นิทรรศการพิเศษ “Golden Hemp” เส้นใยกัญชงสีทอง จากประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Yoshiki Matsuura Asakusaya ผู้สืบทอดมรดก Golden Hemp รุ่นที่ 4 ของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โถงอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดนิทรรศการพิเศษ “Golden Hemp” เส้นใยกัญชงสีทอง จากประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Yoshiki Matsuura Asakusaya ผู้สืบทอดมรดก Golden Hemp รุ่นที่ 4 ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ จัดค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงทาสีภายนอกของอาคารเรียน ปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน และสวนหย่อมหน้าเสาธง ปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกพืชผักสวนครัว ทาสีกระถางต้นไม้ทางเข้าโรงเรียน และทาสีสนามกีฬา ซึ่งการจัดค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเกิดกระบวนการสร้างจิตอาสาและมีความรับผิดต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนการทำงานเป็นทีม และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนวัดอินทาราม ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ พร้อมด้วยทีมงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 “คลี่ผ้าลายกินรี : มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ผ่านวรรณกรรมร่วมสมัย” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง “ลายกินรี” และ อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง นักประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในกิจกรรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) การสานปลาตะเพียนใบลาน ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) การสานปลาตะเพียนใบลาน ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566” ซึ่งกำหนดจัดงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมและเตรียมความพร้อมเปิดรับสมัครบทความวิชาการ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา โดยมติที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หอการค้าไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการสำรวจเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ "วิถีน้ำแห่งอยุธยา" ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานวัดบรมพุทธาราม และโบราณสถาบันวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียน เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียน เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา อาจารย์มงคล ถิ่นคำบง อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ เป็นวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการบริการสังคมให้แก่นักศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการบริการสังคมให้แก่นักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าชมสถานที่สำคัญ เช่น พระรามราชนิเวศน์ "พระราชวังบ้านปืน" โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมธรรมชาติรีไซเคิล คมส.รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมธรรมชาติรีไซเคิล คมส.รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม อบรม เรื่อง “การทำปุ๋ยหมักโดยวัสดุจากธรรมชาติ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบำรุง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทำกิจกรรมกวาดใบไม้บริเวณลานวัดบรมพุทธาราม และอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “AUN-QA Implementation and gap analysis”

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “AUN-QA Implementation and gap analysis” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ชมรมห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการบรรยายพิเศษ “ฝ่าวิกฤตโลกร้อนกับห้องสมุดสีเขียว”ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 และรุ่นปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 และรุ่นปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยกร กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย และแนวทางการเรียนการสอน เพื่อสำเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาที่กำหนด รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย กฎหมายเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษา หลักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และกระบวนการทำวิจัยและแหล่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นปี 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นปี 2562 ณ ห้อง 31021 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ให้คำแนะนำ ขั้นตอนวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปรับตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

โครงการปฐมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่อ และตรวจสุขภาพนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางไทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางวลัยทิพย์ พิมพ์สุธีถิรชา นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ณ อาคารสวนหลวงค้างคาว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ Hagoromo University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย The University of Danang - University of Foreign Language Studies ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัย Padjajaran University ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดยแผนกส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาเซียน เมือง Sakai จังหวัด Osaka ประเทศญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง โลกเสมือนดิจิทัล 2 มิติ (2D Metaverse) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารอีกด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานร่วมการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง และนักศึกษาหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)” รุ่นที่ 10 จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่นเสรี : หน้าที่และอำนาจกับความรับผิดชอบในกรอบของกฎหมาย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบและแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหารือเกี่ยวกับการทำงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติเพื่องานวิจัย “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย”โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

เสวนาสร้างเครือข่ายหัวข้อ “The Future of Health :Medical Technology for Sustainable Healthcare”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม เสวนาสร้างเครือข่าย หัวข้อ “The Future of Health :Medical Technology for Sustainable Healthcare” จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) จัดขึ้น ณ TU-Bualuang Mindscape ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรม "โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสีเขียว : การใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงกฎระเบียบ และแนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงกฎระเบียบ และแนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 00

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในนาม อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค และเพื่อให้การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการจัดรำบวงสรวงในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรำบวงสรวงในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกำหนดจัดรำบวงสรวง ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

จัดหมวดหมู่หนังสือตามหลักทศนิยมดิวอี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดหมวดหมู่หนังสือตามหลักทศนิยมดิวอี้ โดยบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้คำแนะนำในการจัดหมวดหมู่หนังสือกับผู้ดูแลหนังสือห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา เพื่อให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ปฐมนิเทศให้แก่นิสิตฝึกงาน จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดปฐมนิเทศให้แก่นิสิตฝึกงาน จาก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปัญชิกา นิสัยหมั่น นางสาวขวัญชีวา โคตรอินทร์ และ นางสาวยุวดี ขันประโคน โดยมีกำหนดฝึกงานระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ต้อนรับคณะคู่สมรสของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณะคู่สมรสของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยจัดการแสดงชุดรำกลองยาว บรรเลงดนตรีไทย วงมโหรีเครื่องสี ซึ่งประกอบด้วยซอสามสาย กระจับปี่ โทนรำมะนา และกรับพวง พร้อมขับร้อง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

อบรมในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย และให้นักศึกษาได้รู้จักรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จัดขึ้น ณ ห้อง 3004 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ กิจกรรม “การเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นจากงานประเพณีและเทศกาล”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 (ในรูปแบบ Hybrid Meeting Room) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566” ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ต้อนรับพระนิสิตหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับพระนิสิตหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการเขียนรายงาน “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPExW

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการเขียนรายงาน “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPExW

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29/2565 และครั้งที่ 30/2565

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29/2565 และครั้งที่ 30/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จํากัด

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จํากัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมเตรียมความพร้อมและซ้อมเสมือนจริงในการต้อนรับคณะคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

มื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซ้อมเสมือนจริงในการต้อนรับคณะคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือ กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการให้คำปรึกษา และนางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข นักสุขศึกษา ประชุมร่วมกับ นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยในการนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

โครงการอบรมเรื่อง “สตรีนักบริหารการพัฒนาชุมชนยุคใหม่” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 31020 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานบริการวิชาการและฝึกอบรม ร่วมกับสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเรื่อง “สตรีนักบริหารการพัฒนาชุมชนยุคใหม่” รุ่นที่ 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

รับทุนการศึกษาจาก คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 2 คน เข้ารับทุนการศึกษาจาก คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ iuDia Hotel พร้อมด้วย อาจารย์จวงจันทร์ เปลี่ยนคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์ นายเกียรติยศ ศรีสกุล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางนงคราญ คงสมทรง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนการศึกษาดังกล่าว คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร มีความประสงค์จะมอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยเป็นทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน และบุคลากรภายใน 4 ท่าน ประกอบด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

กิจกรรมการบรรยายพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ในหัวข้อ “การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในบริบทปัจจุบัน”

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ในหัวข้อ “การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในบริบทปัจจุบัน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน ARU Music in the Park

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน ARU Music in the Park ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมประธานหลักสูตรประธานกลุ่มวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแกนคณะ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตรประธานกลุ่มวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแกนคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงรายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สัมมนาเรื่อง “ไม่ไหวบอกไหว” (สายรุ้งจะเกิดขึ้นได้หลังพายุฝนสงบลง)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดงานสัมมนาเรื่อง “ไม่ไหวบอกไหว” (สายรุ้งจะเกิดขึ้นได้หลังพายุฝนสงบลง) เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาได้รับเกียรติจาก คุณเตชินท์ พลอยเพชร (DJ MATOOM) เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 - 4

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

การประกวดเรื่องเล่าชุมชนสามเรือนและประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (เพลงส้มตำ)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ และอาจารย์ดาราพร ศรีม่วง เป็นตัวแทนสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัดสินการประกวดเรื่องเล่าชุมชนสามเรือน และประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (เพลงส้มตำ) ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ต้อนรับและจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิกานต์ ผลเจริญ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร และอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ให้กับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากประเทศไทย จำนวน 14 คน จากประเทศออสเตรเลีย ประเทศกัมพูชา ประเทศฮ่องกง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศปากีสถาน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศศรีลังกา จำนวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประกวดการประดิษฐ์โคมแขวน ประเภทโคมหวด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดการประดิษฐ์โคมแขวน ประเภทโคมหวด ประจำปี 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม และอาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ เป็นกรรมการการประกวด มีผู้เข้าแข่งขัน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 5 ทีม ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคาร ศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี : สืบสานประเพณีวันลอยกระทง “ลอยประทีปขมาน้ำ ถวายพระเปรียงบูชา นบพระมหาจุฬามณี”

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี : สืบสานประเพณีวันลอยกระทง “ลอยประทีปขมาน้ำ ถวายพระเปรียงบูชา นบพระมหาจุฬามณี” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความสนใจในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ จัดขึ้น ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แสดงความยินดีในโอกาสที่ นายประยูร อินสกุล ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายประยูร อินสกุล ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 28/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 28/2565 พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 2) ณ อาคารสวนหลวงค้างคาว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะด้านออกแบบหลักสูตร และรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 149 คน โดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม กิจกรรมการนำเสนอผลงาน โครงการจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยารายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม กิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ได้แก่ อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด สำหรับโครงการที่นำเสนอในภาคเรียนนี้ มีโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการจากนักศึกษา 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ อาจารย์ดาราพร ศรีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี วิจารัตน์ อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม อาจารย์อิสมาแอล เจะเล็ง อาจารย์สุมาลินี สาดส่าง และผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเอกไทยอาสาเพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าอาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) โดย กลุ่ม Grow and เก็บ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 โครงการใส่ใจสุขภาพใส่ใจคนที่คุณรัก โดย กลุ่ม Copium สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และโครงการแบ่งปันแอลกอฮอล์ โดย กลุ่ม Enjoy Group สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ทางคณาจารย์ผู้สอนและผู้จัดงานขอขอบคุณ นักศึกษาทุกท่านที่ได้ริเริ่มการดำเนินโครงการ รวมถึงการนำเสนอโครงการในกิจกรรมวันนี้ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นในการทำจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม และหวังว่ารายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาไปสู่โครงการอื่นๆ เพื่อสังคมต่อไปในอนาคต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนาม MOU กับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง โดยรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของบริษัท ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมหรือดำเนินโครงการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเฟ้นหาผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ “HUSO Excellence Leader Season 1”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเฟ้นหาผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ “HUSO Excellence Leader Season 1” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และ อาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการแสดงออก ความสามารถ และเพิ่มพูลความรู้ ทักษะ เครื่องมือที่มีความสำคัญ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในคณะ นำมาหนุนเสริม ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้า ของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 8/2565 โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมหารือการเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในประเด็น มาตรการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ ด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล และด้านการแสดงทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “สังคมยุคใหม่กับเมืองมรดกโลก”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “สังคมยุคใหม่กับเมืองมรดกโลก” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ดร.จารึก ดาดี ผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม“ค่ายเยาวชนและครอบครัวภาคกลาง”

ระหว่างวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนและครอบครัวภาคกลาง” จัดโดย ชมรม Hope Giver ร่วมกับคริสตจักรความหวัง เพื่ออบรมด้านจริยธรรม สันทนาการ พัฒนาเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว จาก 16 จังหวัด ในภาคกลาง มีผู้ร่วมงาน 700 คน และมีการจัดค่ายเด็ก และเยาวชน ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 80 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาจากชมรม Hope Giver และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหารือเรื่องต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ มอบทุนการศึกษาเพื่อศิษย์ครุกรุงเก่า

คณะครุศาสตร์ มอบทุนการศึกษาเพื่อศิษย์ครุกรุงเก่า จัดตั้งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ทั้ง 10 สาขาวิชา ที่ประสบภัยจากน้ำท่วม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานโบราณคดี “ความรู้ ความคิด ประสบการณ์การปฏิบัติงานโบราณคดีกับการต่อยอดงานโบราณคดีเพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานโบราณคดี “ความรู้ ความคิด ประสบการณ์การปฏิบัติงานโบราณคดีกับการต่อยอดงานโบราณคดีเพื่อสังคม” ได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระทางด้านโบราณคดี คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ เป็นวิทยากรการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง)

กองพัฒนานักศึกษา นำนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง) จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. ฟุตบอล (ชาย) 2. ฟุตซอล (ชาย/หญิง) 3. วอลเลย์บอล (ชาย) 4. วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย/หญิง) 5. เซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยวหญิง) 6. เปตอง (ชาย/หญิง) ระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง ดังนี้ 1. ฟุตซอล (ชาย) 2. วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) 3. เปตอง (คู่ชาย/คู่หญิง/เดี่ยวหญิง/ทีม 3 คน ชาย/ทีม 3 คนหญิง)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

อบรมผู้ใช้งานระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง เรื่องการขอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งการเขียนกำหนดการของกิจกรรม การขออนุมัติค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าที่พัก รวมถึงการขอไปราชการในโครงการในระบบ บัญชี 3 มิติ

ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 31104 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองนโยบายและแผน จัดอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบน้ำดื่มและยารักษาโรคให้กับผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณาจารย์ และนักศึกษา รุ่นปี 2562 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการช่วยเหลืออุทกภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบน้ำดื่มและยารักษาโรคให้กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือและนำไปจัดซื้อน้ำดื่มและยารักษาโรค เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 110 ครัวเรือน ณ ชุมชนวัดย่านอ่างทอง หมู่ 6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งเรื่องเงินสนับสนุนค่าวัสดุ การดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร แจ้งปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หมู่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 9/2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 9/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมราชบูรณะ ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ จากกองบริการการศึกษา คือ นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค และนางสาวบัณฑิตา สอนดี ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนเหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียนเหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ สถาบัน/สำนัก ศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล จิตอาสา 904 เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“วันปิยมหาราช” โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี นำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และเปิดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาศูนย์ราชการ ทาสีฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน จัดอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน จัดอบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องขออนุมัติโครงการ และการจองเงินในระบบ (รุ่นที่ 1) เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบวิธีการดำเนินงานและบริหารงบประมาณที่พัฒนาและปรับปรุงจากระบบเดิมให้เกิด ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าร่วมอบรม จัดขึ้น ณ ห้อง 31104 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 จัดกิจกรรม ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 39 ได้จัดกิจกรรม “ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา” ให้กับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต เพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEXระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEX ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.มนวิภา ประชัญคดี ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ ดร.ณรงค์ มีฐานะ ดร.ดวงภัค ภัทรอัครกุล นางรจนา เพิ่มพูน และคณะ ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 (ในรูปแบบ Hybrid Meeting Room) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอความเห็นชอบแผนการจัดหางบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอความเห็นชอบแผนบริการวิชาการคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอความเห็นชอบแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEX ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ จันทมาส ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ กรรมการและเลขานุการ และนางสาวเบญลักษณ์ ชิดชาญชัย ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 31120 (ห้อง ครม.) ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน” ได้รับเกียรติจากนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการบริการเชิงรุก

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการบริการเชิงรุก โดยมีบริการรับคืนหนังสือ บริการแนะนำหนังสือใหม่ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ณ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโปรดประทานผ้าไตร ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังแดงเหนือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี โดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าไตร ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565