แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภคในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตลาดนัด)

   1. ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง การทำบันทึกข้อตกลงการใช้สถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภคในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตลาดนัด)
   2. ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภคในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตลาดนัด)
   3. แบบบันทึกข้อตกลงการใช้สถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภคในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตลาดนัด)