Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

รายวิชา 2551406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

  • อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี
  • สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
  • คณะ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เผยแพร่: วันที่ 13 มีนาคม 2567

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา 2551406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

คำอธิบายรายวิชา ความหมาย ประเภท ความสำคัญ การจัดทำ การใช้ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว บุคคล และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับงานปกครอง

สื่อการสอนประเภท Power Point

รายวิชา ไฟล์เอกสาร
รายวิชา 2551406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ไฟล์นำเสนอ .pdf: 2551406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย