ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2564


ลงทะเบียนสมัคร TCAS64: ได้ที่ https://student.mytcas.com/

ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Portfolio : โปรดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64

ตั้งแต่วันที่ : 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียน TCAS64 (สำหรับผู้สมัคร)

คู่มือTCAS64(สำหรับผู้สมัคร)

สาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ รอบ 1 และ รอบ 2 TCAS64

Facebook: myTCAS.com

วิทยากรโดย : พี่ก๊อง : ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ผู้จัดการระบบ TCAS)

ตั้งแต่วันที่ : 22-23 กุมภาพันธ์ 2564