ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอันดับ 1 (สำหรับผู้สมัครอันดับ 1 ทุกสาขาวิชา)

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอันดับ 2 (เฉพาะผู้สมัครอันดับ 2 ***ยกเว้นสาาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา และคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ไม่สอบสัมภาษณ์ ในสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

กำหนดการสอบข้อเขียน: วันที่ 18 เมษายน 2564

กำหนดการสอบข้อเขียน (สำหรับผู้ที่สมัครอันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และการสอนภาษาจีน เท่านั้น) วันที่ 18 เมษายน 2564

เวลา 09.00 - 10.30 น. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป

เวลา 10.40 - 12.10 น. สอบข้อเขียนวิชาวัดแววความเป็นครู

เวลา 13.30 - 15.30 น.สอบข้อเขียนวิชาเอก

หมายเหตุ ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบข้อเขียนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบในรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.aru.ac.th และเพจ Facebook : กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษา วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564