ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ( รอบที่ 2 โควตา (Quota))

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 14 มกราคม 2563 - วันที่ 23 มีนาคม 2563

สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200 บาท

สมัครผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้ที่ www.aru.ac.th

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่คณะ และสาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับ การพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2563

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน: วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562(ลงทะเบียน TCAS63 ได้ที่ https://student.mytcas.com/)

ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563: ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 (เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ Clearing house)

เด็ก 62 หรือเด็กซิ่วปีอื่น : ที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 62 มาก่อน ต้องลงทะเบียนใหม่

เด็ก 62 หรือเด็กซิ่วปีอื่น : ที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 62 มาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถเข้าระบบด้วย Username และ Password เดิม หากลืม password ระบบมีเมนูให้กดลืมรหัสผ่าน