ประกาศเรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

กำหนดการรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563

ผู้ที่จะสมัคร : อ่านรายละเอียดสาขาที่เปิดรับและสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ TCAS (https://www.mytcas.com)

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนสมัคร TCAS63: ได้ที่ https://student.mytcas.com/

ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563: ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 (เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ Clearing house)

เด็ก 62 หรือเด็กซิ่วปีอื่น : ที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 62 มาก่อน ต้องลงทะเบียนใหม่

เด็ก 62 หรือเด็กซิ่วปีอื่น : ที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 62 มาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถเข้าระบบด้วย Username และ Password เดิม หากลืม password ระบบมีเมนูให้กดลืมรหัสผ่าน

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบ TCAS63 : ให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน GPAX 6 ภาคเรียนและข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการลงทะเบียนระบบ TCAS63