ประกาศเรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

กำหนดการรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

การสมัครด้วยตนเอง : ผู้สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการ การศึกษา ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม การสมัคร จำนวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 หรือ 035-276555

การสมัครผ่านระบบออนไลน์ : ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563โดยผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอื่น ๆ ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร