งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563
 • ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2563
 • รับสมัครทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563
 • วิธีการเข้าใช้งาน Qooco Talk
 • Student Handbook Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
 • ผลการดำเนินงานและกิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์

 • รายงานผลการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • การประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2561
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2561
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

 • แบบฟอร์ม MOU Process Information
 • แบบฟอร์มฉบับกลาง MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
 • International Relations

 • หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวิเทศสัมพันธ์
 • คำสั่งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • ข้อมูลอาจารย์ชาวต่างชาติ
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545