ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เพลินตา โมสกุล

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

รสสุคนธ์ คำสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ยุพิน กิจที่พึ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พรทิพย์ เดชรอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กัลยา จันทร์โชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พลอยนภัส เพ็ชรวงษ์

แม่บ้าน

จินดา ไพยกาล

แม่บ้าน

นงลักษณ์ เกษมสังข์

แม่บ้าน

สมศรี รัมมะมนต์

แม่บ้าน

เบญจา ผลโต

แม่บ้าน

มาลี รื่นรมย์

แม่บ้าน

อุษา บุญโสม

แม่บ้าน

เจษฏา พานแก้ว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


ละเอียด รามคุณ

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เมตตา สังข์ทอง

บรรณารักษ์

พัชราภรณ์ ต่อดอก

บรรณารักษ์

นัยนา เพียรคงทอง

บรรณารักษ์

อัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

ยุธิดา เข็มปัญญา

บรรณารักษ์

ศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ศิริพร แจ่มจำรัส

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ทิพย์ รามคุณ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


นภารัตน์ จำเนียร

หัวหน้างานวิทยวิชาการ

นิทัศน์ รสโอชา

บรรณารักษ์


อรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

จิรทีปต์ น้อยดี

บรรณารักษ์

อัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

สมชาติ เพ็ญสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

สมยศ เฉลยมณี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชลธิชา สว่างอารมณ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


สายชน คงคะพันธ์

หัวหน้างานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กสิพงษ์ กสิพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธีระ เอ็งวงศ์ตระกูล

นักวิชาการโสตศึกษา

อำพล เกิดชนะ

นักวิชาการโสตศึกษา

มานิช โชติช่วง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณเรศณ์ จิตรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เจษฎา สุขสมพืช

หัวหน้างานบริหารระบบสารสนเทศ


อำนาจ แก้วภูผา

หัวหน้างานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล

ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มัทนียา หามาลัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
phone: +66 3524 5165 fax: +66 3524 5165
E-mail
arit@aru.ac.th