หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


"เปิดประสบการณ์ ดำรง พุฒตาล"

นายดำรง พุฒตาล ผู้สร้าง "คู่สร้าง คู่สม"

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

"จากดินสู่ดาว จากดาวสู่ดิน"

กรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงษ์ ชาตรี)ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(นักแสดงภาพยนตร์ และโทรทัศน์)

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขนมแป้งจี่มะพร้าวอ่อน

หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารไทยตำรับชาววัง

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนวคิด เรื่องเล่า และประสบการณ์

นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มุมมองและแนวคิด

ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

ผศ.จินดา นัยผ่องศรี ข้าราชการบำนาญ

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การทำสลัดโรล (Salad Rolls)

วิทยากร อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การทำสบู่สมุนไพร (Herbal Soap)

วิทยากร ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขนมดอกโสน

ประเสริฐ จรรยชาติ #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรตีสายไหม สูตร “บังเปีย”

นายสะเล็ม แสงอรุณ (บังเปีย) #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปลาตะเพียนสานใบลาน

นางวันทนี มีพลกิจ #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การทำเปลญวน

ครูลาวัณย์ เรืองปราชญ์ โรงเรียนสอนดี ประชารัฐน์อนุสรณ์ #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ

นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตุ๊กตาชาววัง

นางสมบัติ กัลล์ประวิทย์ #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งอบใบลาน

นางยุพา นาควี #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แกะสลักหิน

นายทศพล เข็มทิศ #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เครื่องประดับศิราภรณ์

ธีรภัทร แดงกลัด #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแทงหยวกกล้วย

พันจ่าอากาศเอกสุรเดช เดชคง #วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พัดสานบ้านแพรก

นางระยอง แก้วสิทธิ์ วิทยากร

จัดทำโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
phone: +66 3524 5165 fax: +66 3524 5165
E-mail
arit@aru.ac.th

Copyright © MyWebsite. All rights reserved.