การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

Green library operations and activities


Card image cap

Card image cap
ความรู้ด้านการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการแยกขยะ
รับวีดีโอ(video)
Card image cap
พืชผักสวนครัวและปุ๋ยหมัก
รับวีดีโอ(video)
Card image cap
การหมักปุ๋ยโดยใช้เศษใบไม้
รับวีดีโอ(video)

Card image cap
กิจกรรมประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้
ภาพกิจกรรม
Card image cap
มุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม
Card image cap
โครงการปลูกผักสวนครัวจากวัสดุเหลือใช้
อ่านรายละเอียด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
phone: +66 3524 5165 fax: +66 3524 5165
E-mail
arit@aru.ac.th
เว็บไซต์แนะนำ