คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทร. 035 276 555 ต่อ 7502

EMail : graduate@aru.ac.th


ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทร. 035 276 555 ต่อ 7500

EMail : graduate2@aru.ac.th


นางทิวาพร ส่งแสง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทร. 035 276 555 ต่อ 7522

EMail : Thiwaporn963@gmail.com


ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เบอร์โทร. 035 276 555 ต่อ 7531

EMail : drpornthep@yahoo.co.th


ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เบอร์โทร. 035-322084

EMail : cboriboon@aru.ac.th


ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ8417

EMail : phattaranan@aru.ac.th


ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เบอร์โทร. 035 276 555 ต่อ 7500

EMail : chompunutsukwan@gmail.com


ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เบอร์โทร. 035 276 555 ต่อ 7502

EMail : graduate@aru.ac.th


ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ประธานฯ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

เบอร์โทร. 035 276 555 ต่อ 1006

EMail : dhatreecu24@hotmail.com