คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2501

EMail : Ipreds@yahoo.com


อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2503

EMail : sthasanee@aru.ac.th


ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2504

EMail : suphaphon_na@aru.ac.th


อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8395

EMail : pkanyalag@aru.ac.th