คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2301

EMail : surin.thaiart@gmail.com


อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2302

EMail : kanyarataru@gmail.com


อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 0

EMail : t0897333485@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2303

EMail : chaninohng@yahoo.com