คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2101

EMail : lerdchai99@aru.ac.th


ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2128, 035-276-577

EMail : pawinee@aru.ac.th


ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2127, 035-276-577

EMail : d_siraprapha@aru.ac.th


ดร.จิราภรณ์ มีสง่า

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2125, 035-276-577

EMail : jiranid@outlook.co.th