คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 5001

EMail : rwimon@aru.ac.th


ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8057

EMail : kkrishnaaru@gmail.com


ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8394

EMail : pradinunt@gmail.com


นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8376

EMail : nuuna898@yahoo.com