คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 5501และ 8402

EMail : aunaru2544@gmail.com


ผศ.ภัทราพร จันตะนี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8404

EMail : p-pat46@hotmail.com


รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8109

EMail : wanthana_nt@hotmail.com


อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8415

EMail : chumpol_oh@hotmail.com