คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4501

EMail : Winatta@hotmail.co.th


ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4501

EMail : npitithanabodee@gmail.com


ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4503

EMail : tkdady@hotmail.com


อ.พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4504

EMail : pantarat.sr@hotmail.com