คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณะบดี

เบอร์โทร.

EMail :