คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์

เบอร์โทร.

EMail :