คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

คณบดีคณะครุศาสตร์

เบอร์โทร. 035-322084 , 035-276581 ต่อ 4000

EMail : cboriboon@aru.ac.th


อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4002

EMail : nednipa29@aru.ac.th


ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8302

EMail : csirirat@aru.ac.th


ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8431

EMail : vorawood@aru.ac.th