คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอธิการบดี

คุณลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1015,1000

EMail : tachawong.lakana@gmail.com