คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอธิการบดี

คุณลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทร.

EMail :