สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ดำเนินการ
25491511104028 เกษตรศาสตร์ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25481511104128 เคมี 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511104063 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511104006 คณิตศาสตร์ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511104074 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511103984 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25511511101319 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25541511100558 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511104085 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25561511102698 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25571511102205 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25551511106488 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25521511105045 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25481511104139 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) เนื้อหาหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ดำเนินการ
25491511110025 การบัญชี 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511103938 การจัดการ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511103962 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511103949 การตลาด 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511103951 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25541511100536 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511104017 การท่องเที่ยว 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25581511100474 ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25581511100193 การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
25491511104096 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร
0 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เนื้อหาหลักสูตร
25611511100078 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี เนื้อหาหลักสูตร