สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • You are here :
 • Home
 • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2563
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 409 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 9. หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0506(1)/ว 1383 ลว 2 พ.ย. 2558 เรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
 10. หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0506(2)/ว 174 ลว 10 ก.พ. 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา