สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • You are here :
 • Home
 • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย๋ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ. 2558
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา สำหรับกำหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 - 2562
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นรายวิชาเรียนและการศึกษารายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2558
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ.2556
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสหกิจศึกษา พ.ศ.2553
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 1)
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับการสอบ/คุมสอบของนักศึกษา
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตอบแทนค่าสอนภาค กศ.บป.
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
 20. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลาพักการศึกษา/การเพิ่ม-ถอนวิชา/การยกเลิกรายวิชา และการย้ายสถานศึกษา
 21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายที่คณะ ภาควิชา หลักสูตร/สาขาวิชา คณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงปฏิบัติต่อนักศึกษา
 22. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2553