สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1 (สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาที่มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบ ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566

    ที่ link : https://forms.gle/eiKDWdeFyfq4okU5A2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะ และสาขาวิชาที่สมัครทั้งลำดับ 1 และลำดับ 2

     2.1 คณะครุศาสตร์     2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น     2.3 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอาชีวศึกษา3. การสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์/Application Line/โทรศัพท์

วัน เดือน ปี
คณะเวลาการสอบสัมภาษณ์หมายเหตุ
18 มีนาคม 2566
ครุศาสตร์
09.00 - 12.00 น.
สาขาวิชาลำดับที่ 1หลักสูตรครุศาสาสตรบัณฑิต
18 มีนาคม 2566
ครุศาสตร์
13.00 - 15.00 น.สาขาวิชาลำดับที่ 2
18 มีนาคม 2566
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์09.00 - 12.00 น.สาขาวิชาลำดับที่ 1
ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น
18 มีนาคม 2566
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13.00 - 15.00 น.
สาขาวิชาลำดับที่ 2
18 มีนาคม 2566
วิทยาการจัดการ
09.00 - 12.00 น.
สาขาวิชาลำดับที่ 1
เฉพาะหลักสูตรครุศาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอาชีวศึกษา
18 มีนาคม 2566
วิทยาการจัดการ
13.00 - 15.00 น.
สาขาวิชาลำดับที่ 2
คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2248 ดนตรีสร้างสรรค์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2249 นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2250 ศิลปศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ