สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา กำหนดการรายงานตัวและการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

ในวันที่ 16 - 22 มกราคม 2566

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ARU : โควตา (Quota) สแกนเข้ากลุ่มไลน์ ARU : Quota เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ได้ที่

ขั้นตอนที่ 2


ในวันที่ 16 - 22 มกราคม 2566

กรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์

http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index 

ในหัวข้อ กรอกข้อมูล/พิมพ์ใบรายงานตัว  

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 3


ในวันที่ 16 - 22 มกราคม 2566

- เมื่อกรอกข้อมูลการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและพิมพ์ใบรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

- พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 

ในหัวข้อ พิมพ์ใบชำระเงินยืนยันสิทธิ์ เพื่อใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน 3,900 บาท (งวดที่ 1)

(อ่าน รายละเอียดค่ายืนยันสิทธิ์ ข้อ 1 และช่องทางการชำระเงิน ในข้อ 2

ขั้นตอนที่ 4


ในวันที่ 16 - 22 มกราคม 2566

เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 

อัพโหลดใบเสร็จรับเงิน ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม ARU : Quota

ขั้นตอนที่ 5


ในวันที่ 16 - 22 มกราคม 2566

จัดส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

อ่าน รายละเอียดตามข้อ 3 

ขั้นตอนที่ 6

27 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

- ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (งวดที่ 2)


ข้อ 1 รายละเอียดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 

     การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota) แบ่งเป็น 2 งวด มีรายละเอียดดังนี้

งวดที่

วัน เดือน ปี

จำนวนเงินที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

1

16 - 22 มกราคม 2566

1. ค่ากิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1,800 บาท

2. ค่าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จำนวน 1,200 บาท

3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 900 บาท (ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท และค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่ 200 บาท) 

รวมเป็นเงิน 3,900 บาท (ตามเอกสารแนบท้าย) ผ่านช่องทางการชำระเงินตามข้อ 2.1 - 2.5

2

27 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (ตามเอกสารแนบ)ผ่านช่องทางการชำระเงินตามข้อ 2.1 - 2.5

หมายเหตุ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวืชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ บริษัท CPALL ให้ทุนการศึกษา 70 % เป็นเงิน 14,000 บาท


ข้อ 2 ช่องทางการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย ดังนี้ 

         2.1) เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

         2.2) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

         2.3) เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เงินสด ค่าธรรมเนียม 10 บาท หรือบัตรเครดิต ค่าบริการ ร้อยละ 1.25)

         2.4) ชำระด้วยวิธีสแกนบาร์โค้ดได้ทุกธนาคาร โดยเลือก

                1) เมนูจ่ายบิล

                2) สแกนบาร์โค้ด

                3) ระบุจำนวนเงิน

                4) ตรวจสอบรายละเอียด

                5) ยืนยัน

         2.5) ชำระเงินที่งานการเงิน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.00 น.


ข้อ 3 เอกสารการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ และการจัดส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการดังนี้

            3.1 เอกสารที่ต้องจัดส่งให้มหาวิทยาลัย ดังนี้

                1) ใบรายงานตัวเป้นนักศึกษา โดยพิมพ์จากในระบบ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงชื่อในใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

                2) สำเนา ใบเสร็จการยืนยันสิทธิ์ (งวดที่ 1)

                3)  สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                4) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของ บิดา - มารดา หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบมรณะบัตร (ในกรณีที่บิดา - มารดา เสียชีวิต) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                5) สำเนา เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

            3.2 การจัดส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย ดังนี้

                   - โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือบริการขนส่งเอกชน 

                   - จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                                           96 หมู่ 2 ถนนปรีดี พนมยงค์ 

                                           ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

                                           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 

                                           และวงเล็บ มุมซองจดหมาย “รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)" 

                   - หรือสามารถส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาโดยตรงได้ที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 16-22 มกราคม 2566


                ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นนักศึกษาไม่รายงานตัวเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


    koko303

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1524 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2247 การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2248 ดนตรีสร้างสรรค์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2249 นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2250 ศิลปศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3233 วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3234 วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี (แขนงวิชาฟิสิกส์) ตรวจสอบรายชื่อ
3237 เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4263 การตลาด 4 ปี (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) ตรวจสอบรายชื่อ
4264 การตลาด 4 ปี (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) ตรวจสอบรายชื่อ
4265 ธุรกิจและอาชีวศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ