สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบ ในวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2565 

    ที่ link : https://forms.gle/BnzmTVojyDApUYPE6

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์   ในวัน อาทิตย์ ที่  8  มกราคม  2566

   - เวลา 09.00 - 12.00 น.    สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอันดับที่ 1

   - เวลา 13.00 - 16.00 น.    สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอันดับที่ 2


3. สิ่งที่ผู้เข้าสอบ ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้

    - ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่กองบริการการศึกษาออกให้ เพื่อใช้แสดงในการเข้าสอบสัมภาษณ์

    - ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาเดิม) และมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

    - ผู้เข้าสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตัวท่านเอง เพื่อให้เข้าสอบถูกต้องตามวัน เวลา และห้องสอบที่กำหนด

    - ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาสอบ

    - ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามสาขาวิชาที่ระบุในตาราง ให้เตรียมสิ่งของและอุปกรณ์มาในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ลำดับที่
สาขาวิชา
คณะ
หมายเหตุ
1
พลศึกษา (ค.บ.)
ครุศาสตร์
ให้นำชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบ เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เวลา 09.00 น. ณ โรงยิม 2
2
นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เตรียมชุดการแสดง จำนวน 1 ชุด ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
3
ศิลปศึกษา (ค.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพ จำนวน 1 ชุด
4
ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้ผู้เข้าสอบขับร้องเพลง จำนวน 1 เพลง หรือ เล่นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลอย่างน้อย 1 ชนิด ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
5
ดนตรีสร้างสรรค์ (ศป.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้ผู้เข้าสอบขับร้องเพลง จำนวน 1 เพลง หรือ เล่นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลอย่างน้อย 1 ชนิด ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที


    Slot nusa

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1524 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2247 การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2248 ดนตรีสร้างสรรค์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2249 นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2250 ศิลปศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3232 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3233 วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3234 วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี (แขนงวิชาฟิสิกส์) ตรวจสอบรายชื่อ
3235 วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี (แขนงวิชาเคมี) ตรวจสอบรายชื่อ
3237 เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4263 การตลาด 4 ปี (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) ตรวจสอบรายชื่อ
4264 การตลาด 4 ปี (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) ตรวจสอบรายชื่อ
4265 ธุรกิจและอาชีวศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ