สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ขั้นตอนการรายงานตัว และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  มีดังนี้

    1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

    1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง)

    1.3 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี/4 ปี (เทียบโอน)

2. สาขาวิชาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รับสมัครภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) 

    2.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

             *****การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นั้น มหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หากมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ผู้สมัครไม่ต้องสมัครเรียนใหม่ ทั้งนี้หากสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ กองบริการการศึกษาจะโทรศัพท์ติดต่อกับผู้สมัครเพื่อให้ยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคล

             *****ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 15 - 16 กันยายน  2565  

3. สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

    3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี

    3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี/4 ปี (เทียบโอน)

             *****ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 15 - 16 กันยายน  2565


ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

        1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา                จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        4. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4         จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        5. เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        6. สำเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)                             จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)” หรือสามารถส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาโดยตรงได้ที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 17 กันยายน 2565

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสแกน QR CODE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

    2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.3  คณะวิทยาการจัดการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ในไลน์กลุ่ม สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการจัดการ 4 ปี/4 ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ

4. พบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 21 กันยายน 2565 

5. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


**************************************************************************************************************

- สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 035-241196  

- ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook กองบริการการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2290 รัฐประศาสนศาสตร์ (ขึ้นบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4335 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ