สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 TCAS 65 : (Admission)

กำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

1. การรายงานตัวเป็นนักศึกษาและการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ดังนี้

    1.1 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเข้าไปกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวในระบบของมหาวิทยาลัย  ดังนี้

           1) ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์                            

                http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index ในหัวข้อ กรอกข้อมูล/พิมพ์ใบรายงานตัว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

           2) ดำเนินการพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพื่อใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

****3) อัพโหลดใบเสร็จรับเงิน ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มคณะที่นักศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา****

           4) จัดส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา (รายละเอียดตามข้อ 3)

2. การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

    2.1 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  หรือที่งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 

    2.2 การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 TCAS 65 : (Admission) แบ่งเป็น 2 งวด โดยให้ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือที่งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดังนี้

งวดที่

วัน เดือน ปี

จำนวนเงินที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

1

6-7 มิถุนายน 2565

1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน   2,150 บาท  

2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน จำนวน 1,800 บาท  

 รวมเป็นเงิน 3,950 บาท

2

8-18 สิงหาคม 2565

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน

จำนวนเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 224 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ


3. เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษาในระบบรับสมัครนักศึกษา โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือบริการขนส่งเอกชน หรือสามารถส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาโดยตรงได้ที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565

                 โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                                               96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย 

                                               อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

                                               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 

                                               และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 TCAS 65 : (Admission) 

                           เอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษา มีดังนี้

                           3.1 ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา สามารถพิมพ์ข้อมูลในระบบรับสมัครนักศึกษา และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

                           3.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                           3.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                           3.5 สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                           3.6 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  2 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

    ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

    deposit pulsa tanpa potongan

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3232 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4263 การตลาด 4 ปี (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) ตรวจสอบรายชื่อ
4264 การตลาด 4 ปี (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) ตรวจสอบรายชื่อ