สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 TCAS 65 : (Admission)

กำหนดการต่างๆ

1. ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าระบบ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ https://forms.gle/1Cc2Na1MyTvzovZS92. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะ และสาขาวิชาที่สมัคร 

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2.3 คณะวิทยาการจัดการ3. การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์/Application Line/โทรศัพท์ 

    ผู้สอบสัมภาษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ ออนไลน์/Application Line/โทรศัพท์ 


ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการติดต่อนัดหมายผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จึงขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการรับการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาตามประกาศนี้

    slot pulsa tanpa potongan 2023

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3232 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4263 การตลาด 4 ปี (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) ตรวจสอบรายชื่อ
4264 การตลาด 4 ปี (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) ตรวจสอบรายชื่อ