สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศ เรื่อง เรียกผู้มีรายชื่อตามรายชื่อสำรองมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)

กำหนดการต่างๆ

ข้อ 1. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

   1.1 ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษากรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวในระบบของมหาวิทยาลัย  ดังนี้

          1) กรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์                            

                          http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index ในหัวข้อ กรอกข้อมูล/พิมพ์ใบรายงานตัว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล

          2) พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพื่อใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ที่งานการเงินและบัญชี

          3) จัดส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา (รายละเอียดตามข้อ 3)

ข้อ 2. การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

   2.1 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา นำไปชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 

   2.2 การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota) แบ่งเป็น 2 งวด โดยให้ชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดังนี้

งวดที่

วัน เดือน ปี

จำนวนเงินที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

1

14-15 กุมภาพันธ์ 2565

1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน   2,100 บาท  

2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน จำนวน 1,800 บาท  

รวมเป็นเงิน 3,900 บาท

2

  8-18 สิงหาคม 2565

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน

จำนวนเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 224 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ


ข้อ 3. เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจัดส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาโดยตรงได้ที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

   3.1 ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา สามารถพิมพ์ข้อมูลในระบบรับสมัครนักศึกษา และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

   3.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์

   3.3 สำเนาบัตรประชาชน         จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   3.4 สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   3.5 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  2 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภายในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

    dewi88

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ