สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) 

---------------------------------------

           ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคำสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดทำแบบสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนให้สอดคล้องกับที่อาจารย์ผู้สอนได้ตอบแบบสำรวจไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่นั้น

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) สำหรับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ดังนี้

           1) ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)  (ตามเอกสารแนบท้าย) อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนของแต่ละรายวิชาได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

           2) ให้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามรูปแบบที่ประกาศ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

           3) ให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565  ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ท่านได้ตอบแบบสำรวจไว้ตามประกาศฉบับนี้

           4) ให้อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติมาตรการป้องการกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565     

           ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้น หรือมีคำสั่งหรือประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้งในภายหลัง

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1523 การศึกษาพิเศษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
00000 รายวิชาศึกษาทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2207 ศิลปกรรม ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2227 นิเทศศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2233 สหวิทยาการอิสลาม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2239 ภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
0000 วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
00000 รายวิชาศึกษาทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3208 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
00000 รายวิชาศึกษาทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4252 ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4253 การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
00000 รายวิชาศึกษาทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อ